Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği | Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz ve bağlı birimlerin işleyişinde güncel mevzuata uygun yürütülebilmesi için, her türlü hukuki işleri üniversitemiz menfaatlerine uygun şekilde düzenlemek, çözüme kavuşturmak ve oluşabilecek hukuki sorunları önleyebilmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.

 Üniversitenin hukuk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

 Müşavirlikte görevli avukat ve diğer personel ile ilgili eşgüdüm, hizmet içi eğitim ve denetim görevini yapmak.

 Hukuk Müşavirliği ile Üniversiteye bağlı diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak.

 Hukuk hizmetlerinin, güncel mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve organize etmek.

 Hukuk Müşavirliğince yürütülen işlemlerle ilgili gerektiğinde ve istendiğinde rapor hazırlamak ve bilgi vermek.

 Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Rektöre karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirliği | Hukuk Müşaviri

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nin tüm adli ve idari işlemlerini takip etmek, gerektiğinde üniversitemizi temsil etmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Kendine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü lehine ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde vekil sıfatıyla Üniversiteyi temsil etmek.

 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü leh ve aleyhine açılan dava ve icra takipleri takip etmek.

 Rektörlük ve diğer birimlerde yürütülen soruşturmalara katkıda bulunmak.

 Rektörlük ve diğer birimlerde oluşan hukuki sorunlarla ilgili görüş vermek.

 Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği | Büro Personeli

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Hukuk Müşavirliği iş ve işlemlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için yöneticileri tarafından gerekli görülen her türlü iş ve işlemi yerine getirmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Hukuk Müşavirliği gelen-giden evraklara ilişkin işlemleri EBYS üzerinden ve/veya ıslak imzalı olarak gerçekleştirmek ve resmi yazışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 Hukuk Müşavirliği’ne sağlanacak tüketim malzemesi istek belgesini hazırlamak ve göndermek.

 Hukuk Müşavirliğine ait her türlü istatistiki raporları ve yıllık idari faaliyet raporlarını hazırlamak.

 Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak.

 Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak.

 Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.