Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Kontrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

 

 Üniversite için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

 Üniversitenin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

 Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

 Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

 Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

 Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak, rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak,

 Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

 Mali kanununlar ile ilgili Resmi Gazete ’de yayınlanan kanun, yönetmelik ve genelgeleri takip etmek,

 Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

 Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 Başkanlığımıza bağlı personelin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,

 Başkanlığa ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir almak ve uygulamak,

 Satın alınmasına karar verilen mal ile hizmetin Onayını hazırlamak ve alım ile muayene kabul işlemlerini yapmak, Demirbaş malzeme ile sarf malzemelerine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak, Demirbaş kayıtlarının oluşturulmasını sağlamak,

 Yıl sonunda envanter sayımı ve ilgili icmallerin yapılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere demirbaş ve sarf malzemeleri cetvellerinin çıkarılmasını sağlamak,

 İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak,