Page 8 - Perspektif'21 Katalog
P. 8

A.Celal Binzet

                                            Gazi  Eğitim  Enstitüsü  Gazi Education Institute Painting Department (1971). After
                                            Resim-İş Bölümü (1971).  working as an art teacher at various schools, He finished
                                            Değişik okullarda resim  Turkey and the Middle East Public Administration Institute
                                            öğretmenliği   görevi   with his master thesis about "City and Plastic Arts" (1983).
                                            ardından Türkiye ve Orta  After it was converted to a university, he continued his
                                            Doğu  Amme   İdaresi  undergraduate completion program at Gazi University.
                                            Enstitüsü’nü  “Kent  ve  During his career as a graphic artist at the Film-Radio and
                                            Plastik Sanatlar” konulu  Television and Education Center, he worked on the
                              mastır teziyle bitirdi.(1983) Üniversiteye dönüştürüldükten  education generation of television, as well as film strips,
                              sonra Gazi Üniversitesi’nde lisans tamamlama programına  posters, book covers and illustrations. Between 1996 and
                              devam etti. Film-Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi’nde  1998, he served as the Chairman of the Board of the United
                              grafiker olarak görevde bulunduğu süre içinde televizyonun  Painters and Sculptors Association (BRHD). The artist, who
                              eğitim kuşağı ile ilgili çalışmalar yanında film şeridi, afiş, kitap  was also a lecturer at Gazi University in the past, has many
                              kapağı ve resimlemeleri yaptı. 1996 -1998 döneminde Birleşmiş  group and group exhibitions, especially the State Painting
                              Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) Yönetim Kurulu  and Sculpture Exhibition. In 2009, he participated in the
                              Başkanlığı görevini üstlendi. Geçmişte Gazi Üniversitesinde  establishment of Çorum City Museum. The pure nature
                              öğretim görevliliği de yapan sanatçının başta Devlet Resim ve  views that constitute the main theme in his paintings are
                              Heykel Sergisi olmak üzere katıldığı çok sayıda grup ve karma  processed with wide spaces and a clear understanding of
                              sergisi bulunuyor. 2009 yılında Çorum Kent Müzesi kurulması  color. Environmental impressions have a large share in his
                              çalışmalarına katıldı. Resimlerinde ana temayı oluşturan saf  paintings, which are constructed with a figurative approach.
                              doğa görünümleri, geniş boşluklar ve duru bir renk anlayışıyla  The arrangements dominated by the plain color plans make
                              işlenmiştir. Figüratif bir anlayışla kurgulanan resimlerinde  themselves known with the sorted natural elements. His
                              çevre izlenimlerinin payı oldukça çoktur. Yalın renk planlarının  pictures can be interpreted as a kind of visual notes. He has
                              egemenliğindeki düzenlemeleri, ayıklanmış doğa elemanlarıyla
           Sonsuzluk, 2020            birlikte kendini duyurur. Resimleri bir tür görsel notlar olarak  three works in private collections of Binzet, one of the
                                                          founding members of the Contemporary Arts Foundation
       90x100 cm, tuval üzeri yağlıboya        yorumlanabilir. Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu  (ÇAĞSAV) in England, Mexico, Sweden and France and in
                              üyelerinden olan Binzet’in yurtdışında İngiltere, Meksika,  the State Museum of Turkmenistan. In Turkey, he has his
           Eternity, 2020            İsveç, Fransa’daki özel koleksiyonlar ile Türkmenistan Devlet  works in official institutions and organizations such as the
        90x100 cm, oil on canvas          Müzesi’nde üç yapıtı yer almaktadır. Yurtiçinde ise Kültür  Ministry of Culture, the Ankara State Painting and Sculpture
                              Bakanlığı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez  Museum, the Central Bank, Şekerbank, Emlakbank,
                              Bankası, Şekerbank, Emlakbank, Vakıfbank, Akbank, Türk-
                              İngiliz Kültür Derneği, Gazi Müzesi ile Çorum Kent Müzesi  Vakıfbank,  Akbank,  the  Turkish-British  Culture
                                                          Association, the Gazi Museum and the Çorum City
                              gibi resmî kurum ve kuruluş ile çok sayıda özel koleksiyonda  Museum, and in many private collections. He also undertook
                              yapıtları bulunuyor. Bir dönem radyo ve televizyonda kendi  the production of programs related to his field on radio and
                              alanıyla ilgili programların yapımını da üstlendi. Sanatçının,  television for a period. Numerous reviews, in which the
                              sanat sorunlarını ele alıp değişik yönleriyle irdelediği çok sayıda  artist deals with art problems and examines different aspects,
                              inceleme yazısı gazete ve dergilerde yayımlanıyor. “Çirkinliğe  are published in newspapers and magazines. Apart from the
                              ve Karanlığa İnat” ile “Kentler ve İzler” adlı yayımlanmış  published books named "Stubbornness and Darkness" and
                              kitapları dışında ortak kitap çalışmaları bulunmaktadır.  "Cities and Traces", he has joint book studies.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13