Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Daire Başkanı

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili,görev tanımlarında ve mevzuatında belirlenen iş ve işlemleri ekonomik ve verimlilik ilkelerine bağlı kalarak yürütmek, birimin iş ve işlemlerini sevk ve idare etmek,kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46’ncı ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ve Sosyal Tesisler Tebliği hükümleri çerçevesinde;

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmek ve geliştirebilmek amacıyla gerekli alt yapıyı hazırlamak,

Sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya çalışmak.

Üniversitemiz personelleri ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre kültür ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek.

Öğrencilere burs ve kredi, beslenme ve boş zamanlarını değerlendirme alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapılması, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışılması, hizmet alanına giren alanlarda araştırma ve uygulamalar yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

Öğrencilerimiz ile personellerimizin beslenme hizmetlerinin karşılamak.

Personel ve öğrencilerimize yönelik geziler düzenlenmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerini yürütmek.

Öğrenci ve personel için yemekhaneler açıp, toplantı, okuma, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve benzeri diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek.

Üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak.

Başkanlığımızın görev alanı içerisine giren konularla ve üniversitemiz öğrencileri ile ilgili satın alma ve iş-işlemlerini yürütmek.

4734 Sayılı K.İ.K. göre ihale işlemlerini yürütmek, İhale edilen işlerin kontrolünü yapmak ve hak edişlerin ödenmesini sağlamak.

Birimlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam zamanlı ve doğru olarak yerine getirmek.

Daire personelini çalışmalarını sevk ve idare etmek.belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak.

Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalamak.

Dairenin yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak.

Daire personeline iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

İlgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde personelin performansını değerlendirmek.

Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak.

Şube Müdürlerince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak.

Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; birimlerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak.

Birimlerden çıkacak yazıları imza yetki yönergesi esaslarına uygun olarak paraf veya imza etmek.

Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili birimlere dağıtımını yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak.

Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemlerini inceleyerek, makama görüş ve tekliflerini sunmak.

Dairede bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.

Dairede bulunan görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini üst yöneticiye sunmak.

Birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek.

Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla şube müdürleri ve alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında persone bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

Mevzuata aykırı faaliyetleri/işleri önlemek.

Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi

Görevin/İşin Kısa Tanımı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunun 31.maddesine göre harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapması gereken diğer işlemlerden sorumlu olmaktır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdare bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilisi olarak harcama yetkisini; hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devretmek.

Harcama Yetkisi devrini yazılı olarak devretmek.

Devredilen yetkininin sınırlarını açıkça belirlemek.

Devredilen yetkiyi muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirmek.

Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapılmasından ve gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak.

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, komisyon ve benzeri kurul veya komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul veya komisyona ait olur.

Harcama yetkilisi olarak, kanunî izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevimden ayrılmam hâlinde, harcama yetki devri yapılan kişi ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Strateji Uzmanı

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Stratejik planlama uzmanı kurumun büyüme ve karlılığını etkileyebilecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve izlemekle sorumludur. Uzun vadeli yayınla ilgili hedeflerin planlanması ve performans değerlendirilmesi süreçlerinde rol alır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurumun stratejik yayın planının hazırlanması için yönetim tarafından istenilen analizleri gerçekleştirmek

Kurumun operasyonel ve stratejik performansını değerlendirmek

Kurum hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek

Kurum içi kapasite araştırması yapmak

Hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve kurum tarafından benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin yayın misyonu ve vizyonu oluşturmak

Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak

Önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performans ölçümü sürecinde rol almak

Tehditleri ve fırsatları belirlemek için araştırmalar yürütmek

Kurumun stratejik yayın planının hazırlanmasına katkıda bulunmak

Görevlendirildiği birimin daire başkanı tarafından verilen görevleri yapmak

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | V.H.K.İ

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; satınalma ve tahakkuk biriminin faaliyetleri ile ilgili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Satınalma ve tahakkuk birimi ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ,mal ve hizmet alımları yönetmelikleri ile ilgili mevzuatları takip etmek.

4734 sayılı K.İ.K. na uygun mal ve hizmet alımı ile ilgili ihale iş ve işlemlerini yapmak.

Yapılan ihalelerin komisyon kararlarının EKAP üzerinden yayınlanmasını yapmak.

İhalesi yapılan mal, malzeme hizmet alımlarını 4735 sayılı kanuna göre sözleşme iş ve işlemlerini yapmak.

Sözleşmesi yapılan mal ve hizmet alımlarının ödeme evraklarını hazırlayıp ödeme birimine göndermek.

İhale ve satınalmalarla ilgili evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

Kısmi Zamanlı öğrencilerin yazışmaları ve SGK’ na girişlerini yapmak.

Kısmı Zamanlı öğrencilerin maaşları ile ilgili ödeme evraklarını yapıp tahakkuk birimine göndermek.

Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Diyetisyen

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin yemek hizmeti faaliyetleri ile ilgili, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlar.

Gıda, temizlik ve yemekhane malzemelerinde gerekli şartnameleri hazırlayarak, malzeme alımı aşamasında uygunluğuna karar verir.

Yemekhanelerin temizlik ve düzenini, yemekhane personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve dağıtımını kontrol eder.

Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler.

Araç ve gereçlerin (tepsi, çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak, kazan vb.) servis öncesi ve servis sonrası hijyenik bir ortamda temiz halde bulundurulmasını sağlar.

Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına uygun düzeltmeler yapar.

Hazırlanan yiyeceklerin servisine kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlar. Servis ofislerinin yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, yiyeceklerin muhafazası gibi hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli tedbirleri aldırır.

Yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesini sağlar.

Yemekhanelerde bulunan alet ve ekipmanlarının arızalanması durumunda Şube Müdürü ile irtibata geçerek tamir ve onarımın yapılmasını sağlar.

Gıdaların depolandığı, hazırlandığı, pişirildiği ve servis edildiği depo, mutfak ve yemekhanelerde rutin ilaçlama takibini yapar.

Taşıyıcı firmalar ve malzeme alınan firmaların üretim tesislerini Muayene Komisyonu eşliğinde denetler.

Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri gerçekleştirir

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; kültür ve spor faaliyetleri ile ilgili, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kültürel ve sportif faaliyetler ile ilgi kurslar düzenlemek, her türlü kontrol ve düzeni sağlamak

Kültür, sanat ve spor alanlarında çalışmalar ve gösterilerin düzenlemek ve organize etmek

İhtiyaç duyulan salonların tahsisini gerçekleştirilmek.

Kültürel ve Sportif etkinlikler ile ilgili duyuruların yapılması,

Her eğitim öğretim yılı sonunda toplulukların yıllık faaliyet raporlarının toplanması ve genel bir rapor oluşturulması,

İhtiyaç duyulan salon ve stant tahsislerini yapmak,

Resmi bayramlarda, Üniversitemiz her eğitim-öğretim yılı açılışında, Şenliklerde, kültürel ve sportif faaliyetlerde ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinin bayrak ve flamalar ile donatılmasını sağlamak,

Kültür ve spor hizmetleri birimine havale edilen yazışmaların takip etmek ve ilgili kurumlara cevap yazılmasını sağlamak,

Dairesi Başkanlığı tarafından organizasyonu yapılan, Fakülte, Yüksekokul-Meslek Yüksekokul ve Enstitü öğrencileri ile Akademik ve İdari Personeller arasında spor faaliyetler düzenlenmek

Öğrencilerin ve çalışanların, beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek; onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak; spora ilgi duymalarını sağlamak; enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek; boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak,

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun organize ettiği faaliyetlere katılım sağlamak için çalışmalar yürütmek,

Kültür ve Spor Hizmetleri biriminin faaliyet raporunu hazırlamak ve daire başkanlığına iletmek,

Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

Amirlerin vereceği iş ve işlemlerin yapılarak sorumlulukların yerine getirilmesi