Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Usulleri

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
1- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak tutar yürürlükte olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücrettir. Bu miktarlar ve uygulanacak ücret tutarları Rektörlük Makamının teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Ödenecek 1 saatlik brüt ücret, yürürlükte bulunan brüt Asgari ücretin günlük ücret olan kısmının dörtte birini geçmemek üzere1/8 dir.

2- Çalışan öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili hükümleri uygulanır. SGK girişi yapılmamış bir öğrenciye kesinlikle hiçbir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

3- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının göstereceği bir bankada hesap açtırması ve hesap numarasını Sağ. Kül. Ve Spor Dai. Başkanlığına vermesi zorunludur.

4- Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler öğrencilerin çalışmalarını, birim yetkililerinin düzenleyip onayladıkları ekte bulunan Aylık Çalışma Çizelgesi (Puantaj Cetveli) ile belgelendirerek, çalışılan ayı takip eden ayın en geç 5.günü mesai bitimine kadar üst yazı ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletirler. Zamanında teslim edilmeyen çalışma çizelgesi (puantaj cetveli) için geriye dönük çalışma bordrosu kesinlikle düzenlenmez ve öğrenciye herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz. Ücret ödemesi çalışılan ayı takip eden ayın 10 ile 15’i günleri arasında öğrencinin ilgili banka hesabına yatırılarak gerçekleştirilecektir.

5- İlgili ayın puantaj cetveli zamanında ulaşmayan birim öğrencilerine, o ay çalışmış olduğu ücret 8 saat olarak yapılacak ve devamında puantajı gelmeyen öğrenci için işten çıktığı varsayılacak ve o ayın sonu itibari ile öğrencinin çıkış işlemleri tarafımızdan gerçekleştirilecektir. Bu durum tamamen öğrenciyi çalıştıran birimin sorumluluğundadır.

6- İşten ayrılmak isteyen öğrenciler en az bir hafta önceden ilgili birim yöneticisine durumlarını bir dilekçe ile bildirmelerini, birimler de bu dilekçeyi bir üst yazı ile zaman geçirmeden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bildirimde bulunulmaması durumunda tüm hukuki ve mali sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir. Kendiliğinden ve mazeret göstermeden işten ayrılan öğrenciler öğretim yılı içerisinde tekrar bir daha kesinlikle kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak mazereti uygun olanlar kendi biriminde veya başka bir birimde kontenjan durumuna göre tekrar işe alınabilirler.

7- Kısmi Zamanlı öğrencilerle ilgili söz konusu çalışmaları Başkanlığımız Bürosu yürütmektedir. Büromuza “0312 486 03 86 / Dâhili 1651 ve 1612 ” numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Gerekli Belgeler

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esas ve Usülleri

 Yönetim Kurulu Kararı

 Ek-1 Başvuru Formu

 Ek-2 Beyan ve Taahhütname (Saglik Hizmeti Alan)

 Ek-3 Beyan ve Taahhütname (Saglik Hizmeti Almayan)

 Ek-4 Ogrenci Aylik Puantaj Cetveli

 Ek-5 Birimlerde Çalıştırılacak Ogrenci Talep Formu