Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasının amacı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve sürekli eleman kullanmanın Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi açısından ekonomik olmadığı geçici işlerin görülmesini sağlamaktır.

Bu yönergenin amacı, yukarıda sözü edilen uygulamanın yöntem ve ilkelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge metni Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim gören ve katkı payı ücretini yatırmış kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 2547 sayılı kanunun 46. ncı maddesinin 5917 sayılı kanunun 20.nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmü ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 1. ve 10. Maddesinin ilgili fıkrası ile Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Uygulamada geçen terimler
a- MGU: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
b- SKS DAİRE BAŞKANLIĞI: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,
c- KZÖÇ: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı’nı,
d- BİRİM: Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma kontenjanı tahsis edilen Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve Rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlükleri,
e- BİRİM YÖNETİCİSİ: Yukarıda sözü edilen birimlerin Dekan, Müdür, Genel Sekreter ve Daire Başkanları ile Rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlüklerin yöneticilerini ifade eder.
f- BİRİM YÜRÜTÜCÜSÜ: Yukarıda adı geçen birimlerde KZÖÇ yürüten ve birimin program sorumlusunu ve çalıştırma ile ilgili birimden irtibata geçilecek kişiyi,
g- KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kayıtlı ve katkı payını yatırmış, herhangi bir disiplin suçu almamış ve bu yönergeye göre çalışan öğrenciyi, ifade eder

Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Ve Öğrenci Sayılarının Belirlenmesi

MADDE 5- (1)Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri çalıştıracak öğrenci ihtiyaçlarını, çalıştırma gerekçeleriyle birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirirler.
(2) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunularak tespit edilir.

Başvuru Şekli Ve Zamanı

MADDE 6- (1) Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya yönergenin 5 inci mad. ikinci fıkrası hükmüne uyularak, ihtiyaç duyulan dönemlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemiz Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.
(2) Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık, çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir. Başvurular İş Başvuru Formu ile öğrenci çalıştırılan her birime ayrı ayrı yapılabilir.

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Özellikler

MADDE 7- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olmak.
b) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
c) Hiçbir disiplin cezası almamış olmak.
d) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.
e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Öğrencilerin Seçimi Ve Onaya Sunulması

MADDE 8- Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu yönergenin 7. Maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste üniversitenin Web sayfasında ve ilgili birimlerin ilan panolarında duyurulur.

Sözleşme Yapılması

MADDE 9- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi “ imzalanır.
(2) Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve birim yetkililerinin uygun görmesi halinde yenilenebilir.

Günlük, Haftalık İş Süresi, İdari ve Mali Hükümler

MADDE 10- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.
(2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
(3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
(4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemezler.
(5) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalık ve sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(6) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(7) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.
(8) SGK girişi yapılmadan öğrenci işe başlatılamaz.
(9) Öğrenci için her ay Aylık İmza Föyü düzenlenir. Düzenlenen bu föyler birimde saklı tutulur. İstenildiği takdirde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına beyan edilir.
(10) Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler önceki ayın 15 i ile içinde bulunulan ayın 14. günü arasını bir ay olarak kabul edip Aylık Puantaj Cetveli’ni hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim ederler.
(11) Öğrenciler çalıştıkları sürece öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadırlar.
(12) Kendiliğinden ve mazeret göstermeden işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak, mazereti uygun bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler.
(13) Boş kalan kontenjanlara bu uygulama metninde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni öğrenciler alınabilir.

İş Tanımı ve İş Değişikliği

MADDE 11- (1) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
(2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.
(3) Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler.

İşe devam zorunluluğu

MADDE 12- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler belirtilen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak iş yerinden ayrılamazlar

Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
(2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
(3) Kısmi zamanlı öğrenciler kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.
(5) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

İşe Başlama İçin Gerekli Belgeler

MADDE 14- (1) İşe başlayacak her öğrenci aşağıdaki evrakları hazırlayıp kendi birimine teslim edecektir.
1- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
3- Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından da alınabilir)
4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Savcılık Kaydı (Adli Sicil Kaydı)
6- Banka IBAN Numarası (T.C Ziraat Bankası)
7- Disiplin Cezası almadığına dair belge veya öğrenci belgesinde bu durumu belirten yazı.
8- Sosyal Güvenlik Kapsamında Müstehaklık Sorgulama çıktıları. (4a-4b ve 4c için ayrı ayrı alınmış toplam 3 çıktı olmalıdır). Öğrenciler bu çıktıları alabilmek için PTT’ den e-devlet şifresi alacaklar ve bu şifre ile internet üzerinden e-devlet sitesine girerek bahsi geçen belgeleri temin edecekler ve okullarında bu işle ilgilenen personele teslim edeceklerdir.
9- 8. fıkrasında anlatılan müstehaklık sorgulamasını yapamayan öğrenciler için alternatif olarak; https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linkinden, gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra “SAĞLIK PROVİZYON SORGULAMA” başlığı tıklanarak müstehaklık bilgisine ulaşılır. Bu sayfadan alınacak bir adet çıktı ilgili personele verilir.

Yürürlülük

MADDE 15- Bu yönerge Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör’ü yürütür.