Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı bütün öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onların sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal, sanat, bilim ve kültürel amaçlı öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönergede belirtilen hükümler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kuracakları veya üye olacakları tüm öğrenci topluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14., 46., 47’nci maddeleri ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32’nci maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
b) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
c) SKS Daire Başkanlığı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
ç) Üniversite Öğrenci Topluluğu Faaliyetler Birimi ( ÜÖTFB ) :Üniversite bünyesinde kurulu tüm öğrenci topluluklarını denetlemek ve topluluklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Rektörlük tarafından 3 (üç) kişiden oluşturulan kurulu,
d) Öğrenci Topluluğu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarında belirli bir hedef doğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine uygun olarak gerçekleştirebilmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları grubu
e) Akademik Danışman: Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak öğrenci topluluğunun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan, kendisinin de rızası üzerine öğrenci topluluğu genel kurulunca seçildikten sonra Rektörlük tarafından görevlendirilen Üniversitede kadrolu öğretim elemanını,
f) Genel Kurul: Topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa üye tüm öğrencilerden oluşan ve görevleri bu Yönergenin 8’inci maddesinde belirtilen kurulu,
g) Yönetim Kurulu: Topluluk üyelerinin genel kurulda kendi aralarından seçecekleri en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan ve görevleri bu Yönergenin 10’uncu maddesinde belirtilen kurulu,
ğ) Denetleme Kurulu: Topluluk üyelerinin genel kurulda kendi aralarından seçecekleri 3 (üç) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşan ve görevleri bu Yönergenin 12’nci maddesinde belirtilen kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Toplulukların Kuruluşu, Teşkilatı, İşleyişi, Çalışma Alanları ve Esasları
Toplulukların kuruluşu

MADDE 5 – (1) Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için, en az 15 (on beş) öğrencinin bir araya gelerek başvuru dilekçesi, öğrenci topluluğu üye listesi ve bu Yönerge ekinde yer alan formata uygun olarak hazırladıkları öğrenci topluluğu iç tüzüğü ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekir. Başvuru işlemlerinin tamamlanması aşamasında ve topluluğun zorunlu organları teşkil edilinceye kadar topluluk işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak öğrencinin başvuru dilekçesinde belirtilmesi zorunludur. Yapılan başvurular 1 (bir) ay içerisinde değerlendirilir.
(2) Başvuru dilekçesi ve ekleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca usul yönünden incelendikten sonra uygun bulunan topluluk başvuru dosyası ÜÖTFB ’ye sevk edilir. Başvuru dilekçesi ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksiklikler, giderilmesi için başvuru işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan öğrenciye bildirilir. Eksikliklerin giderilmesinden sonra başvuru dosyası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ÜÖTFB ’ye tekrar sevk edilir. ÜÖTFB, topluluk iç tüzüğünün esas yönünden mevzuata uygun olup olmadığını inceler, etkinlik konusunu uygun bulduğu topluluğun kuruluşu hakkında karar alarak Rektörlüğe sunar.
(3) Rektörlük tarafından kuruluşu uygun bulunduğu takdirde topluluğun faaliyete başlayabileceğine ilişkin tebligat, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca başvuru sahibine yapılır. Aynı amaç ve hedefler doğrultusunda birden fazla topluluk kurulamaz.
(4) Faaliyet izni sonrasında kurucu üyelerin kendi aralarında seçecekleri en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan geçici Yönetim Kurulu oluşturulur. Geçici Yönetim Kurulu üye kaydı yapabilir. Topluluklar kuruluş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde genel kurul toplantısını yaparak zorunlu organlarını oluştururlar. Aksi takdirde topluluk kendiliğinden sonra erer ve bu husus, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır.

Topluluk Danışmanı ve Görevleri

MADDE 6 – (1) Topluluk Danışmanı, kendi rızasının varlığında öğrenci topluluğu genel kurulunca belirlenir ve uygun bulunduğu takdirde Rektör tarafından görevlendirilir. Topluluk Danışmanı, topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak öğrenci topluluğunun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Topluluğun bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, topluluğun ÜÖTFB ve Rektörlük ile eşgüdümünü sağlar.
(2) Danışman, oy hakkı olmaksızın topluluk çalışmalarına yardımcı olmak üzere topluluk Yönetim Kurulu ile genel kurul toplantılarına katılır, karar ve tutanaklarını imzalar.
(3) Topluluk Danışmanının görevi herhangi bir nedenle sona ererse bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere bir danışman, Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve Rektör tarafından görevlendirilir.
(4) Bir öğretim elemanı ikiden fazla öğrenci topluluğunda danışman olamaz. Danışman, topluluk yazışmalarına topluluk başkanı ile birlikte imza atar.

Öğrenci Topluluklarının Organları

MADDE 7 – (1) Öğrenci topluluklarının zorunlu organları aşağıda belirtildiği şekildedir;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

MADDE 8 – (1)Genel Kurul, topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur.
(2) Genel Kurul, olağan toplantılarını, akademik takvime göre her eğitim-öğretim yılının sonunda Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine yapar. Topluluk Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının yapılacağı yeri, zamanı ve gündemi toplantının yapılacağı tarihten en az 15 (on beş) gün önce belirleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sitesinden yayımlatmak ve üyelere elektronik posta / mesaj yoluyla bildirmek suretiyle duyurur. Genel Kurulunu yapmayan topluluklar bir defaya mahsus olmak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve bir aylık ek süre verilir. Bu süre sonunda genel kurulunu yapmayan topluluklar kendiliğinden sona erer ve bu husus, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır.
(3) Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da topluluk üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu yönde karar alındığında Topluluk Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul toplantısının yapılacağı yeri, zamanı ve gündemi, toplantının yapılacağı tarihten en az 3 (üç) gün önce, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde üyelere duyurur.
(4) Genel Kurul, üyelerin üçte iki çoğunluğunun katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranır; iç tüzük değişikliği ya da topluluğun sona erme hallerinde ise toplantı yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisinden az olamaz.
(5) Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki iç tüzük değişikliği, Yönetim ve Denetleme Kurullarının görevden alınması ile topluluğun sona erme kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir divan başkanı ve iki kâtip üye seçilir. Genel kurul sonuç bildirimini divan başkanı ile iki kâtip üye birlikte imzalarlar.
(6) Yönetim ve Denetleme Kuruluna üye olmak isteyen topluluk üyeleri divan başkanlığına dilekçeleri ile başvuruda bulunurlar. Divan başkanı başvuruları soyadı alfabetik sırasına göre çarşaf liste oluşturarak genel kurula sunar. Genel kurul oylaması sonucunda çarşaf listede yer alan Yönetim Kurulu kısmında en fazla oyu alan 5 (beş) üye (Topluluk iç tüzüğünde daha fazla sayıda asil Yönetim Kurulu sayısı belirtilmesi halinde o sayı kadar en fazla oy alan üye) Yönetim Kurulu üyesi ve sonraki 2 (iki) üye yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilir. Aynı şekilde Denetleme Kurulu kısmında en fazla oyu alan 3 (üç) üye, Denetleme Kurulu üyesi ve sonraki 1 (bir) üye yedek Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilir.
(7) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Bununla birlikte, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
(8) Topluluk üye sayısı 15 (on beş)’in altına düşen topluluklar kendiliğinden sona erer ve bu husus, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır.
(9) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri için yapılacak seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Genel Kurul tarafından alınacak diğer kararlar için işaret yolu ile açık oylama yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – (1) Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Topluluk Yönetim Kurulu ile Topluluk Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,
b) Topluluk amacına uygun olarak çalışma esaslarını ve yıllık faaliyet programını belirlemek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
d) Haklı sebeplerin varlığı durumunda topluluğun diğer organlarını görevden almak,
e) Üyelikten çıkarma önerileri hakkında karar vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, topluluğun yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oylama ve açık sayım usulü ile seçilen en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinden bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Topluluğu Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Bu niteliklerini kaybeden üyelerin, yönetim kurulu üyeliği sona erer.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda ayrılan üyenin yerine sıralamadaki yedek üyeler asil üye olarak görev yapar. Başkanın ayrılması durumunda, bu Yönergedeki esaslara göre Yönetim Kurulu yeni bir Başkan seçer. Seçilen üyeler kalan süreyi tamamlar.
(4) Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısını kaybetmesi durumunda genel kurul tarafından 15 (on beş) gün içerisinde yeni bir Yönetim Kurulu seçilir. Mazeretsiz iki defa kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
(5) Yönetim Kurulu, genel kurul kararı ile görevden alınabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Topluluğun yıllık faaliyet programını hazırlamak, ÜÖTFB ’ye onaylatmak ve uygulamak,
b) Topluluk çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri ve işleyiş yönergesini hazırlayarak genel kurula sunmak,
c) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarma işlemlerini yürütmek,
ç) Topluluğun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Topluluğun Üniversite içindeki ve dışındaki etkinlik önerilerini ÜÖTFB ’ye bildirmek ve onayını almak,
e) Topluluklarla ilgili ÜÖTFB tarafından onaylanan tüm defterleri tutmak ve genel kurula sunmak,
f) Her çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu hazırlamak ve bu raporu ÜÖTFB ’ye, genel kurula ve Denetleme Kuruluna sunmak.
g) Genel kurul tarafından verilen görevleri yapmak.

Denetleme Kurulu

MADDE 12 – (1) Denetleme Kurulu, genel kurul adına Yönetim Kurulunu ve topluluk faaliyetlerini denetler. Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oylama ve açık sayım usulü ile seçilen 3 (üç) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması ve disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Bu niteliklerini kaybeden üyelerin, yönetim kurulu üyeliği sona erer.
(2) Denetleme Kurulu, genel kurul kararı ile görevden alınabilir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 13 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Denetleme Kurulu, topluluğun hesap ve işlemlerini denetler ve denetimler sonucunda hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna, genel kurula ve ÜÖTFB ’ye sunar.
b) Topluluğun evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyalarının durumunu inceler.
c) Topluluk faaliyetlerinin bu Yönerge hükümlerine uygunluğunu denetler. Gereğinde Yönetim Kurulunu yazı ile uyarır.
ç) Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Üniversite Öğrenci Toplulukları Faaliyet Birimi (ÜÖTFB)

MADDE 14 – (1) Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, bir Genel Sekreter Yardımcısı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı’ndan oluşur. Kurulun sekretarya işleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) ÜÖTFB, Başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır.

Üniversite Öğrenci Toplulukları Faaliyet Birimi (ÜÖTFB) Görev ve Yetkileri

MADDE 15- (1) Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öğrenci etkinliklerinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve bu Yönergeye uygun planlanıp yürütülmesini sağlamak,
b) Toplulukların kuruluş aşamalarında yönlendirici ve denetleyici olmak,
c) Topluluk iç tüzüğünün ilgili mevzuata uygun olup olmadığını incelemek ve bu hususta hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunmak,
ç) Toplulukların verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak için tedbirler almak,
d) Toplulukların faaliyetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak, mevzuata aykırı faaliyet sürdüren topluluğu bir raporla tespit ederek kapatılması önerisini Rektörlüğe sunmak,
e) Toplulukların yapacakları faaliyetlere göre mekân, donanım, malzeme gibi imkânların paylaşımını ve dağıtımını yapmak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
f) Toplulukların etkinlikleri ile ilgili hazırladıkları yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve gelecek dönemin faaliyet programını onaylamak,
g) Topluluklar ile ilgili çıkabilecek problemlere çözüm üretmek ve ortak etkinlikler için çalışmalarda bulunmak,
ğ) Üniversite dışındaki veya Üniversitelerarası benzer kuruluşlar ile ilişki kurmak,
h) Topluluklara bütçeden yapılacak ayni yardım ve hizmet önerilerini Rektörlüğe sunmak.

Toplulukların Çalışma Alanları

MADDE 16 – (1) Toplulukların başlıca çalışma alanları ve şekilleri şunlardır:
a) Üniversite öğrencileri arasında sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerde bulunulması, gezi faaliyetleri düzenlenmesi,
b) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma, seminer, sinema gösterimi, konser, tiyatro oyunu, çeşitli yayın faaliyetleri vb. etkinlikler düzenlenmesi,
c) Diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ile ÜÖTFB ’nın onayı ile ortak faaliyetlerde bulunulması.

Toplulukların Çalışma Esasları

MADDE 17 – (1) Topluluklar faaliyetlerinde aşağıda belirtilen esaslara uygun hareket etmek zorundadırlar:
a) Topluluklar çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadırlar.
b) Toplulukların etkinlikleri iç tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin olmalıdır.
c) Topluluklar düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili olarak en geç 5 (beş) iş günü öncesinden ÜÖTFB ’nın onayını almak zorundadırlar.
ç) Topluluklar, yıllık faaliyet programlarını ÜÖTFB ’ye onaylatmak zorundadırlar.
d) Topluluklar, Rektörlüğün bilgisi ve izni dışında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan herhangi bir adla ve nedenle para toplayamaz, ayni yardım alamazlar.
e) Topluluklar herhangi bir siyasi parti ile ilgili etkinlikte bulunamazlar.
f) Topluluklar yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim vb. nedenlerle ayırım yapamazlar.
g) Topluluklar arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir topluluk lehine herhangi bir hiyerarşi teşkil edemezler.
ğ) Topluluklar ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

Toplulukların Çalışma Dönemi

MADDE 18 – (1) Toplulukların çalışma dönemleri, Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsar. Yönetim ve Denetleme Kurulları da bu süre için seçilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Topluluklara Üyelik, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Topluluklara üyelik esasları:
a) Topluluklara, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokuluna kayıtlı olan öğrenciler üye olabilirler. Ancak bir öğrenci, üçten fazla toplulukta Yönetim ya da Denetleme Kurulu üyeliği yapamaz.
b) Topluluk üyeliği, Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararı ile başlar.
c) Üyeler, her akademik yılın başında Yönetim Kurulu’nca duyurulan süre içinde üyeliklerini yenilemek zorundadırlar. Topluluk üyeliğini usulüne uygun şekilde yenilemeyenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer ve bu durum, ilgili Topluluk Yönetim Kurulu tarafından kayıt altına alınır.
ç) Üniversiteden mezun olan ya da herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin topluluk üyelikleri kendiliğinden sona erer ve bu durum, ilgili Topluluk Yönetim Kurulu tarafından kayıt altına alınır.
d) Üyeler, topluluk düzenine uymakla yükümlüdürler. Her üye, topluluğun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 20 – (1) Üyeliği sona erdiren sebepler:
a) Üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer ve bu durum, ilgili Topluluk Yönetim Kurulu tarafından kayıt altına alınır.
b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, topluluk üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
c) Mazeretsiz üst üste iki genel kurul toplantısına katılmayan topluluk üyelerinin topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer ve bu durum, ilgili Topluluk Yönetim Kurulu tarafından kayıt altına alınır.
ç) Üyelikten çıkarma, Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve Topluluk genel kurulunun 2/3 çoğunluğunun onayı ile olur. Üyelikten çıkartılanlar bu karara karşı 15 (on beş) gün içerisinde ÜÖTFB ’ye itirazda bulunabilirler. Kurul, itirazı kesin olarak karara bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Toplulukların Gelirleri

MADDE 21 – (1) Toplulukların gelirleri, bu Yönerge çerçevesinde çeşitli kuruluş ve şahıslarca yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, sponsorluk anlaşmaları ile topluluk etkinliklerinden elde edilecek kaynaklardan oluşur.
(2) Topluluklar ancak Rektörlüğün izni ile bağış kabul edebilir ve sponsorluk anlaşması yapabilirler. Yine toplulukların elde edecekleri gelirleri ve yapacakları harcamaları ilgili defterlerine kaydetmeleri ve bunlara ilişkin belgeleri saklamaları zorunludur.
(3) Topluluğun gelirleri Rektörlüğün belirlediği bir bankada, topluluk adına açılan bir hesaba yatırılır. Hesaptan Topluluk Başkanı ile Sayman olmak üzere en az iki imza ile para çekilebilir. Yetkili imzalar Topluluk Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük üst yazısı ile ilgili bankaya bildirilir. Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili hesabın denetiminin sağlanması için her ayın ilk haftası, ilgili hesabın bir önceki ayına ait hesap özetini alarak ÜÖTFB ’ye, Topluluk Danışmanına ve Topluluk Denetleme Kuruluna vermek zorundadır.
(4) Topluluklar, nakdi bağışları ve sponsorlardan aldıkları ücretleri 7 (yedi) gün içerisinde topluluğun hesabına yatırmak zorundadırlar. Alınan paraları belirlenen sürede hesabına yatırmayan topluluğun bu fiili üst üste iki defa işlemesi halinde kapatılmasına karar verilir. Ayrıca yapılacak ödemelerin de topluluğun hesabından para çekerek yapılması zorunludur.
(5) Alanlarına dair gerçekleştireceği etkinlik ile Üniversiteyi temsil edecek olan topluluklara bütçe imkânları çerçevesinde harcırah verilebilir.
(6) Toplulukların faaliyetleri için bütçe imkânlarına göre destek sağlanması Rektörlüğün yetkisindedir. Toplulukların giderleri

MADDE 22 – (1) Toplulukların giderleri şunlardır:
a) Her faaliyetin gerektirdiği demirbaş ve sarf malzemeleri ile araç-gereçlerin temini giderleri,
b) Faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon giderleri,
c) Faaliyetlerin gerektirdiği diğer giderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tutulacak Defter ve Kayıtlar

MADDE 23 – (1) Topluluklar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tutanakla topluluk başkanına teslim edilen aşağıdaki defterleri tutarlar:
a) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla noter onaylı bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce danışman ile birlikte imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Topluluğa üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, topluluğa giriş ve çıkış tarihleri, fotoğrafları ile birlikte bu deftere işlenir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrak, çıktısı alınıp kayda alınmak suretiyle saklanır.
ç) Demirbaş Defteri: Topluluğa ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Demirbaşların kaydından ve korunmasından Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı ile Sayman sorumludurlar.
d) İşletme Hesabı Defteri: Topluluk adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak evrakıyla birlikte Sayman tarafından bu deftere işlenir.
e) Gelir, Gider Makbuzları.
f) Etkinlikler Dosyası: Panel, sempozyum, söyleşi, konferans, çalıştay vb. faaliyetlerin konuları, katılımcıları ve tarihleri ile birlikte işlenir.

Toplulukların İç Tüzük Formatı

MADDE 23 – (1) Topluluklar kuruluş için örneği bu Yönerge ekinde yer alan topluluk iç tüzük formatına uygun olarak kendi iç tüzüklerini hazırlamak ve kuruluş aşamasında başvuru dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

Toplulukların Sona Ermesi

MADDE 24 – (1) Topluluklar aşağıda belirtilen hallerde sona ererler:
a) İlk genel kurul toplantısının Yönergede öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, iç tüzük gereğince Yönetim Kurulunun oluşturulmasının imkânsız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumunda topluluk kendiliğinden sona erer ve bu husus, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır.
b) Topluluk genel kurulu, her zaman topluluğun sona ermesine karar verebilir.
c) Topluluğun, yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyetler yürüttüğünün belirlenmesi durumunda ÜÖTFB ’nın önerisi ve Rektörlüğün uygun görüşü ile ilgili topluluk kapatılır. Topluluğun Başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bu kişiler hakkında diğer yasal işlemlere de başvurulur.
ç) Topluluğun bu Yönergedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde topluluk ÜÖTFB tarafından yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya karşın yükümlülüklerini yerine getirmeyen topluluk ÜÖTFB ’nın önerisi ve Rektörlüğün uygun görüşü ile kapatılır.
d) Topluluklar yıllık faaliyet programında yer alan en az 2 (iki) etkinliği gerçekleştirmemeleri veya bütçelerinin açık vermesi durumlarında ÜÖTFB ’nın önerisi ve Rektörlüğün uygun görüşü ile kapatılır.
e) Topluluklar ile ilgili her türlü uyuşmazlık ÜÖTFB tarafından karara bağlanır.
f) Kapatılan veya kendiliğinden sona eren toplulukların mal varlıkları, banka hesapları, demirbaşları Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına devredilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK-1: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Topluluğu İç Tüzüğü Taslağı