Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Page Banner

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

 İdare bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak.

 Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

 Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

 Birim performans programını hazırlamak.

 Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programını hazırlamak.

 Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak.

 Birimlerin bütçe ödeneklerine ilişkin serbest ödenek revizyonu, aktarma veya ilave ödenek taleplerine dair iç ve dış yazışmaları yapmak.

 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.