DANIŞTAY VE YÖK YÜRÜTME KURULU KARARI UYARINCA 2019 YILI (EK) AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU HAKKINDA

DANIŞTAY VE YÖK YÜRÜTME KURULU KARARI UYARINCA
2019 YILI (EK) AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU HAKKINDA

Değerli Öğretim Elemanları,

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14.9.2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilmiştir.

Söz konusu karara göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik;

1. Sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenememesi veya geçersiz sayılan bildirisi olması,
2. İlgili yılda “Editör Kurulu Üyeliği” faaliyeti bulunmasına rağmen başvuruya eklenememesi,
3. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki Yönetmeliğe göre daha düşük puan alınması,

olmak üzere Yönetmelikte değişen hususlar nedeniyle “toplam puanlarında düşüş olan” öğretim elemanlarımız ile “toplam puanının 30’un altında kalması nedeniyle akademik teşvik ödeneği başvurusu yapamamış olan” öğretim elemanlarımız, ekte verilen takvim ve esaslara uygun olarak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek Belgeler:

EK1
DANIŞTAY KARARI
EK2
YÖK YÜRÜTME KURULU KARARI
EK3
27.06.2018 TARİHLİ YÖNETMELİK
EK4
GÜNCEL AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ
EK5
BAŞVURU TAKVİMİ
EK6
BAŞVURU FORMU
EK7
BÖLÜM KOMİSYON DEĞERLENDİRME
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ