Daire Başkanlığı'nın Görevleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 60 ıncı maddesi ile ilgili Kanuna göre düzenlenmiş ikincil mevzuata (yönetmelik, tebliğ, yönerge, vb.) göre Daire Başkanlığımızca yapılan ve yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

2) Rektörlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3) Rektörlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

4) Rektörlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

5) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

6) Rektörlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

7) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

8) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finans programı (AFP) hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

9) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

10) İlgili mevzuatı çerçevesinde Rektörlüğün gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

11) Rektörlüğün muhasebe hizmetlerini yürütmek.

12) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

13) Rektörlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

14) Rektörlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

15) Rektörlüğün, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

16) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

17) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

18) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli koordinasyon ve danışmanlık çalışmalarını yürütmek.

19) Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
KÜTÜPHANE
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ