Rektörümüz Sayın Prof. Erol PARLAK'ın Kuruluş Yılı Mesajı

Rektörümüz Sayın Prof. Erol PARLAK'ın Kuruluş Yılı Mesajı

Özünde tekrardan ibaretmiş gibi duran yerküredeki döngüsel yaşamımızın en temel gerçeğinin değişim olduğu açıktır. Değişim kavramının sosyal uyum ile birleşimi ise toplumların değişim refleksinin göstergelerinden biri olarak son derece önemlidir. Bu bağlamda tüm insanlığı bir arada tutan unsurların başında sosyokültürel değerler bütünü gelir ki bu olguya önem veren toplumların değişimi doğru yönde kavrayarak kendilerini ileri taşıdığı görülmektedir. Bir yandan yaşanılan coğrafyaya dair kültür ve medeniyetin birikimini gözetirken diğer taraftan evrensel bilgiyi kavramak biçiminde ortaya çıkan ve “yerelden evrensele” tanımlaması ile dile getirilebilecek bu yaklaşım,bizce değişimin ana unsuru olmalıdır. Bu, en temel anlamıyla kendini bilmek, kendi kültürel birikimini ve insan potansiyelini kavrayarak, buradan hareketle değişime ayak uydurmak ve nihayetinde “kendi değişimini yaratmak” anlamına gelmektedir.

Çağdaş değişim, gelişim ve ilerlemede bilim, teknoloji yanında sanatın itici gücünün değeri de açıktır. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “bir ulusun yeni değişikliğindeki ölçü musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir” sözü bu yönde kıymetli bir yol göstericidir. Bu bağlamda ülke olarak kültür-sanat alanında yüzyıllara yayılan ve olumlu-olumsuz sonuçlarını günümüzde de yaşadığımız bir kaç yüzyıllık değişim süreci, üzerinde çokça konuşulacak niteliktedir. Bu süreç bugün bize ülke olarak neyin nasıl yapılması ve hatta nasıl yapılmaması gerektiği konularında bilgi ve tecrübe kazandırmıştır.

Bugün artık, bu bilgiler ve tecrübeler ışığında geleceğe bakmak, yarınlarımızı daha doğru biçimde şekillendirmek gereği önümüzde durmaktadır. Ülkemize yakışan, kendi kültürel belleğimizle geleceğe yapacağımız yolculuğumuzdaki kültür-sanat serüveninin, hem senaristi hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu olmaktır. Aksi durumun bir metamorfoz olarak karşımıza çıkmaya devam edeceği tecrübeyle sabittir.

Toplumların değişimine, gelişimine yön veren ve adım adım biçimlenişini sağlayan ana enstrümanların başında eğitim-öğretim gelmektedir. 21. yüzyılda çeşitlenen ihtiyaçlar ve çalışmalar, artık her bir disiplin ve branş için ayrı uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda dünyada artan eğilim, tematik üniversitelerin kurulması yönündedir. Belirli bir alana odaklanma ve alanında en iyi olma hedefiyle hareket eden uzmanlaşmış üniversite olgusunu içeren tematik üniversite modeli, dünyada günden güne yaygınlaşmaktadır. Dünyanın birçok yerinde çokça örneği bulunan bu tür kurumların ülkemizde sayıları henüz azdır, müzik alanında ise hiç yoktur. Ülkemizde “güzel sanatlar fakültesi, eğitim fakültesi, konservatuar, meslek yüksekokulu” bünyesinde müzik eğitimi veren kurumlar,kaynağını son bir kaç yüzyılın tartışmaları ve yaklaşımlarından alan ve çeşitli yönleriyle günümüzde de süregelen bir çatışma zemini nedeniyle karşıtlıklar içeren bir durumdadırlar. Doğucu-Batıcı, çağdaş-çağdışı, ilerici-gerici, vb. kavramlar etrafında süren bu olumsuz tavır ise ülkemizin 21. yüzyıldaki sanatsal gelişimi ile ulusal-uluslararası hedeflerine yanıt vermekten uzaktır ve bu durum artık, ülkemizin zengin potansiyeli ve kültürel çeşitliliğini bütüncül biçimde kucaklayıp ele alacak dünya standartlarında bir tematik müzik üniversitesinin kurulmasını gerekli kılmıştır. Bize göre yapılması gereken; yüzlerce yıldır içine düştüğümüz bu kısır çatışma ortamından, zıtlıklar zemininden ve önyargılardan uzaklaşıp samimi bir biçimde güç birliği yaparak ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, böylelikle kültür-sanatımızı ele alarak çağın ruhuna yakışır nitelikte güçlü bir anlayış oluşturmaktır. Bir başka söyleyişle, gün samimiyetle bir olma, birlik olma, çağın ruhuna ve gelişmişlik düzeyine uygun gerçekçi, yepyeni bir yol yaratma günüdür.

Dünyanın en zengin kültür coğrafyasında yer alan ülkemizin kültürel ekosistemini, zengin birikimini, insan potansiyelini anlamış olmak ve kökleri binlerce yıl öncesine uzanan kadim sanat geleneklerinden hareket etmek çok önemlidir. Zira bunun dışında gerçekçi bir ilerlemeden, dünyada güçlü bir temsiliyetten söz etmenin mümkün olmadığı açıkça görülmüştür. Çağımızın kaotik yapısı ve bu yöndeki gelişmelere rağmen coğrafyamızda hala sürdürmeyi başardığımız binlerce yıllık kardeşliğimiz, sevgi, saygı, hoşgörü ve barış kültürüne yakışır, kucaklayıcı ve birleştirici bir tavır ile ülkemizin potansiyelini bütüncül biçimde ele alacak üniversitemizin yapılanmasındaki temel paradigma ve kuruluş manifestosu bu doğrultuda olacaktır. Bu oluşum, hem ülkemizin kendi gerçeğine ulaşması yolunda öz benliği ve değerlerine sıkı sıkıya tutunarak manevi evreniyle bütünleşmesi, hem de kültürünü, sanatını çağın normlarına göre işleyerek sunabilmesi yolunda çok önemlidir. Özgün değerlerimizi önce kendimize yeniden hatırlatıp öğretme, sonra da dünyaya sunma bakış açısı ve ruhuna sahip bir kurumun, birçok gelişmenin ve ilerlemenin lokomotifi olacağı, ülkemize değer katıp uluslararası alanda başarı ile temsil edeceği açıktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ruhunu Anadolu’dan alan, ancak, evrenselliği gözeterek dünyaya geniş bir medeniyet ufkuyla bakabilen, ülkemizin sanata dair sahip olduğu tüm imkânları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır. Üretken, dinamik, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden, yaratıcı fikirlerin filizlenmesine olanak tanıyan, öncü yapısıyla değişime yön veren, uzman bilim-sanat insanları yetiştiren, güçlü ve kimlikli bir temsiliyeti olan, alanında fark yaratacak böylesi bir kurum; ülkemize önemli katkılar sağlayacak ülkelerarası ilişkiler ile kültür sanatımızın ulusal ve uluslararası alandaki varlığı ve güçlü temsiliyeti bakımından da önemli bir adım olacaktır.

Üniversitemiz, sanat ile kültür, kültürel kimlik ile toplum arasındaki ilişkiyi en doğru biçimde yorumlayabilen, Türkiye’nin kültür-sanat kavrayışı ve politikalarına da etki edebilen bir kurum olma yolunda ilerlemelidir. Bu durum, aynı zamanda farklı inanç ve kültürlerin iç içe yaşadığı ülkemizde, sanatın çoğulcu ve birleştirici yapısıyla birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızın, toplumsal huzur ve barışın pekiştirilmesinde de etkili yollardan biri olacaktır.

Bu yaklaşımlar ışığında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitenin misyonu; yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih edilen, saygın bir üniversite haline gelmek,evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, bilimsel-sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla insanlığa hizmet etmektir.

2016 yılı Aralık ayında “T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri” töreninde ortaya koyduğumuz üniversite fikrini benimseyip gündeme getirmeleri ve kuruluştan bugüne her aşamada sergiledikleri değerli himayeleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, önerimizin gerçekleşmesi yönünde adım atıp desteğini sunan YÖK başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ nezdinde Yükseköğretim Kurulu’na ve değerli katkılarını bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. Sayın İbrahim KALIN’a can-ı gönülden teşekkür ederiz.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ülkemize ve insanlığa değerli hizmetler üretmesi dileği ile...

Saygılarımla...

Prof. Erol PARLAK
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ