Klarnet

Eğitimciler

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Klarnet (Batı Müziği)

Üflemeli Çalgılar

Gelişimsel süreci tarihte çok eski çağlara dayanmayan klarnet, üflemeli çalgılar ailesinde, tahta üflemelilerin en genç üyelerindendir. Latince ‘Clarus’ kelimesinden türemiş olan klarnet, tek kamışlı bir üflemeli çalgıdır. Almanya’nın Nürnberg şehrinde 1700 yılında ilk klarnet üretimi gerçekleşmiştir. Nefes ve dil yardımı ile çalınan bu müzikal enstrüman bütün müzik formlarında , özellikle opera ve senfoni orkestralarda kullanılmaya başlamıştır.Klasik dönemin sonlarına doğru ise oda müziği ve solo enstrüman olarak kullanılmıştır.Klarnet, geniş ses aralıklarına ve spesifik bir ses tonuna sahiptir. Bunun sayesinde icracının kendini özgür ve geniş bir ton anlayışı ile ifade edebilmesi mümkündür. Teknik olarak acelitesi yüksek,ses aralığı oldukça geniş ve nüans yapma imkanı fazla olan bir enstrümandır. İlk yapılış tarihinden itibaren klarnet defalarca geliştirilmiştir.

Günümüzde klarnetin birkaç çeşidi kullanılmaktadır:

 Si Bemol Klarnet (Bb) – “Büyük soprano”
 La Klarnet (A) – “La”
 Bas Klarnet (Bb) – “Bas clarinet”
 Mi Bemol Klarnet (Es) – “Piccolo clarinet”
 Do Klarnet (C) -“Basset”

Okulumuzda Klarnet (Batı Müziği) Eğitimi

Üflemeli Çalgılar Lisans Programının amacı; ulusal ve uluslararası sanat kurumlarında icracı ve eğitimci olarak görev alacak düzeyde müzikal ve teknik becerilere sahip, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakındanizleyen ve bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçılar yetiştirmektir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Klarnet Ana Çalgı bölümünde müzik ekol ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi kazanma,farklı ekol ve teknikleri uygulayabilme,duyusal algıyı çalışına yansıtabilme becerisi kazanma,çözümlemeye dayalı yorum becerisi kazanma,tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilme becerisi kazanmayı hedefleyen bir klarnet eğitimi verilmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi