ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Website Kullanıcısı,

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (“MGÜ“) veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. İşbu aydınlatma metni https://www.mgu.edu.tr sitesini ziyaret edenlere yönelik hazırlanmıştır.

MGÜ, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

MGÜ, kişisel verileri özellikle website kullanımı, e-posta gönderimi ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik veya fiziki olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu metinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Kişisel verilerinizden kimlik (ad, soyad) ve işlem güvenliği (IP adresi, website giriş-çıkış kayıtları, çerez kayıtları) kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması sebepleriyle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, gereklilik halinde faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile yurtiçinde paylaşılabilecektir. MGÜ, websitesi kullanıcısına ait kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi gereğince aşağıdaki haklarınızın mevcut olduğunu bildiririz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu aydınlatma metnine ilişkin veya kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yukarıdaki kapsamda taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, ad, soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi, No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca iletisim@mgu.edu.tr e-posta adresi veya +90 312 486 0386 telefon numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Başvurunuza müteakip 30 günlük yasal süre içinde ilgili başvurunuz sonuçlandırılacaktır. Nitekim, ilgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde MGÜ; CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkına sahiptir.

MGÜ; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MGÜ tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek MGÜ tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

MGÜ, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.