ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Website Kullanıcısı,

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (“MGÜ“); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine güvenliğine önem vermektedir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kapsamda, MGÜ, veri sorumlusu olarak aydınlatma metninde beyan edilen kişisel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve kanunda öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere saklamaktadır.

MGÜ, prensip olarak veri minimizasyonunu benimser. Bu nedenle yalnızca amaçları dahilinde işlenmesinde gereklilik bulunan kişisel verileri toplar, işler ve saklar. Tarafımızca işlenen çerezler hakkında daha detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, website deneyiminizin iyileştirilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

MGÜ, kişisel verilerinizi faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler ile yurtiçinde paylaşabilir. MGÜ, websitesi kullanıcısına ait kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi gereğince aşağıdaki haklarınızın mevcut olduğunu bildiririz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

MGÜ; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.