Satınalma ve Tahakkuk

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Satınalma ve Tahakkuk

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı sözleşmeler kanunu gereğince ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, mali yılı bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler ile Rektörlüğümüze bağlı Fakülte / Yüksekokul /Meslek Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın alma ve piyasa araştırması işlemlerinden sorumludur.

Görev Kapsamı

Satınalma birimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 47. Maddesi “a” bendi gereğince ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için 32.Maddesinde belirtilen, öğrencilerin ve personelin, barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Görev Detayı

 Satınalma birimini etkin ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak yönetmek,

 Başkanlığımız diğer birimleri ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ve verimli olacak şekilde teminin sağlanması,

 Her türlü mal/hizmet alımları ile ilgili konularda Daire Başkanını bilgilendirmek,

 Başkanlığımızın her türlü mal/hizmet alımları ile etik kurallara uymak kaynakları ekonomik şekilde verimli kullanılması için araştırma yapmak ve temini sağlamak,

 Menkul mal alımı ilgili işlemleri yürütmek,

 Tüketime yönelik mal, malzeme ve hizmet alımı yapmak,

 İstenilen Menkul mal alımı işini EKAP üzerinde yapmak

 Menkul mal alımı işlemlerinde ilgili firmaların sorgulama işlemlerini yapmak

 Şartnamelerin ve diğer dokümanların EKAP üzerine işlemlerin hazırlanması ve ulaştırılmasını sağlamak

 İhale ve satınalma işlemlerinde EKAP üzerinde ilan yapma komisyon oluşturma işlemlerinin yapılması,

 İhale komisyon kararlarının EKAP üzerinde yayınlanması ve İhale sonuç işlemlerinin yapılması,

 İhale ve satınalma işlemlerinde sözleşmelerin hazırlanması,

 Bütçe ve plan işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,

 Araçlar, her türlü bakım, yıllık mali zorunluluk, bakım ve sigorta işlemlerini yapmak,

 Avans ve kredi işlemlerini yapmak,

 Bütçe uygulama doğrultusunda serbest bırakma oranlarına ve ilkelere uygun takibini yapmak ve hazırlanan, evrakların tahakkuk işlemlerini tamamladıktan sonra Muhasebe Birimine göndermek

 Son kullanıcıların ilgili istek ve şikâyetlerini geri bildirimler yoluyla alabilecek ve geri bilgilendirilmelerini sağlayacak gerekli iletişim yöntem ve mekanizmalarını kurmak/ geliştirmek, açık tutmak ve sürekli çalıştırmak

 Son kullanıcılardan alınan geri bildirimleri değerlendirecek, çözüm üretecek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri Daire Başkanlığına bildirmek.

 İhale ve Satınalmalar ile ilgili evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

 Üniversitemizin hedeflerine uygun şekilde iş ve işlem yapmak.

 Başkanlığımızın yıllık bütçe çalışmalarını yapmak.

 Başkanlığımıza bağlı birimlerin yıl içinde yapacağı harcamalarla ilgili ödenek dağılım ve takibinin yapılması.

 Alımı yapılan malzemelerin taşınır kayıt kontrol birimine teslimatının sağlanması,

 Alımı yapılan mal/hizmet alımı faturalarını tahakkuk yapılması amacı ile ödeme birimine gönderilmesidir.