Sosyal Hizmetler

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Hizmetler
Genel Bilgi

Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür.
a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri ve bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak. Yurt, kantin ve kafeteryalarda en iyi şekilde hizmet vermek,
b) İlgili yönetmelikler kapsamında Rektörlük oluru ve yönetim kurulu kararıyla öğrencilerimize barınma, beslenme ve kısmi zamanlı iş imkânı oluşturmak suretiyle sosyal destek sağlamak,
c) Üniversitemiz yemekhanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda alınan, her türlü gıda ve benzeri ürünlerin şartnameye uygunluğunu, tazeliğini, kilogramını kontrol ve takibinin yapılmasını sağlamak,
d) Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.
e) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

Personel Görev Ve Tanımları
Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri:

1. Öğrencilerin ve personelin sağlık ve sosyal ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda bulunup, uygulamaya konulması için Daire Başkanına sunmak,
2. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak,
3. Yemek yiyecek akademik, idari personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak,
4. Yemek hizmetleri için şartname hazırlamak/hazırlatmak,
5. Yemek malzemelerinin girişini, pişirilmesini, dağıtımını kontrol etmek,
6. Akademik personel, idari personel ve öğrencilerin kimlik kartlarına yüklenen yemek ücretini planlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve toplanan paraların ilgili dairenin banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
7. Düzenli olarak şartname hükümlerinin kontrolünü yapmak,
8. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı’ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; beslenme amaçlı faaliyetlerle ilgili olarak, yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, ilanlar ve duyurular hazırlamak ve gerekli malzemeleri temin etmek,
9. Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri Daire Başkanlığına bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,
10. Astlarının işlerine ilişkin, araç-gereç, malzeme ve çalışma koşulları ile ilgili talepleri ile ilgilenmek,
11. Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin olarak, Daire Başkanı aracılığıyla, Kurum dışından gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
12. Şube Müdürlüğü’nde yürütülen diğer günlük işleri takip etmek,
13. Şube Müdürlüğü hizmetlerini ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek,
14. Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin ihale ve satın alma komisyonu toplantılarına katılmak,
15. Menü planlaması doğrultusunda satın alınacak yiyecek-içecek malzemelerinin miktarlarını ve niteliklerini belirlenmesini ve standart satın alma şartnamelerinin geliştirilmesini sağlamak,
16. Beslenme hizmetlerinin sunulması ile ilgili tüm aşamaların denetlenmesini sağlamak,
17. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
18. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına önerilerde bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,
19. Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunmak. Şubesinin, personel ve araç gereç ihtiyaçlarını tespit ederek öneride bulunmak,
20. Personel tayini, nakil, görev, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunmak,
21. Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
22. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek,
23. İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak,
24. Şube çalışanları arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak. Çalışmalarını izlemek ve denetlemek.