Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Kalite Koordinatörlüğü

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü MGÜ’nün tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2021 yılında kurulmuştur. MGÜ Kalite Koordinatörlüğü üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

MGÜ Kalite koordinatörlüğünün çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

 Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesini sağlamak,

 Üniversite akademik ve idari birimlerinin Stratejik Planda yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini periyodik olarak izlemek,

 Birim Kalite Komisyonlarının oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesine destek olmak ve faaliyetlerini izlemek,

 Stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyini düzenli olarak ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

 Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,

 Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

 İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

 Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

 Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.