Misyonumuz

Kalite Koordinatörlüğü

Misyonumuz, üniversitemizin ana misyonuna uygun şekilde ve Rektörlüğümüzün önderliğinde; ilgili tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve üniversitemizin stratejik planı esas alınarak iç ve dış paydaşların yararına olacak şekilde kalite güvencesi, eğitim – öğretim, araştırma – geliştirme ve yönetimsel süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.

Vizyonumuz

Kalite Koordinatörlüğü

Vizyonumuz, tüm paydaşlar için etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturmak ve kalite kültürünü üniversitemizin tamamına yayarak, sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak Kalite Politikamız;

Üniversitemiz vizyon ve misyonuna uygun şekilde,

 Öğrenci merkezli yaklaşım ile sanata, bilime, düşünce dünyasına evrensel nitelikte katkı sağlayan bireyler yetiştiren,
 Katılımcı bir yaklaşım sonucu tüm paydaşların görüş ve önerileri ile kurum iç süreçlerini geliştirerek kaliteyi bir kurum kültürü haline getiren,
 Türkiye’nin kültür-sanat anlayışının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arttıran,
 Toplumsal duyarlılık ilkesi gereğince topluma karşı duyarlı davranan ve herkes için erişilebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
 Liderlik ve Yönetişim, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı amacıyla yürütülen faaliyetlerin kalitesini sürekli iyileştirerek sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak, kontroller ve geliştirmelerle sürekliliğini sağlamaktır.