Genel Tanıtım

Müzikoloji Bölümü
‘Pür Bilimsel’ Müzikoloji Vizyonu

Müzikoloji, başta insan olmak üzere toplumları, kültürleri ve nihayet dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak adına müzik üzerinden bilimsel bilgi üretmeyi amaçlayan bir bilim. Hiç kuşkusuz insanlar, antik dönemlerden beri müzik hakkında düşünmeye, onu oluşturan unsurları bilmeye, insanlar üzerindeki etkilerini gözlemlemeye, toplumların ve bireylerin belirli mizaçlar kazanmalarındaki rolü üzerinde kafa yormaya ve Pisagorcuların yaptıkları gibi aralıkları ölçmeye ve kâinattaki nizamı müzik üzerinden temsil etme ve yorumlamaya çabalamıştır. Müziğin bilim olma sürecinde, göklere dikkatle bakanlar ile müziği kulak vererek dinleyenlerin çalışmaları büyük oranda belirleyici olmuştur. Bu süreç, aynı zamanda kültüre odaklı ilgi ve araştırmalarla dünya ölçeğinde bir kapsam ve içerik kazanmış; kesişme ve temas noktalarında müziğin, birçok bilimle irtibatlı hale gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle müzik, bir yandan doğa bilimleri ile sayıların, diğer yandan da sosyal bilimler ile algılamanın kavşağında yer almış; tüm bu alanlarla çok-yönlü bağlantı ve ilişkilere sahip olmuştur.

Müzikoloji Bölümü, Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, Türkiye’de müzik alanındaki bilimsel bilgi üretimine, dönüştürücü etkileri olan, işlevsel katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Müziği tüm dünya ölçeğinde kavramakta ve insanlığın en değerli birikimlerinden biri olarak görmekte; bu yönüyle de ülkesine, dünyaya, insanlığa bilimsel alanda katkılar sağlamayı amaçlayan tüm ilgilileri, Müzikoloji Bölümünün öğrenmeye istekli birer mensubu olarak görmeyi arzu etmektedir. Odağında müzik olmak kaydıyla teoriden analize, bestecilikten icracılığa, eğitimden teknolojiye dek her alanda araştırma yapılmasını teşvik etmekte, bilimsel üretim ve öğrenmeyi Bölümümüzün varlık sebebi olarak algılamakta ve bu motivasyonu, tüm akademik yapılanmasının merkezine yerleştirmektedir. Bölümümüz, bu temel kavrayış ve konumlanışı temel bir gereklilik ve imkân olarak görmek suretiyle Üniversitemizin, dünyada, müstakil ve işlevsel bir merkez haline gelmesindeki temel itici güç olmayı hedeflemektedir.

Müzikolojide asıl olarak amaçladığımız, ‘pür bilimsel’ doğrultuda kapsamlı ve ayrıntılı araştırmalar yapılmasını temin etmek ve bu sayede öğrenme ve bilgide gerçek anlamda ilerleme kaydedilmesini sağlamaktır. Bölümümüz, alanımıza, dünyayı merkez alarak bakmakta; alanın temellenme ve şekillenmesinde olumsuz etkileri olan, köhneleşmiş nitelikteki pozitivist, etnosantrik, ırkçı, evrimci ve tahakkümcü anlayışlardan, bilinçli olarak uzak durmakta; yeni ve eleştirel bir müzikoloji anlayışını benimsemektedir. Müzikolojiyi sadece Batıya özgü ve ancak Batılı çerçevede üretilebilecek ve aktarılabilecek bir bilim olarak görmemekte ve mutlak surette rekabetçi bir alan olarak değerlendirmektedir. Bölümümüz, çağdaş, dinamik, üretken, sorgulayan ve bilimsel gereklilikleri eksiksiz şekilde yerine getirmeyi hedefleyen motivasyonuyla alanımızda var olan problemleri teşhis etmek ve çözümlerine etkili katkılar sağlamak vizyonuna sahiptir. Bu anlayışa duyduğumuz güven ve bağlılığın coşkusuyla, başta ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere tüm dünyadan gençleri ve müzikolojiye ilgi duyan herkesi, bu heyecan verici vizyona ortak olmaya davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Okan Murat Öztürk