Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Mühendis

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | İnşaat Mühendisi

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitenin yatırım programı kapsamında yer alan 4734 sayılı kanun kapsamındaki Yapım İşi İhalelerinin yapılması ve ihale ile ilgili süreçlerin takibinin gerçekleştirilmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Kamu İhale Kurumu ile bağlantılı olarak, 4734 sayılı kanun kapsamındaki Yapım İşi ihalelerinin koordine ederek sonuçlanmasını sağlamak.
 İhale işlemlerinin EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak.
 Ekap,İlyas,Kaya sistemlerinde gerekli iş ve işlemlerinin yapılması
 KİK’teki güncel duyuruları takip etmek.
 İhale onay belgesini hazırlamak.
 Hazırlanan ihale dosyalarını kontrol etmek.
 İhale sürecinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 Yaklaşık maliyet hesap tutanaklarını (cetvellerini) hazırlatmak, kontrol etmek ve imzalamak.
 Hazırlanan İnşaat Şartnamelerin kontrolünü yapmak ve düzgün bir şekilde hazırlatmak.
 İhale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlarda değişiklik olup olmadığını sürekli takip etmek.
 Muayene Kabul Komisyonu tutanaklarını düzenlemek.
 Birim Sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.
 Kurumca yapımı planlanan yeni binaların inşası için mimari projeler (avan, uygulama, detay) ile ihale dokümanlarını diğer proje personeliyle koordineli olarak hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan dokümanları incelemek.
 Kurumca yatırım programına alınan mevcut binaların onarımı için inşaat tadilat projeleri (ön proje, uygulama, detay) ile ihale dokümanlarını diğer proje personeliyle koordineli olarak hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan dokümanları incelemek.
 Yapımı planlanan inşaatların, inşaat işlerini içeren yaklaşık maliyet hesaplarını ve pursantaj tablolarını ihaleye esas olacak şekilde hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan tabloları incelemek.
 Hizmet alımı işlerine ait yaklaşık maliyeti belirlemek, belirlenen yaklaşık maliyete göre yapılacak ihaleye esas (hizmet alımı tip sözleşmesi, hizmet alımı idari şartnamesi, hizmet işleri genel şartnamesi, ihtiyaç programı, mühendislik/mimarlık hizmetleri genel şartnamesi) belgeleri hazırlamak.
 İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, komisyonlarda görev almak.
 İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Başkanlığının onayına sunulmasını sağlamak.
 İmalatı gerçekleştirilen veya yapımı devam etmekte olan işin, yapımı sürecinde meydana gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak olan imalat artış veya eksilişlerini fiyat ve miktar yönünden kontrol etmek ve Daire Başkanlığının görüşüne sunmak.
 Kamulaştırmaya konu bina ve arsaların kıymet takdiri çalışmalarına katılmak.
 İhtiyaç halinde mesleği ile ilgili konularda teknik rapor düzenlemek.
 Emri altındaki personelin sevk ve idaresini sağlayarak rutin takip gerektirecek işlerin kontrollerini yaptırmak.
 Küçük çaplı bakım onarım faaliyetlerini mevcut personele yaptırmak.
 Büyük çaplı onarım ve bakım faaliyetleri için piyasa araştırması yaparak veya yaptırarak gerekli yapım işi için destek sağlamak.
 İşletme sırasında çıkan problemler ışığında mevcut proje yapım süreçlerinin iyileştirilmesi için çözüm önerileri üretmek.
 Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak.
 Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak.
 Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
 Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
 Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminin sağlamak.
 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
 Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Kontrol Mühendisi

Görevin/İşin Kısa Tanımı

4734 – 4735 sayılı kanunlar uyarınca ihale edilen yapım işlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kontrol Yönetmeliği, ilgili yapı denetim usul ve esaslarına, mesleki uygulama ve kontrol yönetmeliklerine göre kontrol etmek, idare adına işlerin koordinasyon ve idaresini sağlamaktır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Kontrol mühendisi, kendisine verilen işleri, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak, işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları, sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur.
 İşin yer tesliminden geçici kabulüne kadar işin niteliği de göz önünde bulundurularak sözleşmesinde belirlenen teknik elemanlar için yüklenicinin sunduğu teknik personel taahhütnamesinin değerlendirmesini yapmak.
 İnşaatın statik işlerinin, sözleşme ve ekleri ile onaylı iş programına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 Yüklenici ve kontrollüğün yapılan statik imalatlara karşılık birlikte düzenledikleri hakediş raporlarını, sözleşme ve ekleri doğrultusunda kontrol etmek.
 Ara ve son kesin hesap metrajlarına dahil edilen ölçü ve miktarlar ile ataşman değerlerinin gerekirse mahallinde incelemesini yapmak.
 İnşaatların ara kesin metrajları ve kesin hesaplarının kontrolünü ve incelemesini yapmak, incelemesi tamamlanmış kesin hesapların sonuçlarını yüklenicisine bildirmek, kesin hesap hakediş raporunun tahakkuka hazır duruma getirilmesini sağlamak.
 İnşaat imalat oranlarının sözleşmesindeki pursantaj oranlarına uygunluğunu kontrol etmek.
 Binaların geçici kabul ve kesin kabulünde uzman üye olarak görev yapmak, muayene ve kontrol işlemlerinde uzman üye olarak bulunmak.
 Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere amirine iletmek.
 Diğer birimlerle iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve değerlendirmek.
 Maiyetindeki personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim taleplerini değerlendirmek ve eğitim planına dahil edilmek üzere birim amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimlerde personeli eğitmek ve yönlendirmek.
 Görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak.
 İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, komisyonlarda görev almak.
 İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Başkanlığının onayına sunulmasını sağlamak.
 İmalatı gerçekleştirilen veya yapımı devam etmekte olan işin, yapımı sürecinde meydana gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak olan imalat artış veya eksilişlerini fiyat ve miktar yönünden kontrol etmek Başkanlığa iletilmesini sağlamak.
 İşyerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının, özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir.
 Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan, kesitler, plankote ve röleveleri, işe başlamadan önce yapar, yaptırır ve mevcut röperlere göre kontrol eder, plankotedeki kotlarla tabii zemin, zemin tabanı ve su seviyesi gibi kotları, mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. (Bu işlemler yapılmadan önce işe başlatılmayacaktır.
 İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre müteahhide verilmesi gereken Vaziyet planı, kesitler ve plankoteleri, Uygulama proje ve detaylarını, Mevcut inşaat ve varsa ihzarat, tesisat, araç ve gereçleri, zamanında vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylattırır.
 Müteahhide zemin üzerinde gösterilerek verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri, müteahhit veya yetkili vekili ile gezerek gösterdikten sonra işyeri teslim tutanağını altı kopya olarak düzenler.
 Sözleşme hükümlerine göre; müteahhitle birlikte saptanması gereken taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla tartı, ölçü ve benzeri tutanakları, zamanında düzenleyip tutanakların bir kopyasını saklayarak diğer kopyalarını en geç 15 gün içinde kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirinin onayından sonra idareye gönderilmesini sağlar.
 İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında, işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su, kanalizasyon, elektrik, PTT hatları, gaz ve petrol boru hatları gibi engeller için gerekli önlemleri alır veya aldırır.
 Müteahhide verilen veya verilecek veya müteahhitlikçe düzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluğunu kontrol eder. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
 İdarece onanmış tiplere ve cetvellere göre, yapılacak işlerin, proje ve detayları zamanında düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylatır.
 Müteahhide verilecek her türlü evrakı teslim tarihleri yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak gönderir. · Müteahhidin süre uzatımı ve diğer istemlerine yol açmamak için süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere kontrol mühendisi yazışmaları süresinde titizlikle yerine getirecektir.
 Her türlü ihzarat, işte kullanılacak taş, kum, çakıl, tuğla, çimento ve diğer inşaat malzemesi ile her türlü tesisat işlerine ait malzemenin, ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde, örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptırır. Bu malzemenin, niteliğinin, ocak ve alınış yerleri boyut, şekil ve markalarının sözleşme eki şartnamelerine uygunluğunu kontrol etmekle beraber, gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre fennen uygun olup olmadığını inceletir.
 İşte kullanılacak çimentonun taze, taşlaşmamış olmasına ve şantiyede iyi bir şekilde korunmasına dikkat eder.
 İdarece, ara laboratuvarda bedeli ödenen tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye giriş ve çıkışları ile yapar veya yaptırır.
 Sözleşme eki şartnamelerine göre şantiye veya laboratuvarda yapılması gereken deneyleri kendisi yapar veya yaptırır.
 Temel sondajları ile yükleme deneylerini yaparak veya yaptırarak gerekli raporlarla birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir.
 Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve ameliyatı, boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz olarak yaptırır, onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz.
 Her türlü temellerini kalıbın, betonarme demirin ve betonunun denetimini yapar, fenni gerekçeye ve gereksinime uygunluğunu saptayarak gerekli işe devam iznini verir.
 Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanakları hazırlar ve sonucu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
 İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme, işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz.
 Zemin katlarının, zamanında saptanması için gerekli kayıtları tutarak önlemleri alır ve klas kuruluna katılır.
 Sözleşme hükümlerine göre, müteahhit tarafından düzenlenecek ihzarat ve imalat iş programlarının süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasını sağlar.
 İhzarat ve imalatın onanmış iş programlarına göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde müteahhide gerekli uyarmalarda bulunur ve durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
 İhzarat, inşaat, imalat ve tesisatın, sözleşme ve ekleriyle şartnameler fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder, uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde o kısmını durdurup durumu derhal kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.
 Müteahhit tarafından yapılan her türlü imalat ve ameliyatı yerinde ölçer, uygulama projesinde göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekil ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri, kesin hesapta gereğini yapmak üzere kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek ataşman defterine kaydeder.
Kontrol işlerini sürekli yapar, işlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar.
 Beton dökümü, yalıtım gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımını kontrol eder.
Şantiye röleve ve ataşman defterleri ile tutanakların düzenlenmesi için her türdeki kayıtları tutar, tutturur ve denetleyerek her kısım için başlangıç ve bitim tarihlerini saptar.
 Kontrol mühendisi, müteahhide verilecek geçici ve kesin hakedişlere, müteahhidin isteği üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenlenip kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine göndermekle görevli olup içeriği ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur.
 İş yerlerinde doğal afet, kaza, yangın, salgın hastalık v.s. gibi hallerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgililere zamanında duyurur.
 İşyerlerini ziyarete gelen Devlet ve Hükümet ileri gelenleri ile kendilerinin üst ve amirlerini karşılayarak, görevleri ve yapmakta oldukları işler hakkında bilgi verir ve işyerlerinde kendilerine eşlik ederler.
 Müteahhit ve vekillerine ve görevlilere karşı ciddi davranmaya, çıkabilecek anlaşmazlıklarda, işi tartışmaya dökmeyerek, konunun çözümü için en yakın amirine bildirmeye, işçilere işin ciddiyetine uygun ve ölçülü olarak iyi davranmaya özen gösterir.
 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 Memur yaptığı iş ve işlemlerden dolayı İhale Birimi Şefine, İhale Birimi Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Makine Mühendisi

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitenin yatırım programı kapsamındaki bina ve tesislerinin mekanik tesisat uygulama projelerinin ve teknik dokümanlarının hazırlanma aşamalarının yönetilmesi ve projelerin kurumun ihtiyaç ve gerekleri doğrultusunda hazırlanmasını sağlanması.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Her türlü mekanik sistemin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma- iklimlendirme sistemlerinin, elektromekanik taşıyıcıların (asansör, yüryen merdiven gibi) belirli ölçütler çerçevesinde tasarımını yapmak, geliştirmek, Makine Mühendisinin çalışma alanına girer. Buna göre;

 Kurumca yapımı planlanan yeni binaların mekanik tesisat projeler (avan, uygulama, detay) ile ihale dokümanlarını diğer proje personeliyle koordineli olarak hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan dokümanları incelemek.
 KAYA, İLYAS, EKAP sistemlerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması.
 Yapımı planlanan inşaatların, mekanik tesisat işlerini içeren yaklaşık maliyet hesaplarını ve pursantaj tablolarını ihaleye esas olacak şekilde hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan tabloları incelemek.
 Hizmet alımı işlerine ait yaklaşık maliyeti belirlemek, belirlenen yaklaşık maliyete göre yapılacak ihaleye esas (hizmet alımı tip sözleşmesi, hizmet alımı idari şartnamesi, hizmet işleri genel şartnamesi, ihtiyaç programı, mühendislik/mimarlık hizmetleri genel şartnamesi) belgeleri hazırlamak.
 İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, komisyonlarda görev almak.
 İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Başkanlığının onayına sunulmasını sağlamak.
 İmalatı gerçekleştirilen veya yapımı devam etmekte olan işin, yapımı sürecinde meydana gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak olan imalat artış veya eksilişlerini fiyat ve miktar yönünden kontrol etmek ve ilgili amirin görüşüne sunmak.
 İhtiyaç halinde mesleği ile ilgili konularda teknik rapor düzenlemek.
 Memur yaptığı iş ve işlemlerden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
 Şube Müdürlüğünce oluşturulan periyodik bakım plan ve programlarına uygun olarak kampüs altyapı tesisatları ile birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bina mekanik tesisatların bakım ve onarımlarını yaptırmak ve takip etmek.
 Bakım ve onarımı yapılan yerlerin tutanak ve raporlarını oluşturmak.
 Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda teknik danışmanlık hizmeti vermek.
 Emri altındaki personelin sevk ve idaresini sağlayarak rutin takip gerektirecek tesisatların kontrollerini yaptırmak.
 Küçük çaplı bakım onarım faaliyetlerini mevcut personele yaptırmak.
 Büyük çaplı onarım ve bakım faaliyetleri için piyasa araştırması yaparak veya yaptırarak gerekli yapım işi için destek sağlamak.
 İşletme sırasında çıkan problemler ışığında mevcut proje yapım süreçlerinin iyileştirilmesi için çözüm önerileri üretmek.
 Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, klima tesisatları, jeneratör havalandırma sistemlerinin işletimini, bakımını ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.
 Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak.
 Isı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışma ve planlamaları yapmak, bunları rapor halinde amirlerine sunmak.
 Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak.
 Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
 Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
 Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminin sağlamak.
 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
 Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
 Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.

Tekniker

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Elektrik Teknikeri

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite Zayıf Akım, Kuvvetli Akım, Yüksek Gerilim Tesislerinin işletilmesi için gerekli rutin bakım ve onarım faaliyetlerini Şube Müdürünün direktifleri doğrultusunda planlanmasının, gerçekleştirilmesinin, raporlanmasının yapılmasını bizzat veya ilgili personel yordamıyla yapılmasını sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kampüs genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, asansör tesisleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde elektrik mühendisleri ile elektrik teknisyenleri arasında görev yapar. Elektrik mühendisi ile koordineli olarak gerekli çalışmalara katılır. Buna göre;

 

 Bakım ve onarımı yapılan yerlerin tutanak ve raporlarını oluşturmak.
 Elektrik bakım onarımlar için gerekli olan doğrudan temin süreçlerini yürütmek.
 Küçük çaplı bakım onarım faaliyetlerini mevcut personele yapmak veya yaptırmak.
 Büyük çaplı onarım ve bakım faaliyetleri için piyasa araştırması yaparak veya yaptırarak gerekli yapım işi için destek sağlamak.
 İşletme sırasında çıkan problemler ışığında mevcut proje yapım süreçlerinin iyileştirilmesi için çözüm önerileri üretmek.
 OG Dağıtım Merkezinin, Trafo postalarının, Jeneratörlerin, Kesintisiz Güç Kaynaklarının, Peyzaj ve Yol aydınlatma tesisatlarının, sorumluluk alanlarına giren kısmının işletimini, bakımını ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.
 Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak.
 İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak, gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak.
 Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak.
 Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici kesin kabul işlemlerinde görev almak.
 Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
 Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek.
 Memur yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Yapı İşleri Teknik Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi merkeze bağlı tüm birimlerdeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde, giderilmesi ile ilgili çalışmalar planlamak ve takip etmek. Gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek.
 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
 Almış olduğu eğitimden kaynaklı bilgi, birikim ve tecrübesini mevcut kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak kamunun menfaatleri doğrultusunda kullanmak.
 İlgili birim tarafından Başkanlığımıza iletilen ihtiyaç talebi ile ilgili olarak gerekli her türlü tespit, ön etüt ve analizleri yapmak, ihtiyacın gerekliliğini teknik yönüyle belirlemek ve tespitlerini içeren detaylı “Teknik Rapor” düzenleyerek idareye sunmak.
 Gerek Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen/üretilen gerekse ihale veya alım yoluyla üçüncü şahıslara yaptırılacak olan işlerde Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak Kontrol Yardımcısı olarak görev yapmak.
 Muayene ve Kabul Komisyonlarında üye olarak görev yapmak.
 İhale komisyonlarında üye olarak görev yapmak.
 Doğrudan temin ile yapılacak alım süreçlerinde görev yapmak.
 Üniversite Yönetimi ve/veya Daire Başkanlığının düzenleyeceği her türlü iç genelgeye uygun hareket etmek.
 Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer idari görevleri yerine getirmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | İnşaat Teknikeri

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitenin yatırım programı kapsamında yer alan 4734 sayılı kanun kapsamındaki Yapım İşi ihalelerinin yapılması ve ihale ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde görev almak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Betonarme ve çelik yapılar, karayolu, yaya yolları, köprü, tünel ve yeraltı galerileri, duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini, sulama, su arıtım tesisleri gibi yapıları tekniğe ilgili yasa ve yönetmenliklere uygun yapım çalışmalarını denetleme işlerinde İnşaat Mühendisi ile koordineli olarak çalışmak inşaat teknikerinin görev alanına girer. Buna göre;

 İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlanmasında görev almak.
 Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak.
 Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
 Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendisine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak.
 Metraj cetvellerini hazırlamak. Keşif ve puantaj listelerini, mühendislerle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
 Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak, Meslek içi eğitimlere katılmak.
 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
 Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
 Amirinin verdiği ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Makine Tesisat Teknikeri

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite Merkez Yerleşkesinde bağlı birimlerin yetersiz kaldığı durumlarda Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi, atık su tesisatlarının ihtiyaç halinde bakım ve onarım ve işletme süreçlerinde aktif olarak yer almak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Doğalgaz kazanlarını yıl boyunca işletmesini yapmak.İklimlendirme sistemlerinin işletmesinin sağlanmasında diğer birimlere destek hizmeti vermek.
 İletilen mekanik arızaları gidererek raporlamak.
 Merkez Yerleşke temiz su terfi merkezi ve altyapısını düzenli kontrol ederek işletme sürekliliği sağlamak.
 Memur yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Mühendis, Yapı İşleri Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.
 Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak.
 Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
 Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
 Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendisine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak.
 Metraj cetvellerini hazırlamak. Keşif ve puantaj listelerini, mühendislerle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
 Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
 Kazan dairesi ve mevcut tüm mekanik tesisat sistemlerini yıl boyunca işletilmesi, devriye alması ve bakım onarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
 Mekanik tesisat proje, yaklaşık maliyet ve ihale dokümanları konusunda ilgili mühendis ve mühendislere yardımcı olmak.
 Almış olduğu eğitimden kaynaklı bilgi, birikim ve tecrübesini mevcut kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak kamunun menfaatleri doğrultusunda kullanmak.
 İlgili birim tarafından Başkanlığımıza iletilen ihtiyaç talebi ile ilgili olarak gerekli her türlü tespit, ön etüt ve analizleri yapmak, ihtiyacın gerekliliğini teknik yönüyle belirlemek ve tespitlerini içeren detaylı “Teknik Rapor” düzenleyerek idareye sunmak.
 İhtiyacın giderilmesine yönelik gerçekleştirme kararı verilmesine müteakip ihtiyaç konusu işle ilgili olarak gerekli olan her türlü hesap, ataşman, proje, teknik şartname, yaklaşık maliyet, ödeme pursantajları vb. içerikli ihale dosyasını hazırlamak.
 Gerek Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen/üretilen gerekse ihale veya alım yoluyla üçüncü şahıslara yaptırılacak olan işlerde Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak Kontrol Yardımcısı olarak görev yapmak.
 Muayene ve Kabul Komisyonlarında üye olarak görev yapmak.
 İhale komisyonlarında üye olarak görev yapmak.
 Doğrudan temin ile yapılacak alım süreçlerinde görev yapmak.
 Üniversite Yönetimi ve/veya Daire Başkanlığının düzenleyeceği her türlü iç genelgeye uygun hareket etmek.
 Yetkili amirler tarafından verilecek diğer idari görevleri yerine getirmek.

Teknisyen

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Elektrik Teknisyeni

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite Zayıf Akım, Kuvvetli Akım, Yüksek Gerilim Tesislerinin işletilmesi için gerekli rutin bakım ve onarım faaliyetlerini Şube Müdürünün direktifleri doğrultusunda planlanmasının, gerçekleştirilmesinin, raporlanmasının yapılmasını bizzat veya ilgili personel yordamıyla yapılmasını sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Şube Müdürlüğümce oluşturulan periyodik bakım plan ve programlarına uygun olarak kampüs elektrik altyapı tesisleri ile birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bina elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapmak.
 Bakım ve onarımı yapılan yerlerin tutanak ve raporlarını oluşturmak.
 Elektrik bakım onarımlar için gerekli olan doğrudan temin süreçlerine yardımcı olmak.
 Küçük çaplı bakım onarım faaliyetlerini yapmak.
 İşletme sırasında çıkan problemler ışığında mevcut proje yapım süreçlerinin iyileştirilmesi için çözüm önerileri üretmek.
 OG Dağıtım Merkezinin, Trafo postalarının, Jeneratörlerin, Kesintisiz Güç Kaynaklarının, Asansörlerin, Peyzaj ve Yol aydınlatma tesisatlarının, sorumluluk alanlarına giren kısmının işletimini, bakımını ve onarımlarını için yardımcı olmak.
 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen işleri ve işlemleri yapmak.
 Amirinin verdiği mesleği ile ilgili işleri yerine getirmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | İnşaat Teknisyeni

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite Merkez Yerleşkesinde inşaat ve bina tesisinin istenilen standartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli işletim faaliyetlerinde bulunmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, yalıtım işleri, kaplama, doğrama, sıva ,boya, betonarme kalıbı, alçıpan kaplama ve duvar yapımı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisin ve inşaat teknikeri gözetiminde yürütmek inşaat teknisyeninin görevidir. Buna göre;

 İnşaat projesinin idari öze ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek.
 Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek, şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak inşaat mühendisine veya inşaat teknikerine haber vermek, inşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazmak.
 Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek,
 Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak, uyulmasını sağlamak.
 Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.
 Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak.
 Amirinin verdiği mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Mobilya Teknisyeni

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversite Merkez Yerleşkesinde yer alan binaların mobilyalarının istenilen standartlarda montajını,demontajını sağlamak amacıyla gerekli işletim faaliyetlerinde bulunmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Tesiste bulunan tüm mobilya kurumunu yasal sınırlar içinde montajını veya demontajını yapıp sonuçlandırmak.
 Şube Müdürlüğünce belirlenen, yapılması gereken günlük, haftalık ve dönemlik gereken şekilde mobilya onarımlarını ve montajını yapmak.
 Büyük arıza durumlarında Şube Müdürlüğüne bilgi vererek arızanın giderilmesini sağlamak.
 Sistemin sağlıklı çalışması için her türlü önlemi almak veya alınması için bildirimde bulunmak.
 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen mesleği ile ilgili işleri yapmak.
 Yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Bakım Onarım Ve İşletme Şube Müdürüne, Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.

4D'li Personel

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4D'li Personel

Görevin/İşin Kısa Tanımı

 Genel iş tanımlarına, prosedürlere, iş güvenliği ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun hareket etmek.
 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/ yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 Amirleri tarafından işi ile kendisine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.
 Binayı terk ederken cam, elektrik ve suları kontrol ederek kapalı olmalarını sağlamak.
 Gizliliğe riayet etmek.
 Mesai saatlerine uymak.
 Birimleri, sınıf ve salonların durumlarını kontrol etmek, sorunları anında gidermek giderilmediği takdirde teknik elemanlara bildirmek.
 İş disiplinine uymak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Tesiste bulunan tüm mobilya kurumunu yasal sınırlar içinde montajını veya demontajını yapıp sonuçlandırmak.
 Genel iş tanımlarına, prosedürlere, iş güvenliği ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun hareket etmek.
 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/ yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
 Amirleri tarafından işi ile kendisine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.
 Binayı terk ederken cam, elektrik ve suları kontrol ederek kapalı olmalarını sağlamak.
 Gizliliğe riayet etmek.
 Mesai saatlerine uymak.
 Birimleri, sınıf ve salonların durumlarını kontrol etmek, sorunları anında gidermek giderilmediği takdirde teknik elemanlara bildirmek.
 İş disiplinine uymak.