Faaliyet Alanları

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör ile iş birliği halinde özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için eğitsel ve terapötik amaçlarla müzik ve görsel sanatlar alanlarında çalışmalar yürütmek.

b) Üniversite çalışanları ve öğrencilerine, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektörde çalışan eğitimcilere, özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve toplumun diğer kesimlerine yönelik farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla eğitimler vermek, bu amaçla kurs, çalıştay, seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları, kış ve yaz okulları açmak.

c) Üniversite ve Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmalar yapmak üzere, müzik toplulukları oluşturmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği halinde ortak bilimsel-sanatsal-eğitsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak.

d) Gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel-sanatsal-eğitsel proje ve çalışmaları tamamlayıcı görsel-işitsel, süreli-süresiz yayınlar yapmak veya yapılmasına destek olmak.

e) Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim programlarında özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanları kapsamında ders ve seminerlerin düzenlenmesini, tez yazılmasını teşvik etmek; bu konularda düzenlenecek her türlü faaliyete öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımını özendirmek.

f) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleştirilen uygulama, araştırma ve projelere ilişkin yazılan makaleler ve yapılan araştırma sonuçlarını düzenli şekilde çıkarılması planlanan bülten ve dergilerde yayınlamak.

g) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleştirilen resmî yayınlar, çeşitli dillerde yayımlanmış makale, kitap, dergi ve broşürlerden oluşan bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi/arşiv kurmak.

ğ) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan uygulama ve araştırmalar için atölyeler kurmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için yürütülen müzik ve görsel sanatlar alanlarındaki çalışmalar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (konferans, sempozyum, kongre ve benzeri) düzenlemek, yurt içi ve/veya yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak, iletişim ağı kurmak ve hizmet değişimi sağlamak.

ı) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarını kapsayan uzaktan/çevrimiçi eğitim çalışmaları yürütmek; internet, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını kullanmak ve bu konuda DVD ve CD gibi dijital materyaller hazırlamak ve yayınlamak.

i) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarında eğitim danışmanlığı, program geliştirme, gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için yayınlar ve eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak.

j) Özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için yürütülen müzik ve görsel sanatlar alanlarındaki çalışmalar hakkında kamuyu bilgilendirmek amacı ile sergi, konser, şenlik, yarışma, festival ve benzeri düzenlemek.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için müzik ve görsel sanatlar alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapmak, bu alanlardaki çalışmaları ve eğitimi desteklemek yönünde başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere burslar, ödüller vermek ve verilmesini teşvik etmek.

l) Merkezin amacına uygun olarak ilgili mevzuat çerçevesinde Rektörlük tarafından verilen görevleri yapmak.