Klasik Türk Müziği

Eğitimciler

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Klasik Türk Müziği Ses Eğitimi

Ses Branşları

Klasik Türk Müziği, gerek tarihimizde gerekse kültürümüzde kendine has içeriğiyle özel bir yere sahiptir. Tarihsel süreçte ecdadımızın yaşadığı coğrafyaya paralel olarak çok geniş bir kültür mozaiği ile karşımıza çıkan müziğimiz her dönemde ülkenin zengin kültürünü yansıtmış ve bu kültürü edebiyatımızın incelikleriyle harmanlamıştır. Bölümümüzde eğitim amaçlarımızın en önemli yanlarından biri; müziğimizin inceliğinin farkında olan, ruhsal ve ahlakî yönden gelişmiş bir öğrenci profili hazırlamaktır. Bu doğrultuda; bölümümüzde, mûsikîmizin intikâli için gerekli karakter eğitimi, felsefi eğitim, mesleki-bilimsel eğitim ve kültürel eğitim hâkimdir.

Üniversitemizin Klâsik Türk Müziği alanı;

 müziğimizin kültürel kimliğini, kültürel mirasını anlayan;
 mirasın edebiyat, tarih, felsefe gibi birçok disiplinle iç içe olduğu gerçeğini hep aklında tutarak, folklorik diğer ögeleri muhafaza edip kendinden sonraki kuşaklara aktarma anlayışı ve becerisine sahip;
 yenilikçi, rekabetçi, paylaşımcı ve meslek etiğine saygılı;
 entelektüel birikim sahibi; bilim, sanat, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek ve
 geliştirilecek bilimsel, sanatsal ve eğitsel projeler yoluyla ülke kültürüne ve tüm insanlığa hizmet etmek ilkesindedir.

Okulumuzda Klasik Türk Müziği Ses Eğitimi

Klâsik Türk Müziği icra dersinin müfredatı doğrultusunda tüm icra anlayışlarına yönelik geniş bir bilgi birikimi sunulmaktadır. Kâinatın bütün seslerine kulak verip onu anlamaya çalışan, hem bölgesinde hem de dünyada lider olmayı hedefleyen okulumuzda “Klâsik Türk Müziği” branşı, tüm ülkede ve alana gönül veren genç yeteneklerde ilgi uyandıran bir rol üstlenmektedir. Klâsik Türk Müziği ve müzik kültürü eğitiminde, ders müfredatı teknik çalışmalar ve repertuvar çalışmaları olarak iki ayrı kategoride ele alınıp farklı seviyeler için derecelendirilmiştir. Klâsik Türk Müziği ses eğitimi başlangıç düzeyinden yorumculuk aşamasına kadar geniş bir perspektifle ele alınarak bölümün ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlanmıştır.

Teknik Çalışmalar

Ses Eğitimi Bölümü içinde Klâsik Türk Müziği ses eğitimi, bölüm öğrencileri için özel olarak hazırlanan bir müfredat ile uygulanmaktadır. Teknik çalışmalar, çalışmanın içeriğine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mekanik Çalışmalar: Duruş, ses işletme organlarını tanıma, nefes teknikleriyle icracılığın uygun bir şekilde geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalardır. Bu çalışmalar, yoğun ses eğitimi dersi programıyla bezenmiş bir şekilde yürütülmektedir.

2- Müzikal Çalışmalar: Bu çalışmalarda belirli bir müzikal içeriğe yönelik uygulamalar yapılır. Bunlar ses tekniklerinde perde hâkimiyetine yönelik alıştırmalar, makamsal alıştırmalar, ses-nefes, söz-nefes çalışmaları gibi farklı kategorilerde gruplandırılmıştır.

3- Süsleme ve Nüans Çalışmaları: Ses icrasında çok önemli bir yeri olan nüans ve süsleme eğitiminde insan sesinin de bir enstrüman mantığıyla çalıştırılması esasına dayanarak çarpmalar, tril, glissando, ajilite, hançere vb. süsleme tekniklerine yönelik yapılan alıştırmalardır.

4- Stilistik Çalışmalar: Bu alandaki çalışmalar üslûp ve kişisel tavırların anlaşılmasında büyük fayda sağlayabilecek alıştırmalardır. Sahip olduğumuz zengin müzik kültürümüze ait üslûp, tavır, hançere teknikleri, kullanılan tekniklere, türe özgü melodik kalıplara odaklanan bu alıştırmalar ile farklı formların icra dinamiklerinin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca kişisel tavırlara yönelik çözümleme, transkripsiyon ve icra çalışmalarından elde edilen verilerle üretilen alıştırmalar da bu bölümde çalışılmaktadır.

5- Etütler: Bilinen ve kabul görmüş şan egzersizlerinin yanı sıra geleneksel müziğimize ait motif ve aralıkları içeren, icrası üst seviye bir tekniği gerektiren çalışmalardır. Lisans 3. sınıftan itibaren derslerimizin alıştırma bölümünde yoğunlukla bu etütler çalışılmaktadır.

Repertuvar

Klâsik Türk Müziği ses eğitimi derslerinde repertuvar; elimize ulaşan ilk örneklerden, günümüze değin uzanan geniş bir zaman yelpazesinden seçilmekte olup, öğrencilere Klâsik Türk Müziğinin dönem ve bestekâr üslûplarını anlatmaya ve aynı zamanda öğrencilerin gerek nefes, gerek ses tekniği açısından gelişimi desteklemeye yönelik eserlerden belirlenmektedir. Aynı zamanda her öğrencinin bulunduğu seviye gözetilerek, alanda farklı dereceler için oluşturulmuş eser havuzlarından, öğrenciyi daha üst seviyelere taşıyacak eserler tercih edilmekte ve öğrencilerin repertuvar haznesinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Yorumculuğa uzanan yolda, bu repertuvar seçimleriyle; dönemin müzik, form, makam, şiir ve sosyo-kültürel anlayışı konusunda fikir sahibi olan, eserlerin ruhunu yansıtabilen öğrenci profilleri amaçlanmaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi