Popüler Müzik

Ses Branşları

Son yıllarda akademik çevrelerce sık sık yazıya dökülen ve üzerine fikir yürütülen popüler müzik kültürü üzerine ülkemizde ilk kez Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi bölümü bünyesinde öğrenci kabul edilmektedir. Tüm dünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak konumlanan kültür endüstrisi, dünyada paralel seyreden popüler bir kültür yaratmıştır. Hayatın her alanına yayılan popüler kültür, şüphesiz ki en çok müzik içinde varlık göstermektedir. Durağan olmayan kültür kavramının değişiminde, toplumların ve müziklerinin ne ölçüde değiştiği ve etkilendiğini, icra açısından yaratılan farkları, Anadolu müzik kültürünün felsefesini anlamak ve yine dünya popüler müzik kültürünün çıkış noktasını, felsefesini akademik bakış açısıyla işlemek gereği doğmuştur.

Ses Eğitimi bölümü popüler müzik branşı, tüm bu bakış açıları ışığında¬ farklı icra teknikleri, popüler müzik kültürünün üretimi, aktarımı, paylaşımı ve popülerleşme evresine gelince kadar yaşanılan süreç üzerine alanında kabul görmüş eğitimcilerle yenilikçi, rekabetçi, paylaşımcı ve meslek etiğine saygılı, entelektüel birikim sahibi bilim, sanat, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek; geliştirilecek bilimsel, sanatsal ve eğitsel projeler yoluyla ülke kültürüne ve tüm insanlığa hizmet etmek ilkesindedir.

Okulumuzda Popüler Müzik ve Şan Eğitimi

Popüler müzikte icra dersinin müfredatı doğrultusunda tüm icra anlayışlarına yönelik geniş bir bilgi birikimi sunulmaktadır. Pergelin bir ayağını Anadolu’ya sabitleyip diğer hareketli ayağını bütün dünyaya açan, kâinatın bütün seslerine kulak verip onu anlamaya çalışan, hem bölgesinde hem de dünyada lider olmayı hedefleyen okulumuzda “Popüler Müzik” branşı tüm ülkede ve alana gönül veren genç yeteneklerde ilgi uyandıran bir rol üstlenmektedir. Alan itibariyle her müzik türünü içinde barındıran popüler müzik kültürü eğitiminde, ders müfredatı teknik çalışmalar ve repertuvar çalışmaları olarak iki ayrı kategoride ele alınıp farklı seviyeler için derecelendirilmiştir. Şan eğitimi başlangıç düzeyinden yorumculuk aşamasına kadar geniş bir perspektifle ele alınarak bölümün ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlanmıştır.

Teknik Çalışmalar

Ses Eğitimi Bölümü içinde Popüler Müzik Dalı Eğitimi öğrencileri için özel olarak hazırlanan bir müfredat ile uygulanmaktadır. Teknik çalışmalar, çalışmanın içeriğine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mekanik Çalışmalar: Duruş, ses işletme organlarını tanıma, nefes teknikleriyle icracılığın uygun bir şekilde geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalardır. Bu çalışmalar, yoğun şan dersi programıyla bezenmiş bir şekilde yürütülmektedir.

2- Müzikal Çalışmalar: Bu çalışmalarda belirli bir müzikal içeriğe yönelik uygulamalar yapılır. Bunlar şan tekniklerinde tonal alıştırmalar, modal alıştırmalar, makamsal alıştırmalar gibi farklı kategorilerde gruplandırılmıştır.

3- Süsleme ve Nüans Çalışmaları: Ses icrasında çok önemli bir yeri olan nüans ve süsleme eğitiminde insan sesinin de bir enstrüman mantığıyla çalıştırılması esasına dayanarak çarpmalar, tril, tremolo, glissando, ajilite, hançere vb. süsleme tekniklerine yönelik yapılan alıştırmalardır.

4- Stilistik Çalışmalar: Bu alandaki çalışmalar üslup ve kişisel tavırların anlaşılmasında büyük fayda sağlayabilecek alıştırmalardır. Sahip olduğumuz zengin müzik kültürümüze ait üslup, tavır, hançere teknikleri, kullanılan tekniklere, türe özgü melodik kalıplara odaklanan bu alıştırmalar ile farklı türlerin icra dinamiklerinin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca kişisel tavırlara yönelik çözümleme, transkripsiyon ve icra çalışmalarından elde edilen verilerle üretilen alıştırmalar da bu bölümde çalışılmaktadır.

5- Etütler: Bilinen ve kabul görmüş şan egzersizlerinin yanı sıra geleneksel müziğimize ait motif ve aralıkları içeren, icrası üst seviye bir tekniği gerektiren çalışmalardır. Lisans 3. sınıftan itibaren derslerimizin alıştırma bölümünde yoğunlukla bu etütler çalışılmaktadır.

Repertuvar

Popüler Müzik, alanı gereği rock’tan, caz’a, Türk Halk Müziği’nden, Türk Sanat Müziği’ne birçok müzik türünü içinde barındırmaktadır. Bu vesileyle ülkemizin kilometre taşını oluşturan dünden bugüne varlığını sürdüren sanatçıların eserlerinin tümü, gerek şan gerekse repertuvar derslerinde hiç bir yerde görülmemiş bir zenginlikle sunulmakta ve işlenmektedir. Yine dünya pop müzik tarihinin en önemli sanatçılarının eserleri, yorumculukları ve icra teknikleriyle bölüm, ülkemizdeki eğitim kurumları içinde zengin ve eşsiz bir repertuvar anlayışına sahiptir.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi