Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

5018 sayılı kanunun 3’ncü maddesine göre bütçe: ” Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda ise: ” Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur” şeklinde tanımlanmıştır. Artan ihtiyaçlar karşısında kıt kaynakları en etkili alanlarda etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle, kullanılan kamu kaynağından en yüksek getiriyi sağlayabilmek, hedeflediğimiz durum ile gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit etmek ve bu doğrultuda gerekli düzeltme işlemlerini yapmak bütçenin amaçları arasındadır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerinde dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Birim performans programını hazırlamak,

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesini ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

Dönem bütçe raporlarını hazırlamak,

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması,

Yatırım uygulama raporu hazırlamak,

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak,

İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, bütçe gelir ve alacaklarının takip işlemlerini yürütmek,

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,

İdarenin diğer nezdinde takibi gereken mali işve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz muhasebe, kesin hesap ve raporlama iş ve işlemlerini ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde incelenmesini ve yerine getirilmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,

Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,

Giderleri ve borçları hak sahibine ödemek,

Mali işlemlerin muhasebesini tutmak,

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmak,

Muhasebe Hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

Yetkili muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatta öngörülen zamanlarda denetlemek veya yetkili muhasebe mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,

İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

Ay ve yılsonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile yılsonu devir kayıtlarını yapmak,

Üniversitenin Muhtasar ve KDV Beyannamelerini düzenleyerek tahakkuk ettirmek,

Banka hareketlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak,

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapmış olduğu tahsilatlar ile defter ve belgelerinin kontrolünü yapmak,

Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevler yapmak.

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Stratejik Planlama, kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle, bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları, ölçülebilir göstergeler geliştirerek başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. Stratejik Planlama ile politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, birimler arasında eş güdümün sağlanması, hesap verme sorumluluğunun tahsis edilmesi, eğitim öğretim kalitesinin arttırılması, yönetim kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturulmasını, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

Stratejik Planlamaya ilişkin destek hizmetlerini vermek,

İdarenin faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleyerek yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler alınmasını önermek,

Kurum içi kapasite araştırması yapmak hizmetlerin etkinliliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek,

İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitinde koordinasyonu sağlamak,

İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek üzere analiz etmek Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonuyla iş birliği sağlamak,

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,

İdarenin ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

İdarenin faaliyet alanlarına ilişkin verilerin istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,

Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

İç kontrol alanında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlere rehberlik hizmeti vermek.

Ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler, ön mali kontrole tabi karar ve işlemler ile bunların kontrol usul ve esaslarını belirlemek.

Harcama Birimlerinden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları üzerinde Başkanlık Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesine göre uygunluk kontrolünün yapılarak vize edilmesi faaliyetlerini yürütmek.

Harcama Birimlerinde gelen ödenek gönderme belgelerinin kontrol etmek.

Kadro ihdas, serbest bırakma ve kadro değişikliğine ilişkin gelen cetvellerin incelenmesi uygun olan kadro cetvellerinin vize edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

Harcama Birimlerinden gelen seyahat kartlarına ilişkin vize formu mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygun olanların vize edilip ilgili birime gönderilmesini sağlamak.

Harcama Birimlerinden gelen seyyar görev dağılım listelerinin incelenerek uygun görülenlerin vize edilmesini ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.

Harcama Birimlerinden gelen geçici işçi pozisyonlarına ilişkin belgelerin vize edilmesini sağlamak.

Harcama Birimlerinden gelen personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listelerin incelemesini yapmak.

Hazırlanan yan ödeme cetvellerinin vize için üst yönetici onayına sunulmasını, Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen ve tip sözleşmeye uygun çalıştırılacak sözleşmeli personel ile ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ilişkin cetvelleri onaylamak.

Harcama birimlerinin talebi üzerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans şube müdürlüğü tarafından hazırlanan ödenek aktarma İşlemleri belgelerinin üst yönetici onayına sunulmadan önce yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol etmek.

Harcama Birimlerinden gelen yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca kontrol ederek ilgili birime uygundur/ uygun değildir görüşünü vermek.

Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | Büro Memuru

Görevin/İşin Kısa Tanımı

5018 sayılı kanunun 3’ncü maddesine göre bütçe: ” Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda ise: ” Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur” şeklinde tanımlanmıştır. Artan ihtiyaçlar karşısında kıt kaynakları en etkili alanlarda etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle, kullanılan kamu kaynağından en yüksek getiriyi sağlayabilmek, hedeflediğimiz durum ile gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit etmek ve bu doğrultuda gerekli düzeltme işlemlerini yapmak bütçenin amaçları arasındadır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerinde dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Birim performans programını hazırlamak,

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesini ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

Dönem bütçe raporlarını hazırlamak,

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması,

Yatırım uygulama raporu hazırlamak,

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak,

İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, bütçe gelir ve alacaklarının takip işlemlerini yürütmek,

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,

İdarenin diğer nezdinde takibi gereken mali işve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Büro Memuru

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz muhasebe, kesin hesap ve raporlama iş ve işlemlerini ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde incelenmesini ve yerine getirilmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,

Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,

Giderleri ve borçları hak sahibine ödemek,

Mali işlemlerin muhasebesini tutmak,

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmak,

Muhasebe Hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

Yetkili muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatta öngörülen zamanlarda denetlemek veya yetkili muhasebe mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,

İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

Ay ve yılsonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile yılsonu devir kayıtlarını yapmak,

Üniversitenin Muhtasar ve KDV Beyannamelerini düzenleyerek tahakkuk ettirmek,

Banka hareketlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak,

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapmış olduğu tahsilatlar ile defter ve belgelerinin kontrolünü yapmak,

Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Memur

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmesi gereken İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye ilişkin görevleri yerine getirmek,

Amirleri tarafından verilecek olan diğer görevleri yapmak.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Büro Personeli (Daimi İşçi)

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmesi gereken İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye ilişkin görevleri yerine getirmek,

Amirleri tarafından verilecek olan diğer görevleri yapmak.