Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü alt Birimimiz aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

 Malî işlemlerin muhasebesini tutmak.

 Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

 Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

 Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

 Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

 Açılan Kamu Zararı Dosyasının tebliğ, takip ve tahsilâtını sağlamak, borç kapandığında alacak takip dosyasını kapatmak.

 İlgili yıla ait tüm taşınır ve taşınmazlarının harcama birimleri tarafından hazırlanarak icmal cetvellerinin konsolide etmek ve Taşınır Hesap Cetvellerini Maliye Bakanlığına göndermek.

 Mali istatistikleri, icmal cetvellerini ve kesin hesabı hazırlamak.

 Yönetim Dönemi Hesabını, mevzuatında belirtilen süre içerisinde hazırlayıp ilgili mercilere göndermek.