İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

 İç kontrol alanında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlere rehberlik hizmeti vermek.

 Ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler, ön mali kontrole tabi karar ve işlemler ile bunların kontrol usul ve esaslarını belirlemek.

 Harcama Birimlerinden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları üzerinde Başkanlık Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesine göre uygunluk kontrolünün yapılarak vize edilmesi faaliyetlerini yürütmek.

 Harcama Birimlerinde gelen ödenek gönderme belgelerinin kontrol etmek.

 Kadro ihdas, serbest bırakma ve kadro değişikliğine ilişkin gelen cetvellerin incelenmesi uygun olan kadro cetvellerinin vize edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

 Harcama Birimlerinden gelen seyahat kartlarına ilişkin vize formu mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygun olanların vize edilip ilgili birime gönderilmesini sağlamak.

 Harcama Birimlerinden gelen seyyar görev dağılım listelerinin incelenerek uygun görülenlerin vize edilmesini ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.

 Harcama Birimlerinden gelen geçici işçi pozisyonlarına ilişkin belgelerin vize edilmesini sağlamak.

 Harcama Birimlerinden gelen personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listelerin incelemesini yapmak.

 Hazırlanan yan ödeme cetvellerinin vize için üst yönetici onayına sunulmasını, Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamak.

 Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen ve tip sözleşmeye uygun çalıştırılacak sözleşmeli personel ile ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ilişkin cetvelleri onaylamak.

 Harcama birimlerinin talebi üzerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans şube müdürlüğü tarafından hazırlanan ödenek aktarma İşlemleri belgelerinin üst yönetici onayına sunulmadan önce yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol etmek.

 Harcama Birimlerinden gelen yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca kontrol ederek ilgili birime uygundur/ uygun değildir görüşünü vermek.