Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Page Banner

Stratejik Planlama Alt Birimimiz aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

 5018 sayılı Kanunla ilgili yönetmelikler gereği hazırlanacak olan stratejik plan çalışmalarında koordinasyon ve danışmanlık görevi yapmak.

 Kurumun vizyon ve misyon belirleme çalışmalarının yürütülmesini, gelişen süreçte stratejik amaç ve hedeflerle ilgili düzenleme ve değişiklikler yapılmasını sağlamak.

 Kurum stratejik planının hazırlanması ile ilgili toplantı, eğitim ve organizasyon çalışmalarını koordine etmek ve birimler arası iletişimi ve işbirliğinin sağlanmasını organize etmek.

 Kurum stratejik planının uygulanması ile ilgili olarak Kurumun birimlerine danışmanlık ve eğitim destek hizmeti verilmesini sağlamak.

 Stratejik plana uygun olarak hazırlanacak idare performans programı hazırlık çalışmalarına destek vermek.

 Kurum Stratejik Planının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, üçer aylık dönemlerde izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanarak Üst Yönetime sunulmasını sağlamak.

 Uygulama sonuçları ile ilgili görüş oluşturulmasını ve düzeltici önlemler için ilgili bölümlerle işbirliği yapılmasını sağlamak.

 Başkanlığın birim faaliyet raporunun hazırlanması, Kurum Başkanlığına bağlı birimlerin birim faaliyet raporlarının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek.

 Birim faaliyet raporları sonuçlarının konsolide edilerek Kurumun, idare faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

 Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen, hükümet eylem planı, acil eylem planı, orta vadeli ve yıllık programlardaki Kurumumuz tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde (Ocak,Nisan, Temmuz, Ekim,) izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.