Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı | Daire Başkanı

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemizin personel ve özlük hakları konularındaki görevlerinin, ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

 Üniversitemizde görev almış ve görev alan personelin atama, özlük, nakil, emeklilik, disiplin ve buna benzer Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğünde yürütülen görevlerin denetimini ve koordinasyonunu sağlamak,

 İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

 Birim harcama yetkilisi görevlerini yerine getirmek,

 Birim faaliyet raporlarını ve Birimin görev alanına giren konularda bilgilendirme, rapor, istatistiksel veri, bilgi ve belgeleri ilgili makamlara ve bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilere sunmak,

 Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

 Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekreterlik makamına ileterek bilgi akışını sağlamak,

 Kendisine bağlı personel arasından dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 Personelin devam-devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | Akademik Personel Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz akademik personelinin her türlü özlük işlemlerini ilgili mevzuatlara uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Akademik personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin her türlü görevlendirme işlemlerinin (2547 S.K. 31-37-38-39-40/a-b-c-d maddelerince) yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin kadro/derece/unvan değişikliği işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin terfi işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin hizmet değerlendirme işlemlerinin (doğum/askerlik/özel hizmet/yurtdışı) yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin hizmet borçlanma işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin izin işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin kadro tahsis/tenkis, kadro kullanım, kadro aktarım işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personel alımı ilan işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Rektörlük kadrosuna atanacak öğretim görevlilerinin sınav işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması ile ilgili tüm işlemlerinin YÖK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Rektörlük kadrosunda bulunan akademik personelin SGK işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin HİTAP sistemine veri girişlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin YÖKSİS sistemine veri girişlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin Personel Otomasyon sistemine veri girişlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Kamu E-Uygulama ve E-Bütçe sistemine akademik kadro verilerinin 3 aylık olarak girilmesini yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik Teşvik işlemleri sürecinin kontrolünü sağlamak,

 Akademik Birimlerin DETSİS sistemine girişinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin işten ayrılış işlemlerinin (Emeklilik, Nakil, İstifa vb.) yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin pasaport işlemlerinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik personelin Görev belgesi, Doçentlik KHK Belgesi, Hizmet belgesi, vb belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

 Akademik personelin özlük dosyalarının düzenli tutulmasını organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 ÜAK doçent eser inceleme/sözlü sınav işlemlerinin Birimlere/akademik personele bildirilmesinin yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden akademik personelin cevaplandırılması yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşu ile Üst Kuruluşlardan gelen akademik personel hakkındaki yazışmaların cevaplandırılmasını organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Üniversitemiz Birimlerinden akademik personel ile ilgili gelen görüş/bilgi talebi/rapor vb. taleplerinin cevaplandırılmasını organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının akademik personel ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerinin karşılanmasını organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Yıllık Birim Faaliyet raporlarının akademik personel hakkındaki ilgili kısımlarını hazırlanmasının yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığının sekretaryasını yürütmekle yükümlü olduğu akademik kurul ve komisyonların karar, rapor vb. sekreterya işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Akademik Personel Şube Müdürlüğü görev tanımında yer alan görev ve sorumluluklarla ilgili mevzuat taslağı hazırlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Üniversitemiz akademik-idari-sözleşmeli-işçi ve diğer görevli personelin kimlik kartı basım ve yetki tanımlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Kendisine bağlı personel arasından dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 Personelin devam-devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz akademik personelinin her türlü özlük işlemlerini ilgili mevzuatlara uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Akademik personelin atama ve göreve başlama işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin her türlü görevlendirme işlemlerini (2547 S.K. 31-37-38-39-40/a-b-c-d maddelerince) yapmak,

 Akademik personelin kadro/derece/unvan değişikliği işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin terfi işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak (doğum/askerlik/özel hizmet/yurtdışı),

 Akademik personelin hizmet borçlanma işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin izin işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin kadro tahsis/tenkis, kadro kullanım, kadro aktarım işlemlerini yapmak,

 Akademik personel alımı ilan işlemlerini yapmak,

 Rektörlük kadrosuna atanacak öğretim görevlilerinin sınav işlemlerini yapmak,

 Yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması ile ilgili tüm işlemleri YÖK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli yapmak,

 Rektörlük kadrosunda bulunan akademik personelin SGK işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesini yapmak,

 Akademik personelin HİTAP sistemine veri girişlerini yapmak,

 Akademik personelin YÖKSİS sistemine veri girişlerini yapmak,

 Akademik personelin Personel Otomasyon sistemine veri girişlerini yapmak,

 Kamu E-Uygulama ve E-Bütçe sistemine akademik kadro verilerinin 3 aylık olarak girmek,

 Akademik Teşvik işlemlerini yapmak,

 Akademik Birimlerin DETSİS sistemine giriş işlemini yapmak,

 Akademik personelin işten ayrılış işlemlerini (Emeklilik, Nakil, İstifa vb.) yapmak,

 Akademik personelin pasaport işlemlerini yapmak,

 Akademik personelin Görev belgesi, Doçentlik KHK Belgesi, Hizmet belgesi, vb belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

 Akademik personelin özlük dosyaları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 ÜAK doçent eser inceleme/sözlü sınav işlemlerinin Birimlere/akademik personele bildirmek,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden akademik personelin talebini karşılamak,

 Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşu ile Üst Kuruluşlardan gelen akademik personel hakkındaki yazışmaları yapmak,

 Üniversitemiz Birimlerinden akademik personel ile ilgili gelen görüş/bilgi talebi/rapor vb. taleplerini cevaplandırmak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının akademik personel ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerini karşılamak,

 Yıllık Birim Faaliyet raporlarının akademik personel hakkındaki ilgili kısımlarını hazırlamak,

 Personel Daire Başkanlığının sekretaryasını yürütmekle yükümlü olduğu akademik kurul ve komisyonların karar, rapor vb. sekreterya işlemlerini yapmak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Personel Daire Başkanlığının taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesinin kontrolünü sağlamak,

 Üniversitemiz akademik-idari-sözleşmeli-işçi ve diğer görevli personelin kimlik kartı basım ve yetki tanımlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | Disiplin Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz Rektörlüğe Bağlı görevli akademik ve idari personelin disiplin/ceza soruşturması işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 YÖK’ten gelen şikâyetler vb. konular hakkında birimlerden görüş alınarak, sonucunun YÖK’e bildirilmesi,

 Disiplin ve Ceza soruşturması açılması için soruşturmacı görevlendirmesi,

 Soruşturmacının talebi doğrultusunda istenilen ek süre verilmesi,

 Soruşturmacının isteği doğrultusunda ilgili birimden bilgi ve belge istenerek soruşturmacıya gönderilmesi,

 Ceza soruşturmasında, dosyanın son soruşturma kuruluna gönderilerek fezleke hazırlanmasının sağlanması,

 İdari Personel hakkında açılan ceza soruşturmasında, dosyanın son soruşturma kurulu olarak Ankara Valiliği İl İdare Kuruluna gönderilmesi,

 Soruşturma sonucunda düzenlenen Fezlekenin şikâyetçi ve şüphelilere itiraz hakkı ve süresi de belirtilerek tebliğ edilmesi,

 Soruşturma sonucu hakkında talepleri doğrultusunda ilgili Kurumlara ve ilgili Başsavcılığa bilgi verilmesi,

 Ceza soruşturmasında dosyanın karar verilmek üzere Danıştay Birinci Daire Başkanlığına gönderilmesi,

 Rektörlük tarafından açılan disiplin soruşturması sonucunda verilen cezanın kişilere itiraz hakkı ve süresi de belirtilerek tebliğ edilmesi,

 Soruşturmacının talebi üzerine Diğer Üniversitelerden bilirkişi raporu talep edilmesi ve gelen raporun soruşturmacıya gönderilmesi,

 Birimler tarafından yürütülen soruşturmada, birimlerin talebi doğrultusunda bilirkişi görevlendirilmesi,

 Diğer üniversitelerden gelen soruşturmalara ilişkin bilirkişi taleplerinin ilgili birime gönderilerek, gelen rapor ve dosyasının ilgili Üniversiteye gönderilmesi,

 Üniversite Personeli tarafından Üniversitemiz aleyhine açılan davalarda Hukuk Müşavirliğinden gelen soruşturmalara ilişkin bilgi ve belge talebi üzerine, ilgili evrakların onaylı suretlerinin mahkemede kullanılmak üzere üst yazıyla gönderilmesi,

 Üniversite personeli hakkında disiplin soruşturması açılması halinde ceza alanların bilgilerinin PBYS ve YÖKSİS’e girilmesi,

 YÖK’ten gelen Milletvekillerince Üniversitemiz hakkında (soruşturmalara ilişkin) verilen soru önergelerinin incelenerek birimlerle yazışmalar yapılması ve tablolar düzenlenerek cevap yazısının oluşturulması,

 YÖK tarafından belirli zamanlarda talep edilen Üniversite personeline ait disiplin cezası alanların belirli yıllara ilişkin doküman/tablo düzenlenmesi ve cevap yazısının oluşturulması,

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden gelen şikayet ve soruşturmalara ilişkin Bilgi Edinme başvurularına cevap verilmesi veya Üniversitemizin ilgili birimine iletip, alınan cevabın ilgili birime gönderilmesi,

Personel Daire Başkanlığı | İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz İdari Personeline ilişkin tüm özlük işlemlerinin zamanında, doğru ve kesintisiz olarak kanunlara uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 İdari personel kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılmasının sağlamak ve takip etmek,

 İdari personel kontenjan isteme işlemlerinin yapılmasının sağlamak ve takip etmek,

 İdari personel dolu – boş kadro aktarım işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

 İdari personelin atama işlemlerinin (KPSS ile açıktan atama, kurumlar arası naklen atama, istifa sonrası yeniden açıktan atama, 2828 sayılı kanun kapsamındaki atamalar) yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin 2547 sayılı kanun 13-b/4 kapsamındaki görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin kurum içi nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin kurum içi nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin 657 sayılı kanun göre göreve başlama ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 Aday memur eğitimleri, sınavları ve asalet tasdik işlemleri süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Devlet Memurlarına verilecek izin ve istirahat raporuna ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde (Ücretsiz izin, yıllık izin, mazeret izni, refakat izni) izinlerin kullandırılması ve takibinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin istirahat raporlarının personel bilgi sistemi üzerinden takibinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin intibak işlemlerini yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin terfi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin askerlik İşlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin istifa işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin Pasaport işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin HİTAP Sistemi üzerindeki tüm işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 İdari personelin disiplin ve ceza işlemleri süreçlerinin yürütülmesi sağlamak ve takip etmek,

 Sendika süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 0 ve 5’li yıllarda ve mal artışı durumlarında mal bildirim beyanlarını alınması ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

 SGK sisteminde idari personelin göreve başlama/ayrılış, giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Kamu E-Uygulama Sistemi üzerinden idari personel kadro bilgilerinin takip etmek,

 Kamu E-Uygulama Sistemi üzerinden her yılsonuna doğru dolu boş boş kadro kontenjanlarının değerlendirilerek talep işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 Talep edilen idari personel kadro bilgilerinin Maliye Bakanlığı E-Bütçe Sistemine girişlerinin yapılmasının saptamak ve takip etmek,

 Göreve başlayan idari personelin PBS’ ye (Personel Bilgi Sistemi NETİKET) giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 Açılan veya kapanan birime istinaden iş yeri bildirgesi işlemleri hakkındaki süreçlerin yürütülmesi, SGK Tescil Sistemi üzerinde giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 Kamu E. Sistemi üzerinde birim açma kapama işlemlerinin takip etmek,

 İç kontrol Uyum ve Eylem Planı çerçevesinde birimimiz faaliyet alanlarına giren işlemlerin yapılmasının ve raporlamasını sağlamak,

 İdari personel özlük dosyalarının arşiv kayıtlarının takibini sağlamak,

 İdari personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve takip etmek,

 Yükseköğretim kurumları görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümlerine göre, unvan değişikliği sınav süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Verilen görevleri şubenin diğer personeli ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak,

 Kuruma yapılan iş ve staj başvurularının değerlendirilmesi ve yanıtlanmasının takibinin yapılmasını sağlamak,

 Üniversitemiz akademik-idari-sözleşmeli-işçi ve diğer görevli personelin kimlik kartı basım ve yetki tanımlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 Kendisine bağlı personel arasından dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 Personelin devam-devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | İdari Personel ve Eğitim Şube Şefi

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz idari personelinin her türlü özlük işlemlerini ilgili mevzuatlara uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 İdari personelin atama ve göreve başlama işlemlerini yapmak,

 İdari personelin kadro/derece/unvan değişikliği işlemlerini yapmak,

 İdare personelin terfi işlemlerini yapmak,

 İdare personelin hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak (doğum/askerlik/özel hizmet/yurtdışı),

 İdari personelin hizmet borçlanma işlemlerini yapmak,

 İdari personelin izin işlemlerini yapmak,

 İdari personelin görev süresi uzatma işlemlerini yapmak,

 İdari personelin kadro tahsis/tenkis, kadro kullanım, kadro aktarım işlemlerini yapmak,

 İdari personel alımı ilan işlemlerini yapmak,

 4/B kadrosuna atanacak ilan işlemlerini yapmak,

 Rektörlük kadrosundaki İdari,4/B ve İşçi personelin SGK işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesini yapmak,

 İdari personelin HİTAP sistemine veri girişlerini yapmak,

 İdari personelin YÖKSİS( İnsan Gücü sistemine ) veri girişlerini yapmak,

 İdari personelin Personel Otomasyon sistemine veri girişlerini yapmak,

 E-Bütçe sistemine idari kadro verilerinin 3 aylık olarak girmek,

 İdari personelin işten ayrılış işlemlerini (Emeklilik, Nakil, İstifa vb.) yapmak,

 İdari personelin pasaport işlemlerini yapmak,

 İdari personelin Görev belgesi, Hizmet belgesi, vb. belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,,

 İdari personelin özlük dosyaları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden idari personelin talebini karşılamak,

 Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşu ile Üst Kuruluşlardan gelen idari personel hakkındaki yazışmaları yapmak,

 Üniversitemiz Birimlerinden idari personel ile ilgili gelen görüş/bilgi talebi/rapor vb. taleplerini cevaplandırmak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının idari personel ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerini karşılamak,

 Yıllık Birim Faaliyet raporlarının idari personel hakkındaki ilgili kısımlarını hazırlamak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Personeli

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Üniversitemiz idari personelinin her türlü özlük işlemlerini ilgili mevzuatlara uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 İdari personelin atama ve göreve başlama işlemlerini yapmak,

 İdari personelin kadro/derece/unvan değişikliği işlemlerini yapmak,

 İdare personelin terfi işlemlerini yapmak,

 İdare personelin hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak (doğum/askerlik/özel hizmet/yurtdışı),

 İdari personelin hizmet borçlanma işlemlerini yapmak,

 İdari personelin izin işlemlerini yapmak,

 İdari personelin görev süresi uzatma işlemlerini yapmak,

 İdari personelin kadro tahsis/tenkis, kadro kullanım, kadro aktarım işlemlerini yapmak,

 İdari personel alımı ilan işlemlerini yapmak,

 4/b kadrosuna atanacak ilan işlemlerini yapmak,

 İdari kadrolu,4/B ve İşçi personelin SGK işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesini yapmak,

 İdari personelin HİTAP sistemine veri girişlerini yapmak,

 İdari personelin YÖKSİS( İnsan Gücü sistemine ) veri girişlerini yapmak,

 İdari personelin Personel Otomasyon sistemine veri girişlerini yapmak,

 E-Bütçe sistemine idari kadro verilerinin 3 aylık olarak girmek,

 İdari personelin işten ayrılış işlemlerini (Emeklilik, Nakil, İstifa vb.) yapmak,

 İdari personelin pasaport işlemlerini yapmak,

 İdari personelin Görev belgesi, Hizmet belgesi, vb belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

 İdari personelin özlük dosyaları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden idari personelin talebini karşılamak,

 Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşu ile Üst Kuruluşlardan gelen idari personel hakkındaki yazışmaları yapmak,

 Üniversitemiz Birimlerinden idari personel ile ilgili gelen görüş/bilgi talebi/rapor vb. taleplerini cevaplandırmak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının idari personel ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerini karşılamak,

 Yıllık Birim Faaliyet raporlarının idari personel hakkındaki ilgili kısımlarını hazırlamak,

 Personel Daire Başkanlığının sekretaryasını yürütmekle yükümlü olduğu idari kurul ve komisyonların karar, rapor vb. sekretarya işlemlerini yapmak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | Özlük ve Tahakkuk Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Başkanlığımız sorumluluğundaki Birimlerinde görevli akademik ve idari personele ait maaş ve harcırah işlemlerinin tahakkuk ettirilmesi, ücretlerin tam, zamanında, doğru olarak kanunlara uygun olarak yerine getirilmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gelen evrak kaydını yapmak, varsa fiziki ekleri ile birlikte Şube Müdürü/Daire Başkanına sunmak. Gelen evrakların yıl bazında fiziki ve dijital arşivini tutmak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Maaşı Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan birimlerin maaş evraklarının yıl bazında fiziki arşivini tutmak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Akademik İnsan Kaynağı Şube Müdürlüğü ve İdari İnsan Kaynağı Şube Müdürlüğü tarafından her ay düzenli gönderilen terfi, onay ve kesintileri tahakkuk ettirerek ilgili personelin maaşlarının ödenmesini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerde görev yapmakta olan akademik/idari personelin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden maaş işlemlerini yürütmek, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerin bünyesinde görev yapmakta olan akademik/idari personelin kıst maaşlarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Kadro unvan değişikliğinden doğan maaş farklarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 Tüm personelin sosyal yardımlarını (aile, çocuk, ölüm vb.) tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 5434 ve 5510 sayılı Kanuna tabi personelin aylık emekli kesenekleri ile ücretsiz izinli personellerin GSS primlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve ilgili ayın 25’ine kadar İnternet Üzerinden S.G.K. Sistemine Gönderilmesi İşlemlerini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerin Maaş avans kapama işlemlerini yapmak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Ücretsiz izine ayrılma, askere sevk, istifa, yurtdışı görevlendirmesi gibi nedenlerle önceden tahakkuk eden ve peşin ödenmiş fazla ödemelerden dolayı borçlandırma işlemlerinin yapılması, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 İdari Personelin her yıl giyim yardımı listelerinin hazırlanarak tahakkukunun yapılmasını sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 İcra, nafaka, BES, lojman kira vb. kesintilerin maaştan kesilmesini sağlamak,

 Üniversitemizin birimlerinin maaş promosyonu işlemlerinin ve buna ilişkin banka ile yapılan yazışmaların hazırlanması, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yurt içi, yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, tahakkuka bağlanması, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Maaşlardan kesilen sendika aidatlarının listelerinin hazırlanarak ilgili sendikalara ilgili ayın 20’sine kadar iletilmesini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Sendika Üye sayısı takibinin yapılması, Yetkili Sendika belirleme toplantılarının yapılması, yazışmalarının yapılması, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Sendika Üyelik ve Sendika Üyelikten Çekilme Formlarının takibinin yapılması, yazılarının yazılması, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödenmekte olan doğum yardımı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Görev ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili evrak, dosya vb. dokümanları muhafaza etmek, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 İdari personelin pasaport işlemlerini yapmak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 İdari personelin Görev belgesi, Hizmet belgesi, vb belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 İdari personelin özlük dosyaları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden idari personelin talebini karşılamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının Özlük Hakları Tahakkuk ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerini karşılamak, yürütülmesini organize etmek, takip ve kontrolünü sağlamak,

 Kendisine bağlı personel arasından dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 Personelin devam-devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | Özlük ve Tahakkuk Şube Şefi

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Başkanlığımız sorumluluğundaki Birimlerinde görevli akademik ve idari personele ait maaş ve harcırah işlemlerinin tahakkuk ettirilmesi, ücretlerin tam, zamanında, doğru olarak kanunlara uygun olarak yerine getirilmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gelen evrak kaydını yapmak, varsa fiziki ekleri ile birlikte Şube Müdürü/Daire Başkanına sunmak. Gelen evrakların yıl bazında fiziki ve dijital arşivini tutmak,

 Maaşı Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan birimlerin maaş evraklarının yıl bazında fiziki arşivini tutmak,

 Akademik İnsan Kaynağı Şube Müdürlüğü ve İdari İnsan Kaynağı Şube Müdürlüğü tarafından her ay düzenli gönderilen terfi, onay ve kesintileri tahakkuk ettirerek ilgili personelin maaşlarının ödenmesini sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerde görev yapmakta olan akademik/idari personelin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden maaş işlemlerini yürütmek,

 Personel Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerin bünyesinde görev yapmakta olan akademik/idari personelin kıst maaşlarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 Kadro unvan değişikliğinden doğan maaş farklarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 Tüm personelin sosyal yardımlarını (aile, çocuk, ölüm vb.) tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak,

 5434 ve 5510 sayılı Kanuna tabi personelin aylık emekli kesenekleri ile ücretsiz izinli personellerin GSS primlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve ilgili ayın 25’ine kadar İnternet Üzerinden S.G.K. Sistemine Gönderilmesi İşlemlerini sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerin Maaş avans kapama işlemlerini yapmak,

 Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak,

 Ücretsiz izine ayrılma, askere sevk, istifa, yurtdışı görevlendirmesi gibi nedenlerle önceden tahakkuk eden ve peşin ödenmiş fazla ödemelerden dolayı borçlandırma işlemlerinin yapılması,

 İdari Personelin her yıl giyim yardımı listelerinin hazırlanarak tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 İcra, nafaka, BES, lojman kira vb. kesintilerin maaştan kesilmesini sağlamak,

 Üniversitemizin birimlerinin maaş promosyonu işlemlerinin ve buna ilişkin banka ile yapılan yazışmaların hazırlanması,

 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yurt içi, yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, tahakkuka bağlanması,

 Maaşlardan kesilen sendika aidatlarının listelerinin hazırlanarak ilgili sendikalara ilgili ayın 20’sine kadar iletilmesini sağlamak,

 Sendika Üye sayısı takibinin yapılması, Yetkili Sendika belirleme toplantılarının yapılması, yazışmalarının yapılması,

 -Sendika Üyelik ve Sendika Üyelikten Çekilme Formlarının takibinin yapılması, yazılarının yazılması,

 Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,

 Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak,

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödenmekte olan doğum yardımı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması,

 Görev ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili evrak, dosya vb. dokümanları muhafaza etmek,

 İdari personelin pasaport işlemlerini yapmak,

 İdari personelin Görev belgesi, Hizmet belgesi, vb belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

 İdari personelin özlük dosyaları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden idari personelin talebini karşıglamak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının Özlük Hakları Tahakkuk ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerini karşılamak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,

Personel Daire Başkanlığı | Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Başkanlığımız sorumluluğundaki Birimlerinde görevli akademik ve idari personele ait maaş ve harcırah işlemlerinin tahakkuk ettirilmesi, ücretlerin tam, zamanında, doğru olarak kanunlara uygun olarak yerine getirilmesi.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gelen evrak kaydını yapmak, varsa fiziki ekleri ile birlikte Şube Müdürü/Daire Başkanına sunmak. Gelen evrakların yıl bazında fiziki ve dijital arşivini tutmak,

 Maaşı Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan birimlerin maaş evraklarının yıl bazında fiziki arşivini tutmak,

 Akademik İnsan Kaynağı Şube Müdürlüğü ve İdari İnsan Kaynağı Şube Müdürlüğü tarafından her ay düzenli gönderilen terfi, onay ve kesintileri tahakkuk ettirerek ilgili personelin maaşlarının ödenmesini sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerde görev yapmakta olan akademik/idari personelin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden maaş işlemlerini yürütmek,

 Personel Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerde görev yapmakta olan akademik/idari personelin kıst maaşlarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 Kadro unvan değişikliğinden doğan maaş farklarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 Tüm personelin sosyal yardımlarını (aile, çocuk, ölüm vb.) tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak,

 5434 ve 5510 sayılı Kanuna tabi personelin aylık emekli kesenekleri ile ücretsiz izinli personellerin GSS primlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve ilgili ayın 25’ine kadar İnternet Üzerinden S.G.K. Sistemine Gönderilmesi İşlemlerini sağlamak,

 Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından maaşı yapılan birimlerin Maaş avans kapama işlemlerini yapmak,

 Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak,

 Ücretsiz izine ayrılma, askere sevk, istifa, yurtdışı görevlendirmesi gibi nedenlerle önceden tahakkuk eden ve peşin ödenmiş fazla ödemelerden dolayı borçlandırma işlemlerinin yapılması,

 İdari Personelin her yıl giyim yardımı listelerinin hazırlanarak tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

 İcra, nafaka, BES, lojman kira vb. kesintilerin maaştan kesilmesini sağlamak,

 Üniversitemizin birimlerinin maaş promosyonu işlemlerinin ve buna ilişkin banka ile yapılan yazışmaların hazırlanması,

 -6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yurt içi, yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, tahakkuka bağlanması,

 Maaşlardan kesilen sendika aidatlarının listelerinin hazırlanarak ilgili sendikalara ilgili ayın 20’sine kadar iletilmesini sağlamak,

 Sendika Üye sayısı takibinin yapılması, Yetkili Sendika belirleme toplantılarının yapılması, yazışmalarının yapılması,

 -Sendika Üyelik ve Sendika Üyelikten Çekilme Formlarının takibinin yapılması, yazılarının yazılması,

 Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,

 Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak,

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödenmekte olan doğum yardımı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması,

 Görev ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili evrak, dosya vb. dokümanları muhafaza etmek,

 İdari personelin pasaport işlemlerini yapmak,

 İdari personelin Görev belgesi, Hizmet belgesi, vb belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

 İdari personelin özlük dosyaları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 Bilgi Edinme/Dilekçe ile bilgi-belge talep eden idari personelin talebini karşılamak,

 Üniversite yönetiminin, Daire Başkanının Özlük Hakları Tahakkuk ile ilgili bilgi, istatistik, rapor, sunum vb. taleplerini karşılamak,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,