Sık Sorulan Sorular

Personel Daire Başkanlığı

1. Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

 

2. Üniversitenizde akademik bir kadroya atanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

 Üniversitemiz öğretim üyesi ve öğretim elemanı ilanları Resmi Gazete’de ve üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır. İlanlardan bağımsız olarak Üniversitemize başvuruda bulunmak isteyen adayların ise ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. Üniversiteniz öğretim üyesi kadroları için atama ve Yükseltme Esasları var mıdır?

 Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 28.03.2024 tarihli ve 2024/15 sayılı Senato Kararı kabul edilmiş olup, ilanlarımıza ilk defa başvuracak adaylar için Yönergemizde yer alan kriterler kabul tarihinden itibaren geçerlidir ancak Üniversitemiz öğretim üyelerinin başvuru/ atanmalarında geçiş hükümleri dolayısıyla 01.01.2026 tarihi itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Yönergemize ulaşmak için tıklayınız.

4. Akademik kadrolara atamalar kaç yıllığına yapılmaktadır?

Üniversitemizde;

 Profesör ve doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun uyarınca sürekli,

 Doktor öğretim Üyesi kadrolarına en çok 4 (dört) yıl süreli,

 Öğretim Görevlisi kadrolarına en çok 2 (iki) yıl ve 50/d Araştırma Görevlisi kadrolarına 1 (bir) yıl, 33/a Araştırma Görevlisi kadrolarına en çok 3 (üç) yıl süreli atama yapılmaktadır.

5. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyelerinin başlangıç dereceleri nelerdir?

2914 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince;

Profesörler, 1. Derece 1. kademeye,

Doçentler, 3. Derece 1. kademeye,

Doktor Öğretim Üyeleri 5. Derece 1. kademeye atanarak, atandıkları aybaşından geçerli bu derece ve kademelerden aylık alırlar.

Bu derecelerle atananlar kamu hizmetinde geçirecekleri her yıl için bir kademe, her 3 yıl için bir derece ilerlemesinden yararlanırlar.

6. Yurtiçinde ve yurtdışında “Kısa Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2’inci maddesinin a fıkrası gereğince Kısa Süreli Görevlendirmeler; Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar olan görevlendirmelerdir.

7. Yurtiçinde ve yurtdışında “Uzun Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2’inci maddesinin b fıkrası gereğince Uzun Süreli Görevlendirmeler; Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir. (Not:3 ay ve daha fazla görevlendirmeler 657 DMK 224. madde uyarınca mecburi hizmet yükümlülüğüne tabiidir.)

8. Yurtiçinde ve Yurtdışında görevlendirmelerin temel esasları nelerdir?

2547 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına,

Yolluksuz bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri,

Yolluksuz bir haftayı aşan on beş güne kadar rektörler izin verebilirler.

Yolluksuz on beş günü aşan veya yolluklu ve masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödendiği görevlendirmeler için, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı gereklidir.

9. Uzun süreli (3 ay ve üzeri) olarak hangi akademik ünvanlar ne şekilde görevlendirilebilir?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesi gereğince uzun süreli görevlendirmelerde;

 Öğretim Üyeleri için;

“Kadrosunun bulunduğu üniversitede veya Devlet üniversitelerinde toplam olarak en az altı yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olması şartı aranır. Daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerin yeniden uzun süreli görevlendirilebilmesi için önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmesinden sonra üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alarak görevlendirilecekler için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayarak görevlendirilecekler için en az iki yıl görev yapmış olması gerekir. Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirme süresi bir yılı aşamaz. Bir yılın sonunda öğretim üyesinin isteği üzerine üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir. Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl görevlendirilenlerin yurtdışında uzun süreli görevlendirmelerinde bu bentte belirtilen hizmet sürelerinin yarısı aranır.” belirtilmiştir.

 Süreli ve Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri;

“Süreli olarak atanan öğretim görevlileri yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak atanan öğretim görevlileri, öğretim üyelerinin uzun süreli görevlendirilmesinde aranan şartları sağlamaları halinde uzun süreli görevlendirilebilirler.” belirtilmiştir.

 Araştırma görevlileri;

“2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla bir yıla kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda iki yılı geçemez.

2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri, üniversiteye döndüklerinde mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli çalışma süresine sahip olması hususu gözetilerek üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurtdışında en fazla altı aya kadar aylıklı olarak görevlendirilebilirler. Bu kapsamda atanan araştırma görevlilerinin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda bir yılı geçemez.” belirtilmiştir.

10. Yurtdışında görevlendirilenler görevlendirme sonunda ne yapmalıdır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilenler; 17/05/2024 tarihli 32549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/7 no’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurumlarında uygulanacak tasarruf tedbirleri kapsamında kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden 15 günlük süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler. Bu formlar Personel Daire Başkanlığınca Kamu E-Uygulama Sistemine yüklenir. Form Örneği Personel Daire Başkanlığı web sitesi Formlar kısmında yer almaktadır.