Sık Sorulan Sorular

Personel Daire Başkanlığı

11. Üniversitenizde geçici olarak (ders, proje, araştırma vb.) görevlendirilmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Görevlendirme talebiniz için, Üniversitemizin ilgili akademik birimine (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü) dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İlgili birim tarafından, birimin ihtiyaçları ve geçerli mevzuat hükümleri uyarınca başvurunuz değerlendirilerek uygun görülenler Rektörlüğümüze bildirilecektir. Rektörlük Makamı tarafından da uygun bulunan başvurular, ilgililerin Kurumları ile Personel Daire Başkanlığı tarafından yazışma yapılarak yürütülecektir. Görevlendirme işleminin sonucu olumlu/olumsuz olarak ilgiliye bildirilecektir.

12. 50/d Araştırma Görevlisi kadrosuna atandım? Kadroda bulunabileceğim azami süre ne kadardır?

 

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre (Madde 7) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda (3 yıl) tamamlanır.

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre (Madde 17) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl (6 yıl); lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. (7 yıl)

Üniversitemize atanan 50/d araştırma görevlilerinin bu sürelerde mezun olması, mezun olduktan sonra 6 ay içinde doktora eğitimine başlamamaları veya başladıklarını birimlerine bildirmemeleri halinde kadroları ile ilişikleri kesilmektedir. Doktora ve sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların ise kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılır. Bir yıllık sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilir. Bu sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir.

Not: Doğum, askerlik, sağlık, salgın vb. için YÖK Kararları sebebiyle yapılan kayıt dondurmalar ve uzatmalar kadroda bulunma süresine eklenirken, tez düzeltme ve isteğe bağlı kayıt dondurma süreleri kadroda bulunma süresine eklenmemektedir.

13. Araştırma Görevlileri/ Uygulamalı Birimlere atanan Öğretim Görevlileri derse girebilir mi?

2547 Sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan uygulamalı birimlere atanan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun da uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir.

14. Hazırlık sınıfı okudum. Ne yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A bendi 6-b fıkrası gereğince ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Bu nedenle mezun olduğunuz okuldan alacağınız ek öğrenim süreleri gösterir onaylı belgeyi görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

15. Yüksek lisans/doktora eğitimimi tamamladım. Ne Yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A bendi 9. fıkrası gereğince, memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır. Bu nedenle mezun olduğunuza ilişkin onaylı geçici mezuniyet veya diploma örneğinizin görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

16. Yıllık izin süreleri ne kadar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’inci maddesine göre Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Ayrıca yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içeresinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izine dahil edilmemeli, yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amiri tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103’üncü maddesine göre kullandırılması gerekmektedir.

17. Yıllık izin ne zaman kullanılır ve hangi yılları kapsar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

18. Babalık-Evlilik ve Ölüm izni kaç gündür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinde Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni;

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

19. Askere gideceğim ne yapmalıyım?

Askere gidecek personel, Askere sevk – çağrı pusulası ile çalıştığı birime dilekçe ile başvurmak suretiyle sürecin başlatılması, birim üst yazısı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

20. Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

Terhis belgeniz ile birlikte görev yaptığınız birime göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile başvurmak suretiyle birim üst yazısı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Sayfa 1 | Sayfa 2 | Sayfa 3 | Sayfa 4 | Sayfa 5