Sık Sorulan Sorular

Personel Daire Başkanlığı

21. Askerlikte geçen süre memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83’üncü maddesi gereğince, devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada sahip oldukları derece/ kademe üzerine askerlik hizmetinde geçen süreler kadar derece/kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu nedenle askerlik dönüşü görev yaptığınız birime dilekçe ile terhis belgenizi sunmanız, biriminiz tarafından da vermiş olduğunuz belgelerin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

22. Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’nci maddesinde, “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 154 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,” gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkûr hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

23. Doğum sebebiyle ücretli izin süresi ne kadardır?

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesine göre, kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

24. Doğum sebebiyle ücretsiz izin süresi ne kadardır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesine göre, doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.

25. Doğum sebebiyle alınacak ücretsiz izin süresi değerlendirilir mi?

Doğum sebebiyle alınan aylıksız izinde geçen süreler kazanılmış hak aylığında (kamu hizmet süresinde) değerlendirilmektedir. Ancak bu sürelerin emeklilik süresinde değerlendirilmesi için SGK Borçlanma işlemi yapılmalıdır.

26. Doğum sebebiyle alınacak ücretsiz izin süresi yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin “fiili hizmet” olarak değerlendirilmemesi sebebiyle söz konusu süre yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınmaz. Ayrıca doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresi 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi geçen 5 yıllık sürenin hesabında da dikkate alınmaz.

27. Süt iznini nasıl kullanabilirim?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinin D fıkrasına göre kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Ayrıca süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmamaktadır. Emziren anne izin kullanım saatlerini bildiren bir yazı ile birimine başvurmak suretiyle biriminden iznin uygunluğuna dair yazının Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 (beş) hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72’nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu madde gereğince aylıksız izin almak isteyen personel bir dilekçe ile birimine başvurur ve birim tarafından uygun görülenler Personel Daire Başkanlığına bildirilir.

29. Memurun istirahat raporu süreleri ne kadardır?

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre;

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. (Heyet raporları 40 günlük süreye dahil değildir.) Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Bu nedenle alınan sağlık raporlarının sıhhi izin sayılması için amire onaylatılarak Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

30. Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

Hastalık ve Refakat İzinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır.