Nakil İşlemleri

Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemize Nakil Gelme İşlemleri

1.  a. Naklen gelmek isteyen kişi; Üniversitemize nakil dilekçesi ve atama başvuru formu ile başvurur.
    b. Doldurulan nakil dilekçesi ve atama başvuru formu, idari başvuru formu adresine ad-soyad.pdf dosyası olarak yüklenecektir.
2. Personel Daire Başkanlığınca incelenen başvuru uygun görülürse onay için Rektörlük Makamına sunulur.
3. Rektörlük Makamınca onaylanan başvuru dilekçesi Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
4. İlgilinin muvafakatını istemek üzere karşı kuruma yazı yazılır.
5. İlgilinin naklen atanması kurumunca uygun görülürse; Üniversitemiz tarafından muvafakat yazısında istenilen kişiye ait belgeler düzenlenerek Kurumumuza gönderilir. (Uygun görülmezse; ilgili ait muvafakat yazımıza, kişinin Üniversitemize naklen gelmesinin uygun olmadığı üst yazı ile bildirilir.)
6. Karşı kurumdan gelen muvafakat yazısı üzerine ilgilinin ataması Personel Daire Başkanlığı İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yapılarak bir örneği kurumuna gönderilir.
7. İlgilinin görev yaptığı kurum tarafından kişiye ait maaş nakil ilmuhaberi ve 5510 sayılı yasa uyarınca düzenlenen işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
8. Kişinin Üniversitemizde görev yapacağı birim belirlendikten sonra ilgili yeni görev yerinde göreve başlatılır ve ilgili bölümden Göreve Başlama yazısı istenir.
9. Personel Daire Başkanlığı İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ilgilinin özlük bilgileri bilgisayar kayıtlarına işlenir ve 5510 sayılı yasa uyarınca ilgilinin işe giriş bildirgesi SGK’nın internet sayfasından düzenlenir.
10. İlgiliye ait karşı kurumdan almış olduğu maaş nakil ilmuhaberi ve işten ayrılış bildirgesi maaş işlemleri için Personel Daire Başkanlığı Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne teslim edilir.
11. Nakil geldiği kurum tarafından ilgiliye ait özlük ve gizli sicil dosyası 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Üniversitemizden Nakil Gitme İşlemleri

1. Nakil gitmek isteyen kişi; gitmek istediği kuruma dilekçe ile başvurur.
2. İlgilinin dilekçe talebi başvurmuş olduğu kurum tarafından uygun görülürse Üniversitemize ‘muvafakat’ için yazı yazılır.(Muvafakat ‘uygun’ görülmez ise ilgilinin naklen gitmesine muvafakat verilmediği karşı kuruma üst yazı ile gönderilir.)
3. İlgili kurumdan gelen muvafakat yazısı uygun görülürse işlemlerin yapılması için Rektörlük Makamınca Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir.
4. İlgilinin görev yaptığı birime kişinin nakil talebinin uygun görülüp görülmediğine dair yazı ‘görüş’ yazısı yazılır.
5. İlgilinin naklen atanması görev yaptığı birim tarafından uygun görülürse nakil yazısı Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
6. Personel Daire Başkanlığı nakli isteyen kurumun muvafakat yazısında istemiş olduğu ilgiliye ait belgeleri hazırlayarak karşı kuruma gönderir.
7. Muvafakat üzerine karşı kurum tarafından kişinin ataması yapılır ve atamanın bir örneği Üniversitemize gönderilir.
8. İlgilinin atama belgesinin bir örneği kişinin görev yaptığı birime gönderilerek ilişiğinin kesileceği tarih sorulur.
9. İlgilinin ilişiğinin kesileceği gün birim tarafından belirlendikten sonra Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile bildirilir.
10. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye ait ‘İşten Ayrılma Belgesi’ kişiye verilir ve bu belgedeki bölümler ilgili tarafından imzalatıldıktan sonra kişi tarafından Personel Daire Başkanlığı Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne teslim edilir.
11. Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye ait maaş nakil ilmuhaberi ve 5510 sayılı yasa uyarınca işten ayrılış bildirgesi hazırlanarak nakil gideceği kuruma verilmek üzere kişiye teslim edilir.
12. İlgilinin özlük dosyası ve gizli sicil dosyası 15 gün içerisinde karşı kuruma gönderilir.
13. İlgilinin bilgisayar kayıtları işten ayrılma tarihi itibariyle sonlandırılır.