Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Özel Öğrencilik

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Koşulları:
MADDE 4

1) Özel öğrenci olarak başvuracak önlisans programı öğrencisi, sadece eşdeğer önlisans programından; lisans öğrencisi sadece eşdeğer lisans programından; her iki yükseköğretim kurumunun senatosunun karşılıklı onayıyla ders alabilir.

2) Üniversitenin başka bir akademik biriminde kayıtlı öğrenci, özel öğrencilik başvurusunda bulunamaz.

3) Özel öğrencilik için başvuracakların aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

a) Kendisi, eşi veya birinci derece hısımlarının ağır sağlık sorunlarını, resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri,

b) Eşi veya birinci derece hısımlarının vefatını resmi raporla belgelendirmeleri,

c) Eş durumunu belgelendirmeleri,

d) Diğer mazeretleri nedeniyle özel öğrenci kapsamında ders alma talebinde bulunan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmeleri halinde durumları birim yönetim kurullarında değerlendirilir.

4) Özel öğrenci olmak üzere başvuracakların özel öğrenci olarak Üniversiteye kabulu, başvuru koşullarının incelenmesiyle en az bir yıl olmak üzere Senato tarafından karara bağlanır.

5) Özel öğrencilik başvurusu yıllık yapılır ve uzatılması gereken durumlarda yapılacak başvuru, Eğitim Komisyonun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

Kontenjan:
MADDE 5

1) Özel öğrenci kontenjanı, her yıl ÖSYM tarafından program için ayrılan kontenjanın %2’sini geçemez.

Başvuru:
MADDE 6

1) Özel öğrenci başvuru koşulları ve belgeleri gibi bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir.

2) Özel öğrenci başvuruları ilgili akademik birimlere yapılır.

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı:
MADDE 7

1) Öğrenci, en geç özel öğrenci olarak öğrenim göreceği yarıyılın Üniversitenin akademik takviminde belirtilen mazeretli kayıt süresinin sonuna kadar, gerekli belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına müracaat eder. Akademik birimlerin yönetim kurulunca özel öğrencilik başvurulan değerlendirilir ve Senato onayına sunulur. Senato onayı sonrası başvuruları kabul edilenlerin listesi ile kayıtta istenecek belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir.