Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Daire Başkanı

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. Bu bağlamda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi için üstlerinin görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirleyerek kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasını sağlamak,
Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili her türlü iş, işlem ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
Eğitim-öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili akademik birimlere bilgi akışını sağlamak,
Öğrenci kimliklerinin, diplomaların ve diploma eklerinin basılmasını sağlamak,
İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
Burslarla ilgili işlemlerin organizasyonu ve takibini sağlamak,
Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
Astlarına belirlenen politika ve faaliyetleri anlatmak ve bu politika ve faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
Eğitim Komisyonunun Sekretaryasını yürütmek,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
Harcama Yetkililiği görevini yürütmek,
Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
Genel Sekreterlikçe, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,
Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Genel Sekretere karşı sorumludur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. Bu bağlamda, Öğrenci işleri ve hizmetleri ile ilgili yazışmaların ve istatistiki bilgilerin takibi, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılması, daire başkanın görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirleyerek kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Öğrenci İşleri Daire Başkanına karşı sorumludur.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasını sağlamak,
 Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili her türlü iş, işlem ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 Eğitim-öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili akademik birimlere bilgi akışını sağlamak,
 İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
 Burslarla ilgili işlemlerin organizasyonu ve takibini sağlamak,
 Birim faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Daire Başkanının görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
 Astlarına belirlenen politika ve faaliyetleri anlatmak ve bu politika ve faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 Gerçekleştirme görevlisi olarak harcama talimatlarının bütçe, ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ve verimli kullanılmasından sorumludur,
 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,
 Öğrenci İşleri Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Şube Personeli

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. Bu bağlamda, Öğrenci işleri ve hizmetleri ile ilgili yazışmaların ve istatistiki bilgilerin takibi, düzenlenmesi, Daire Başkanının ve Şube Müdürünün görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda, belirlenen yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartların rasyonel bir şekilde uygulanmasında ve geliştirilmesinde, sonuçlarının alınmasında Öğrenci İşleri Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması görevini yerine getirmek,
 Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili her türlü iş, işlem ve yazışmalarını yapmak,
 İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılması görevini yerine getirmek,
 Birim faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Daire Başkanının ve Şube Müdürünün görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak yerine getirmek,
 Üstleri tarafından belirlenen politika ve faaliyetleri yerine getirilmek,
 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,
 Öğrenci İşleri Şube Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.