Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Birimin vizyonu ve misyonu doğrultusunda faaliyet alanına giren konularla ilgili çalışmalar yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Birimi temsil görevini yerine getirmek

 Birimin programları, çalışmaları ve etkinlikleri hakkında ilgili makamları bilgilendirmek

 Birim personelinin, sorumlulukları ve birimin amaçları ve/veya programları doğrultusunda çalışmalarını sağlamak

 Faaliyet alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası değişim programları, burs, staj, proje, kongre, konferans gibi eğitim ve öğrenimle ilgili fırsatların öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulmasını ve tanıtılmasını sağlamak

 Ulusal ve Uluslararası organizasyonlara üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapmak ve izlemek, ulusal ve uluslararası ortaklar arasında işbirliğini desteklemek, organize ve koordine etmek

 Dünya üniversiteleri ile üniversitemizin ilgili bölümleri arasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ortak/çift derece programları oluşturma süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak

 Değişim programları (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) ve ikili anlaşmalar kapsamında, her türlü ulusal ve uluslararası proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarının takibini yapmak, sözleşmelerin Rektör tarafından imzalanmasını sağlamak, çağrı ve duyuruları Üniversite öğrenci ve personeline iletmek

 Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek ve bu kapsamda üniversiteye gelecek heyetlerin programlarını koordine etmek

 Yurtdışı üniversiteleri ile kurumlar arası protokollerin imzalanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak, süreci yürütmek ve mevcut protokollerin etkinliğini ve güncelliğini takip etmek

 Uluslararası statüde üniversitede bulunan öğrencilere yönelik olmak üzere kayıt-kabul, konaklama, ulaşım, oryantasyon ve uyum süreci ile ilgili olarak bürokratik işlemlerde destek sağlamak

 Değişim programları ve ikili anlaşmalar kapsamında üniversiteye gelen yabancı personelin ve yerli/yabancı öğrencilerin resmi başvuru, kabul vb. işlemlerini yürütmek ve izlemek

 Üniversite ile diğer ülkelerdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlar ile eğitim‒öğretim konularında işbirliğini geliştirmek

 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumunu sağlamak için programlar düzenlemek