Yüksek Lisans, Doktora Ve Sanatta Yeterlik Tez Alanları

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımızın başlıca amacı, alanımızda bilim ve kültüre en nitelikli biçimlerde katkı sağlayacak tez çalışmalarına öncülük etmek, olanak vermek, zemin sağlamaktır. Tez adaylarımıza daha etkin ve öznel şekillerde destek olabilmek adına, Enstitümüz bünyesinde görev alan öğretim üyelerimizden birkaçının hangi konularda yürütülecek çalışmalara odaklandıkları; ülkemizde irdelenmesine, yol kat edilmesine gerek gördükleri alanlara, ağırlık merkezlerine dair temel konu başlıkları, aşağıda, kısaca örneklenmiştir. Bu başlıklar bir sınır çizmekten ziyade, temel yönelimlere işaret etmekte; bir akademik kimliğin belirlenmesine dönük ipuçları, hatlar, odaklar sunma gayesini yansıtmaktadır.

Prof. Dr. H. Alper MARAL: Müziğin ekonomi-politik konjonktürle; disiplinlerarasılık, merkez-periferi gerilimleri, güncel sanat söylemleri, iletişim kanalları, baskı grupları gibi olgularla etkileşimi; özellikle 1950 sonrası kompozisyon, tasarım ve icra pratikleri; caz kuramı ve genel olarak diskoloji…

Yürütülmüş Tezlere Bakınız...

 

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK: Makam Teorisi, Müzikolojide Güncel Eğilimler, Eleştirel Müzikoloji, Modernleşme, Oryantalizm, Küreselleşme, Milliyetçilik, Türk Müziği, Müzik Kültürleri, Anadolu Yerel Müzik Tarzları, Müzik ve Müzikolojide Temel Kavramlar…

Prof. Dr. Abdurrahman TARİKCİ: Ses kayıt teknolojileri, müzik teknolojileri donanımları, akustik, müzik teknolojileri ve müzik endüstrisi…

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU: Türk mûsikîsinde nazari kavramlar üzerine araştırmalar; çevirisi yapılan Türk müziği nazariye kitaplarının incelenmesi ve karşılaştırılması; karşılaştırmalı Makâm, Terkîb ve Usûl araştırmaları; yöre yöre Türkü formunda yazılan eserlerde Makâm, Terkîb ve Usûl tespiti; Klasik Türk mûsikîsi ve Halk mûsikîsi eserlerinde Usûl uygulamalarında karşılaşılan farklılıklar üzerine araştırmalar…

Doç. Dr. İlker Deniz BAŞUĞUR: Ses/Perde Sistemleri; Tonal Müzik Teorisi ve Analizi; 20. Yüzyıl Müziği ve Teorileri; Müzikte Performans Analizi; Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon; Schenker Analizi; Üflemeli Çalgılar Perde Sistemleri Kurgu ve Ölçümleri; Orkestra Şefliği Teknikleri ve Orkestra-Şef İlişkisi; Üflemeli Çalgılar Orkestraları Kuruluşu ve İşlevi; Askeri Müzik ve Toplulukları…

Dr. Öğretim Üyesi Özay ÖNAL: Çalgıbilim; çalgı yapım ve ilişkili teknolojiler; çalgı yapım-kayıt teknolojileri arayüzü; biliş ekseninde müzik ve dil; müzikal üstdil; göstergebilim ve müzik…