Yüksek Lisans Programı Eğitim-Öğretim Süreci

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
1

Programa Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması

Enstitümüze bağlı Yüksek Lisans programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşulları için üniversitemiz resmi web sayfası üzerinden Lisansüstü Akademik Takvim ile Enstitümüz web sayfasından yapılan duyurular takip edilmelidir.
2

Ders Kaydı ve Ders Seçme İşlemleri

Yüksek Lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Enstitümüz Lisansüstü Akademik Takviminde belirtilen süre içinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak zorundadırlar. Yüksek Lisans eğitimine devam eden öğrenciler ise her yarıyıl başında kayıt yenileme işlemlerini yapmalıdırlar.

Öğrenciler her yarıyıl en fazla 45 AKTS’ye kadar ders seçebilirler. Öğrencilerin ders dönemi içinde almaları zorunlu olan derslerin tamamını almaları ve başarılı olmaları gereklidir. Zorunlu derslerden başarısız olunması halinde sonraki dönemlerde bu dersler tekrar alınmalıdır. Seçmeli derslerin açılabilmesi için en az 3 (üç) öğrenci tarafından seçilmiş olması gereklidir. Aksi durumda ise bu ders yerine şartları sağlayan başka bir seçmeli ders seçilmelidir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bir sonraki dönem aynı dersi veya kredisi denk olan başka bir seçmeli dersi seçebilir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders seçen ve bu dersten başarılı olan öğrenci “MGÜ Başarısız Dersin Yerine Ders Saydırma Formu”nu dönem sonunda doldurarak kayıtlı olduğu Ana Bilim/Ana Sanat Dalına teslim etmelidir.

Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarından ders alamazlar; ancak enstitümüze bağlı farklı bir Yüksek Lisans Programından en fazla 2 (iki) seçmeli ders alabilirler. Bu yönde talebi olan öğrenciler danışmalarının da onayıyla ders kayıtları esnasında ilgili dersleri seçebilirler. Dönem sonunda başarılı olunan bu dersler için “MGÜ Kredi Saydırma Başvuru Formu” doldurularak kayıtlı olunan ABD/ASD’na teslim edilmelidir. Farklı bir yükseköğretim kurumuna bağlı enstitüden ders almak (en fazla 2) isteyen öğrenciler ise “MGÜ Kurum Dışı Ders Alma Talep Formu” nu doldurarak ilgili ABD/ASD’na teslim etmeleri gereklidir.

3

Danışman Atanması

Yüksek Lisans Programına kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez danışmanı atanıncaya kadar kayıtlı oldukları ilgili ABD/ASD Başkanları Enstitü tarafından ders danışmanları olarak atanır.

Tez Danışmanları ise öğrencinin Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından olması kaydıyla “MGÜ Danışman Öneri Formu”nu doldurarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar kayıtlı olduğu ABD/ASD’na iletmesinin ardından Enstitüye önerilir.

4

Ders Döneminin Tamamlanması

Ders döneminin tamamlanması için Bilimsel Araştırma, Yayın Etiği ve/veya benzeri konuları içeren dersler ile Seminer ve Zorunlu derslerin tamamından başarılı olmak, asgari AKTS ve kredinin tamamlanması gerekmektedir (en az; 21 kredi, 60 AKTS, Seminer dersi ve 7 ders).

* Ders dönemini 4 (dört) yarıyılda tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

5

Tez Önerisi

Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu Enstitü web sayfamızda yer alan “MGÜ Tez Konusu Öneri Formu” nu doldurarak ABD/ASD’na teslim eder. İlgili ABD/ASD gerekli incelemeleri yaparak Formu Enstitüye iletir. Etik izin alınması gereken tez konularında, etik izin onay durumu ilgili ABD/ASD tarafından Enstitüye bildirilir.

* Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunca (EYK) onaylanan öğrenci, mezun olana kadar her dönem “Uzmanlık Alan Dersi” ve ‘Tez Çalışması’ dersini seçmelidir. Tez konusu onaylanmadan ‘Tez Çalışması’ dersi seçilemez, seçilmiş olsa dahi öğrencilerin sistemlerinden Enstitü öğrenci işleri tarafından silinir.

6

Tez Yazım Süreci

Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez yazım sürecini tez danışmanıyla birlikte yürütür. Tez konusuna yönelik hazırlanacak tez metni Enstitümüz web sayfasından ulaşılabilecek “Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu” ve “Tez Yazım Şablonu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.
7

Tez Savunması

Tez danışmanıyla yürüttüğü Yüksek Lisans Tez çalışmasını bitirerek tez savunmasına girecek olan öğrenciler ‘Yüksek Lisans Tez Savunma ve Tez Teslim Sürecine’ Enstitü web sayfasından ulaşabilirler.

* 6 (altı) yarıyıl içinde tez savunmasına girmey en ve tez savunmasında 2 (iki) kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

* Öğrencilere genel hatlarıyla bilgi vermek üzere hazırlanmış “Lisansüstü Süreç” içinde yer almayan hususlarda “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınacaktır.