Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Eğitim Öğretim Süreci

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
1

Programa Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması

Enstitümüze bağlı Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşulları için üniversitemiz resmi web sayfası üzerinden Lisansüstü Akademik Takvim ile Enstitümüz web sayfasından yapılan duyurular takip edilmelidir.
2

Ders Kaydı ve Ders Seçme İşlemleri

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Enstitümüz Lisansüstü Akademik Takviminde belirtilen süre içinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak zorundadırlar. Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimine devam eden öğrenciler ise her yarıyıl başında kayıt yenileme işlemlerini yapmalıdırlar.

Öğrenciler her yarıyıl en fazla 45 AKTS’ye kadar ders seçebilirler. Öğrencilerin ders dönemi içinde almaları zorunlu olan derslerin tamamını almaları ve başarılı olmaları gereklidir. Zorunlu derslerden başarısız olunması halinde sonraki dönemlerde bu dersler tekrar alınmalıdır. Seçmeli derslerin açılabilmesi için 1 (bir) öğrenci tarafından seçilmiş olması yeterlidir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bir sonraki dönem aynı dersi veya kredisi denk olan başka bir seçmeli dersi seçebilir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders seçen ve bu dersten başarılı olan öğrenci “MGÜ Başarısız Dersin Yerine Ders Saydırma Formu”nu dönem sonunda doldurarak kayıtlı olduğu Ana Bilim/Ana Sanat Dalına teslim etmelidir.

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına kayıtlı öğrenciler enstitümüze bağlı farklı bir lisansüstü programdan en fazla 2 (iki) seçmeli ders alabilirler. Bu yönde talebi olan öğrenciler danışmalarının da onayıyla ders kayıtları esnasında ilgili dersleri seçebilirler. Dönem sonunda başarılı olunan bu dersler için “MGÜ Kredi Saydırma Başvuru Formu” doldurularak kayıtlı olunan ABD/ASD’na teslim edilmelidir. Farklı bir Yükseköğretim Kurumuna bağlı Enstitüden ders almak (en fazla 2) isteyen öğrenciler ise “MGÜ Kurum Dışı Ders Alma Talep Formu”nu doldurarak ilgili ABD/ASD’na teslim etmelidirler.

3

Danışman Atanması

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarından birine kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla, tez danışmanı atanıncaya kadar, kayıtlı oldukları ilgili ABD/ASD Başkanları Enstitü tarafından ders danışmanları olarak atanır.

Tez Danışmanlarının ise kayıtlı oldukları ABD/ASD tarafından, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından olması ve başarıyla tamamlanmış en az 1 (bir) Yüksek Lisans tezi yönetmiş olması kaydıyla, verilen süre içinde Enstitüye önerilmesi ve en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

4

Ders Döneminin Tamamlanması

Ders döneminin tamamlanması için Bilimsel Araştırma ve/veya Yayın Etiği, Seminer ve Zorunlu derslerin tamamından başarılı olmak, asgari AKTS ve kredinin tamamlanması gerekmektedir (en az; 120 AKTS, Seminer dersi).

* Ders dönemi 4 yarıyılda tamamlanmadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

5

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına kayıtlı olan ve ders dönemini tamamlayan öğrencilerin, kayıtlı oldukları alanlarındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadıklarının ölçüldüğü yeterlik sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gereklidir. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dahil yükümlü olduğu toplam kredi değerindeki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Yeterlik sınavları, ilgili Enstitü ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanarak 3 (üç) yıl süre ile atanan 5 (beş) kişilik Doktora Yeterlik Komitesi (DYK) tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürilerini kurar. Yeterlik sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil 5 (beş) asil öğretim üyesi ile en az birisi başka Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere 2 (iki) yedek öğretim üyesinden oluşur.

Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda başarısız olduğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

6

Tez İzleme Komitesi

Yeterlik sınavında başarılı bulunan Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini yapmak üzere ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile 1 (bir) ay içinde bir Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur.

TİK, biri tez danışmanı ve diğer ikisi ilgili ABD/ASD’nin içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur. TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

7

Tez Önerisi

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur.

TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme alan tez önerisi için 1 (bir) ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 (üç) gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 (üç) ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 (altı) ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

* Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi EYK tarafından reddedilir.

8

Tez İzleme Süreci

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

* Tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı olarak değerlendirilmez.

9

Tez Yazım Süreci

Öğrenci, tez yazım sürecini tez danışmanı ile birlikte yürütür. Tez yazım sürecinde hazırlanan tez metni “Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna” ve “Tez Yazım Şablonuna” uygun olmalıdır.

* Maksimum 12 yarıyıl içinde tezini savunamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

10

Tez Savunması

Bu aşamadan itibaren Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Tez Savunma ve Teslim Sürecinde yer alan adımlar takip edilecektir.

* Öğrencilere genel hatlarıyla bilgi vermek üzere hazırlanmış “Lisansüstü Süreç” içinde yer almayan hususlarda “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınacaktır.