Tez Teslimi, Savunma ve Mezuniyet Süreci

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Öncesi
 1. Öğrenci Enstitü tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı tezini öğrenci tez teslim formu ile birlikte Dijital olarak (CD, bellek vb.) Enstitüye teslim eder (tez savunma tarihinden en az 1 ay önce)
 2. Enstitü tarafından tezin intihal incelemesi yapılır
 3. Tezin ilk şekilsel incelemesi yapılır (araştırma görevlisi veya öğretim üyesi tarafından)
 4. Sorun tespiti halinde düzeltme istenir
 5. Uygun bulunan tezler için tez danışmanı tarafından jüri ve savunma tarihi öneri formu Enstitüye sunulur
 6. Enstitü Yönetim Kurulu jüri ve savunma tarihi belirler
 7. Öğrenci tezini jüriye teslim eder
Tez Savunma Sınavı Sonrası

1- Savunma sınavlarında “başarılı”, “başarısız” ve “düzeltme” kararlarından biri verilir.

a) “Başarılı” durumu
 1. Başarılı bulunan tezlerde varsa jüri tarafından istenilen son düzeltmeler yapılır
 2. Tez bir ay içinde Dijital ve Spiralli baskı halinde Enstitüye sunulur
 3. Enstitü Yönetim Kurulu tezin son şekilsel incelemesini yapar
 4. Sorun tespiti halinde şekilsel düzeltme için 1 ay süre verilir (1 ay içinde tezin düzeltilmiş halini teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir)
 5. Uygun bulunan veya düzeltilmiş tezler için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet işlemleri başlatılır.
 6. Tezin son hali (ciltlenmiş kopyalar ve son CD’ler birlikte) ve ilgili mezuniyet evrakları 1 ay içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla teslim edilir ve mezuniyet kesinleşir.
 7. Tez teslim tarihi öğrencinin mezuniyet tarihidir.
b) “Başarısız” ve “düzeltme” durumu
 1. Savunma sınavında başarısız kararı verilen öğrencinin ilişiği kesilir.
 2. Düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine 3 ay; doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine 6 ay süre verilir ve bu süre zarfında tekrar savunma sınavı yapılır.
 3. Verilen süre içinde savunma sınavına girmeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.
 4. Düzeltme sonrası ikinci savunma sınavına girecek öğrencilerin Tez danışmanı tarafından jüri ve savunma tarihi öneri formu Enstitüye sunulur
 5. Öğrenci tezin savunma öncesindeki halini (Dijital ve Spiralli baskı) savunmadan en az 15 gün önce Enstitüye teslim eder
 6. Enstitü Yönetim Kurulu jüri ve savunma tarihi belirler
 7. İkinci savunma sınavında başarısız bulunan öğrencilerin ilişiği kesilir.
 8. İkinci savunma sınavında başarılı bulunan tezlerde varsa jüri tarafından istenilen son düzeltmeler yapılır
 9. Enstitü Yönetim Kurulu tezin son şekilsel incelemesini yapar
 10. Sorun tespiti halinde şekilsel düzeltme için 1 ay süre verilir (1 ay içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir)
 11. Uygun bulunan veya düzeltilmiş tezler için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet işlemleri başlatılır.
 12. Tezin son hali (ciltlenmiş kopyalar ve son CD’ler birlikte) ve ilgili mezuniyet evrakları 1 ay içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla teslim edilir ve mezuniyet kesinleşir.
 13. Tez teslim tarihi öğrencinin mezuniyet tarihidir.