Yüksek Lisans Programı Tez Savunma ve Tez Teslim Süreci

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
1

Yüksek Lisans tezini bitiren öğrenci, tezinin intihal analizinin yapılması ve ortaya çıkan sonucun değerlendirilmesi amacıyla Microsoft Word ve PDF formatında CD’ye kaydedilmiş tezini Danışmanına iletir. Danışman “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”ye uygun olarak yapmış olduğu analiz sonucunu (Doküman bilgisi ve genel benzerlik skoru, dokümanla benzerliği bulunan kaynaklar listesi ve sonuç raporu) öğrenci ile paylaşır.

* Turnitin programında yapılan analiz sonucunda tez benzerlik oranı “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”de belirlenen yüzdelik oranın üstünde çıkması durumunda öğrenci, danışmanının paylaştığı raporu dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından danışmanıyla birlikte ikinci bir kez daha tezinin intihal analizini yapar.

2

Turnitin programında yapılan analiz sonucunda tez benzerlik oranı “MGÜ İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”de belirlenen yüzdelik oranın altında çıkması durumunda öğrenci, tezinin Microsoft Word ve PDF formatında tek dosya olarak tamamının kaydedildiği 1 (bir) adet CD, “MGÜ Tez Çalışması İntihal Raporu Beyan Formu” ve danışmanıyla birlikte doldurduğu “MGÜ Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu”nu kayıtlı olduğu ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalına teslim eder. ABD/ASD tarafından incelenen evraklar Enstitüye üst yazı ile bildirilir. EYK tarafından tez savunma tarihi ile sınav jürileri onaylanır ve tezin intihal analizi yapılır. Sınav Jürisi (Jüri, biri tez danışmanı ve en az biri başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere 3 (üç) asil ve 2 (iki) yedek öğretim üyesinden oluşur) kesinleşen öğrenci, sınav jürisi+1 kişi sayısı kadar tezinin spiralli baskısını hazırlar. Tez Sınav Jürisi onay yazılarının çıkmasını izleyen 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci Enstitüden almış olduğu üst yazılarla birlikte spiral baskılı tezlerini sınav jürilerine “MGÜ Tez Teslim Tutanağı”nı imzalatarak teslim eder. Jüri üyesinin şehir dışında bulunması durumunda tezin jüri üyesine kargolandığını gösterir makbuz imza yerine geçerli sayılır ve öğrenci tarafından “MGÜ Tez Teslim Tutanağı”yla birlikte Enstitüye teslim edilir.

3

Danışman Atanması

EYK ile belirlenen sınav yer ve saatinde girmiş olduğu tez savunma sınavı sonucunda düzeltme alan ve “MGÜ Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı” Enstitüye ulaşan öğrenciye, tezini düzelterek yeniden savunması için Enstitü tarafından 3 (üç) ay süre verilir. Öğrenci bu süre içinde verilen düzeltmelerle yeniden düzenlemiş olduğu tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Yapılan 2. Tez Savunma Sınavında düzeltilen tezin oy birliği/oy çokluğuyla Başarısız olduğu kararı verilmesi durumunda öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

UYARI! Tez Savunma Sınavı yapılmadan en geç 1 (bir) gün önce öğrenci tarafından Enstitüden kapalı zarf içinde alınan “MGÜ Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı” ile “MGÜ Tez Savunma Sınavı İnceleme ve Değerlendirme Formu” savunma sonrasında danışman tarafından yine kapalı zarf içinde ABD/ASD’na teslim edilmelidir. Kapalı zarf, ABD/ASD tarafından yazılan üst yazı ile birlikte savunma tarihinden en geç 3 (üç) gün sonra enstitüye teslim edilmelidir.

* Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talep etmeleri durumunda “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 9’ncu maddesinin 9. fıkrasına göre Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

4

Tez Savunma Sınavında başarılı olan ve Tez Savunma Tutanağı Enstitüye ulaşan öğrenciler, kapağında danışmanının unvanı, adı, soyadı ve tarih bilgilerinin yer aldığı, ıslak imzalı ve uygundur yazılı tezinin 1 (bir) adet spiralli baskısını “Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu” ve “Tez Yazım Şablonu”nda belirtilen biçimsel özellikler açısından incelenerek son kontrolünün sağlanması (En geç 5 iş günü içinde) için görevlendirilen Araştırma Görevlisine ulaştırılmak üzere kayıtlı olduğu ilgili ABD/ASD’na iletir. Öğrencinin biçimsel açıdan kontrolü yapılan tezi ile ilgili varsa verilen gerekli düzeltmeleri yapmasının ardından, tezinin son halinin kayıtlı olduğu 1 (bir) adet CD’yi son intihal analizinin yapılması için Enstitüye iletir. Yapılan analiz sonucunda “MGÜ Tez İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge”de belirlenen yüzdelik oranın altında sonuç çıkması durumunda öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanır.

* Öğrencilere genel hatlarıyla bilgi vermek üzere hazırlanmış “Lisansüstü Süreç” içinde yer almayan hususlarda “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınacaktır.