Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Daire Başkanı

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda mali kaynakları yönetimi ile ilgili gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Görevini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatlar kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak,

 Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak, kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve Üniversite’deki kütüphane personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yürütmek,

 Üniversite’deki birimler aracılığı ile yapılan istekleri göz önüne alarak, her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, süreli yayın, elektronik kaynaklar, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

 EBYS üzerinden kurum içi ve kurum dışı; yapılan yazışmaları takip etmek ve hazırlanmasını sağlamak,

 Araştırmacıların ulusal ve evrensel bilgi birikimine erişmelerini sağlayacak araç ve yöntemleri belirlemek; gereksinim duyduğu bilgiye en kısa zamanda erişmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

 Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye kazandırılması için çalışmalar yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferanslara katılımı sağlamak,

 Yıl boyunca personeli bilgilendirmek, gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar etmek amacı ile mesleki toplantılar düzenleyerek hizmet içi eğitime katkı sağlamak,

 Başkanlık iş süreçlerini planlamak, organize ve koordine etmek, personeli görevlendirmek ve işlerin takip edilmesini sağlamak,

 Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlayarak denetimini yapmak,

 Engelli öğrencilerin kütüphane ve okuma salonlarından maksimum düzeyde yararlanabilmesi ve gerekli kaynaklara erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak,

 Bibliyografya, tez ve süreli yayın veri tabanları oluşturarak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,

 Merkez Kütüphane ile açılabilecek birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

 Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak,

 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

 Görevi ile ilgili faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

 Başkanlık faaliyetlerini, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde, kamu kaynaklarını verimli kullanarak yerine getirmek,

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,

 Veri değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılmasını sağlayarak sürdürülen çalışmaları analiz etmek, performans kriterlerine göre hedefler belirlemek,

 Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

 Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Genel Sekreter’e karşı sorumludur,

 Görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği, Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek ile yükümlüdür.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, sekreterlik, yazı işleri, birim evrak arşivi, taşınır mal işlemleri, araştırma, geliştirme, planlama, organizasyon ve koordinasyon, her türlü bakım onarım hizmetleri, temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak görev kapsamındadır. Ayrıca bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel ve işitsel araç-gereçleri vb.) seçiminden okuyucu ve kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamı ile kütüphane bilgisayar otomasyon sistemindeki arızaların ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili işlemleri düzenlemek ve bu konudaki hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için birimler arasında koordinasyonu sağlamaya dair tüm işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Daire Başkanının bulunmadığı ve kendisinin görevlendirildiği durumlarda yerine vekâleten hizmetleri yürütmek,

 Kütüphanede verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,

 Sorumlusu olduğu şubede yer alan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve organize etmek,

 Sorumlu olduğu birimde, ihtiyaç duyulan araç-gereç ve her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,

 Kurum içinden-dışından; elektronik veya posta ile gelen-giden evrak iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Taşınır Mal İşlemleri ile ilgili iş ve işlemleri kontrol etmek, yürütmek,

 Kullanımda bulunan taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

 Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında işbölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak,

 Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli eğitimleri yapmak ve kontrol etmek,

 Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak, yapılan işlerle ilgili olarak rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu yöneticisine sunmak,

 Birim personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak,

 Birim personeli izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek,

 Mesleki konferans, sempozyum, çalıştay ve toplantıların takibi ve meslektaşların bilgilendirilmesini sağlamak,

 Yurt içi/Yurt dışı personel görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve kontrolünü sağlamak,

 Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 APK (Araştırma Planlama Koordinasyon) kapsamında Stratejik Planlama, Bütçe Planlama, Toplam Kalite, İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme Çalışmalarında bulunmak,

 Destek hizmetleri kapsamında bina güvenlik, bakım ve temizlik iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek araştırmalarda yardımcı olacak koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için (kitap, süreli yayın, görsel-işitsel materyaller, veri tabanı vb.) kütüphane materyalinin satın alınabilmesi ve aboneliklerinin sağlanabilmesi için iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Kütüphaneye bağış yoluyla gelen materyallerin bağış ve koleksiyon geliştirme politikasına uygun olarak kütüphane dermesine kazandırılması iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere, satın ya da bağış yoluyla kütüphaneye gelen bütün materyallerin işlemlerini RDA standartlarında kataloglama ve LC Sınıflama Sistemi kurallarına göre otomasyon sistemine aktarma iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Kurum bünyesinde üretilen tezlerin birer nüshasının kayıtlarını tutmak ve RDA standartlarında kataloglama kurallarına göre otomasyon sistemine aktarma iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Koleksiyonda yıpranan materyallerin cilt, restorasyon, bakım ve onarım iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Kütüphane web sayfasını (tasarım + içerik + sunum) güncel tutmak ve gelişen teknolojiye uygun erişime sunmak,

 Kütüphane otomasyon sisteminin işletimi iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek,

 Kütüphane otomasyon sistemine veri giriş-çıkış işlemlerinin kontrol ve güvenliğini sağlamak,

 Akıllı Kütüphane Yönetim Sisteminin işletimi iş akış süreçlerini sağlamak ve kontrol etmek.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü

Görevin/İşin Kısa Tanımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucu ve kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlanması hizmetlerini kapsar. Ayrıca Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemlerini (KİTS, TÜBESS), elektronik kaynakları, tezleri, görsel-işitsel kaynakları, süreli yayınları, Engelsiz kütüphane hizmetleri, web ve sosyal medya hesapları yönetimini sağlamak ve kontrol etmek.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 

 Daire Başkanının bulunmadığı ve kendisinin görevlendirildiği durumlarda yerine vekâleten hizmetleri yürütmek,

 Kütüphanede verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,

 Sorumlusu olduğu şubede yer alan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve organize etmek,

 Sorumlu olduğu birimde, ihtiyaç duyulan araç-gereç ve her türlü kütüphane materyalini Daire Başkanlığına bildirmek,

 Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında işbölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak,

 Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak, yapılan işlerle ilgili olarak günlük, haftalık, aylık, yıllık rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu yöneticisine sunmak,

 Birim personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak,

 Birim personeli izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek,

 Kütüphane koleksiyonun ve kullanımının, üniversite içinde ve dışında kullanıcılara tanıtımının yapılmasını sağlamak,

 Her yıl dönem başında kütüphane kullanımı ile ilgili kullanıcılara oryantasyon eğitim hizmetini düzenlemek,

 Dönem içinde kütüphane kaynakları ile ilgili farklı düzeylerdeki öğrenci ve akademisyenlere kütüphane kullanımı, atıf, intihal programları ve elektronik kaynakların kullanıma yönelik eğitimler düzenlemek,

 Kütüphane Üyelik/İlişik Kesme iş süreçlerinin kontrolünü sağlamak,

 Yayın Ödünç/İade, Rezerv/Süre Uzatma iş süreçlerinin kontrolünü sağlamak,

 Ödünç vermeye konu olan materyallerin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemek,

 Kayıp/Ödünç verilmiş materyal takibi ve gecikme bedeli ödeme işlemlerini takip etmek,

 Bireysel ve grup çalışma odaları tahsisi ve denetimini sağlamak,

 Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda elektronik kaynaklar seçme, deneme, değerlendirme ve hizmete sunma işlemlerini sağlamak,

 Elektronik ortamda ya da şahsen başvuran kullanıcının bilgi – belge talebini almak ve istek yapılan bilgi ya da belge kütüphane kaynaklarından sağlanamıyorsa, Kütüphaneler Arası İşbirliği Sistemleri (KİTS, TÜBESS) üzerinden başka kütüphanelerden temin edilmesi iş süreçlerinin kontrolünü sağlamak,

 Kütüphane koleksiyonuna kaydedilecek tezler ile ilgili işlemleri yürütmek, kullanıcının hizmetine sunmak ve denetimini sağlamak,

 Görsel-işitsel kaynakları kullanıcıların hizmetine sunmak ve denetimini sağlamak,

 Süreli yayınları kullanıcıların hizmetine sunmak ve denetimini sağlamak,

 Engelsiz erişim hizmetini sunmak ve denetimini sağlamak,

 Düzenli aralıklarla raf kontrolünün yapılması işlemlerini yürütmek, yayınların olması gereken yerde bulunmasını sağlamak ve denetlemek,

 Kütüphane web sitesinin güncelliğini sağlamak ve organize etmek,

 Kütüphane web hizmetleri ile sosyal medya hesaplarının denetimini sağlamak ve rehber web kaynaklar hazırlamak,

 Web sayfası, sosyal medya, e-posta, telefon veya şahsen başvuru ile ulaşan kullanıcılara danışma hizmeti iş süreçlerinin kontrolünü sağlamak,

 Kullanıcı/Personel Memnuniyet Anketlerini hazırlamak, geri bildirim ve öneri formlarını kontrol etmek.