Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2019-2020 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Üniversitemize 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin başvurularında aranan  şartlar, gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ile kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1-Öğrencinin ağırlıklı genel akademik not ortalamasının (GANO)   4.00 üzerinden en az 3.00 olması zorunludur.

2-Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma programına kayıtlı veya izinli olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması zorunludur.

3-Yatay geçiş başvurusunda bulunan aday, kayıtlı olduğu programda öngörülen zorunlu derslerin tümünü almamış, öngörülen minimum krediyi sağlamamış ve almış olduğu tüm dersleri başarmamış ise başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

4-Adayın kayıtlı olduğu programa giriş yılında, başvurduğu program merkezi sistemle öğrenci kabul ettiyse merkezi sisteme göre, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiyse özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların başvuru koşullarına tabi olur.

5- Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın, varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, sınav, portfolyo değerlendirmesi vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

6-Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde, diğer şartların yanı sıra, başvurulan bölümün yapacağı yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

7-Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından, yurt dışındaki üniversitelerden, Vakıf üniversitelerinden, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından, devlet üniversitelerinin yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürüttükleri uluslararası ortak lisans programlarından öğrenci kabul edilmez.

8-Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan aday, daha önce yatay, dikey ve kurum içi geçiş yapmamış olmalıdır.

9-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

II-GEREKLİ BELGELER

1- Başvurular Üniversitemizin web adresinden (www.mgu.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

2- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

3- Öğrenci Belgesi.

4- Yatay Geçiş yapmadığı gösteren belge. (Öğrenci belgelerinde yazanlar için ayrıca istenmeyecektir.)

5- Öğrencinin Not Belgesi (Transkript)’nde yer alan derslerin içerikleri.

6- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Not Belgesi (Transkript)’nde yazanlar için ayrıca istenmeyecektir.)

7-TYT Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla ait TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.)

 

III-DEĞERLENDİRME

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Müzikoloji Bölümü’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Adaylar için

Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı

 

Açıklamalar:

Yatay geçiş kontenjanı için başvuran adayların aşağıdaki nitelikleri taşıyan birer dosya (portfolyo) hazırlamaları; bu dosyayla birlikte ilân edilen tarihte yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı’na katılmaları gerekmektedir:

Dosya Değerlendirme:

Adayın başvurduğu müzikoloji dalı kapsamında, öğretimi yapılacak konulara olan ilgisini ve/veya yatkınlığını/yönelimini yansıtan ve tamamen kendi ürettiği; tamamlayıcı/destekleyici verilerle (ve belgeleriyle) de pekiştirilebilecek bir sunum dosyası beklenmektedir. Bu dosyada aşağıdaki çalışmalar/belgeler yer almalıdır:

 1. Özgeçmiş
 2. Adayın müzikoloji alanı kapsamında değerlendirilebilecek iki (2) adet, farklı konularda, makale/metin/proje taslağı hazırlamış olması beklenmektedir. Bu çalışmalarda başvurulan/kullanılan kaynakların (bibliyografya, vb.) düzenli bir biçimde belirtilmesine önem verilecektir.
 3. Varsa/istenirse, adayın müzik/müzikoloji alanında yapmış olduğu çalışmaları belgeleyen dokümanlar (yayınlanmış/yayınlanmamış metinler; müziğe dair blog, müzikal kompozisyonlar, icracı olarak katılınmış konserlerin/dinletilerin/kayıtların belgeleri, vb.)
 4. Varsa/istenirse, diğer sanat disiplinleriyle ilgili çalışmalardan örnekler (fotoğraf, film, web veya interaktif medya için tasarımlar, edebiyat kapsamına giren metinler, vs.)
 5. Varsa, bilinen yabancı dillere dair sertifikalar/çeviriler, vs.

 

Bu dosyadan üç (3) kopya hazırlanması (orijinal belgelerin/dokümanların değil, kopyalarının/ fotokopilerinin) sınav öncesinde jüriye sunulması gerekmektedir.

Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı:

Adayın genel müzik kültürünü, meslekî bilgi seviyesini ve bilimsel bir perspektifte çözüm üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı sınav yapılacaktır. Hemen ardından, adayların genel kültür/sözlü ifade değerlendirmesi amaçlı görüşme/mülâkat gerçekleştirilecektir. Bu mülâkatta adayın incelenmiş olacak dosyasından da hareket edilerek başta müzikoloji alanına dair olmak üzere, ilgili/ilişkili olabilecek konular üzerinde bilgi ve muhakemeye dayalı sorularla şekillendirilecek bir görüşme gerçekleştirilecektir. Adayın bilim, kültür, entelektüel yönelimler ve okur-yazarlıkla ilgisi; araştırmacılığa eğilimi, vb. konular da çözümlenmeye çalışılacaktır. Adayın müzisyen kimliğini pekiştirebilecek diğer yetileri de (çalgı veya ses ile icracılığı, vb.) bu görüşmede tanınmaya çalışılacaktır; dolayısıyla, bir ya da birkaç eserden kısa bölümler/pasajlar icra etmesi beklenebilecektir.

Fakültemizde öğretim yaklaşımı uyarınca, müzikoloji dalı, etnomüzikoloji alanını da içermekte; müzik – kültür – toplum ilişkisine elden geldiğince geniş ve çağdaş bir perspektifle yaklaşılmaktadır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Müzik Teknolojileri Bölümü’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Adaylar için

Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı

 

Açıklamalar:

Yatay geçiş kontenjanı için başvuran adayların aşağıdaki nitelikleri taşıyan birer dosya (portfolyo) hazırlamaları; bu dosyayla birlikte ilân edilen tarihte yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı’na katılmaları gerekmektedir

Dosya Değerlendirme:

Adayın başvurduğu müzik teknolojileri dalı kapsamında, öğretimi yapılacak konulara olan ilgisini ve/veya yatkınlığını/yönelimini yansıtan ve tamamen kendi ürettiği; tamamlayıcı/destekleyici verilerle (ve belgeleriyle) de pekiştirilebilecek bir sunum dosyası beklenmektedir. Bu dosyada aşağıdaki çalışmalar/belgeler yer almalıdır:

 1. Özgeçmiş
 2. Ses kayıt, ses programlama, çalgı yapım, ses elektroniği, akustik gibi müzik teknolojileri dalı dâhilindeki alanlara yönelik her türlü çalışma, dijital kopya olarak (CD/DVD/Harici USB Bellek vb)
 3. Çalışma içeriğine ait açıklamaların olduğu bir A4 sayfası uzunluğundaki metin,
 4. Konuya ilişkin bilgi ve kişisel çalışmalarının dökümünün yer aldığı bir dosya

Bu dosyadan üç (3) kopya hazırlanması (orijinal belgelerin/dokümanların değil, kopyalarının/ fotokopilerinin) sınav öncesinde jüriye sunulması gerekmektedir.

Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı:

Adayın genel müzik kültürünü, meslekî bilgi seviyesini ve bilimsel bir perspektifte çözüm üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı sınav yapılacaktır. Hemen ardından, adayların genel kültür/sözlü ifade değerlendirmesi amaçlı görüşme/mülâkat gerçekleştirilecektir. Bu mülâkatta adayın incelenmiş olacak dosyasından da hareket edilerek başta müzik teknolojileri alanına dair olmak üzere, ilgili/ilişkili olabilecek konular üzerinde bilgi ve muhakemeye dayalı sorularla şekillendirilecek bir görüşme gerçekleştirilecektir. Adayın müzisyen kimliğini pekiştirebilecek diğer yetileri de (çalgı veya ses ile icracılığı, vb.) bu görüşmede tanınmaya çalışılacaktır; dolayısıyla, bir ya da birkaç eserden kısa bölümler/pasajlar icra etmesi beklenebilecektir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Müzik Teorisi Bölümü’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Adaylar için

Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı

Açıklamalar:

Yatay geçiş kontenjanı için başvuran adayların aşağıdaki nitelikleri taşıyan birer dosya (portfolyo) hazırlamaları; bu dosyayla birlikte ilân edilen tarihte yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı’na katılmaları gerekmektedir

Dosya Değerlendirme:

Adayın başvurduğu müzik teorisi dalı kapsamında, öğretimi yapılacak konulara olan ilgisini ve/veya yatkınlığını/yönelimini yansıtan ve tamamen kendi ürettiği; tamamlayıcı/destekleyici verilerle (ve belgeleriyle) de pekiştirilebilecek bir sunum dosyası beklenmektedir. Bu dosyada aşağıdaki çalışmalar/belgeler yer almalıdır:

 1. Özgeçmiş
 2. Adayın varsa müzik/müzik teorisi alanında yapmış olduğu çalışmaları belgeleyen dokümanlar (yayınlanmış/yayınlanmamış metinler; müziğe dair blog, müzikal kompozisyonlar, transkripsiyonlar, analiz çalışmaları, icracı olarak katılınmış konser/yarışma/masterclass belgeleri, vb.)
 3. Varsa, bilinen yabancı dillere dair sertifikalar/çeviriler, vs.

Bu dosyadan üç (3) kopya hazırlanması (orijinal belgelerin/dokümanların değil, kopyalarının/ fotokopilerinin) sınav öncesinde jüriye sunulması gerekmektedir.

Özel Yetenek (Seviye Belirleme) Sınavı:

Adayın genel müzik kültürünü, meslekî bilgi seviyesini ve bilimsel bir perspektifte çözüm üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Buradaki ölçüt Müzik Teorisi Bölümünün lisans 1 bitirme seviyesi olacaktır.

Bu sınavda adayın;

 1. Müziksel işitme, okuma ve yazma seviyesi (dikte, solfej, ritmik çözümleme)
 2. Teori bilgisi sınanacaktır. (temel teori ve makam bilgisi)

Üniversitemizin vizyonu kapsamında; müziksel işitme, okuma, yazma ve teori alanında, Türk Müziği ve Avrupa Müziğine aynı derecede hâkimiyet önemlidir. Bu kapsamda, yazılı ve uygulamalı sınavlar her iki türü de içeren sorulardan oluşacaktır.

Hemen ardından, adayların genel kültür/sözlü ifade değerlendirmesi amaçlı görüşme/mülâkat gerçekleştirilecektir. Bu mülâkatta adayın incelenmiş olacak dosyasından ve yazılı sınavından da hareket edilerek, başta müzik teorisi alanına dair olmak üzere, ilgili/ilişkili olabilecek konular üzerinde bilgi ve muhakemeye dayalı sorularla şekillendirilecek bir görüşme gerçekleştirilecektir. Adayın müzik teorisi alanına yatkınlığı, analitik düşünme ve sorun çözme becerisi, bilim, sanat, kültür, entelektüel yönelimler ve okur-yazarlıkla ilgisi; araştırmacılığa eğilimi, vb. konular da çözümlenmeye çalışılacaktır. Adayın müzisyen kimliğini pekiştirebilecek diğer yetileri de (çalgı veya ses ile icracılığı, vb.) bu görüşmede tanınmaya çalışılacaktır; dolayısıyla, bir ya da birkaç eserden kısa bölümler/pasajlar icra etmesi beklenebilecektir.

IV-PUAN HESAPLAMASI

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yatay Geçiş Sıralama Puanı  = YGSP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

YGSP=GANO*0,10+TYT-P*0,10+ ÖYSP*0,80

Not-1 Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda YGSP’nin hesaplanabilmesi için öncelikle adayın başvurduğu bölüm tarafından yapılacak yetenek sınavında en az 100 üzerinden 60 puan alarak, bu sınavdan başarılı olması gereklidir.

Not-2  TYT’de en az 180 puan almış olmak.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

V-İLGİLİ BAĞLANTILAR

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için Tıklayınız…

 

Adres: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi   

İletişim   : 0312 486 1614-  0312 486 16 15 – 0312 486 16 25

Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı  No:4

 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA    E-mail    : oidb@mgu.edu.tr