Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK KONTENJANLA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İÇİN KESİN KAYIT DUYURUSU

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ek kontenjanla Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kayıt işlemleri 26 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar Enstitü Öğrenci İşleri Birimi’nde adayların şahsen başvurularıyla yapılacaktır.

Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

* Adayların herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmaları halinde kayıtları işleme alınmayacak, sonradan tespit edilmesi halinde ise kayıtları sistemden silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ve eksiksiz olarak Enstitü Öğrenci İşleri Birimine şahsen teslim etmek zorundadırlar. Adayların kayıt için şahsen başvurmalarına engel bir durum olması halinde belgelendirilmesi kaydıyla (e-devlet üzerinden Nüfus Kayıt Örneği Sorgulamadan alınacak Aile Kayıt Örneği) aile fertlerinden biri (Anne, Baba, Kardeş, Eş) veya noter-konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemleri yapılabilir.

Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1-) Yüksek Lisans Programlarına kayıt için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin 1 adet onaylı sureti; Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kayıt için Yüksek Lisans Diploması veya Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin 1 adet onaylı sureti.
(e-Devlet üzerinden alınan barkodlu Mezun belgeleri geçerlidir.)

* Yurt dışındaki bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan aday, 1 adet diploma ya da mezuniyet belgesini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

*Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunması durumunda, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle ilgili programa kabulleri ve kayıt işlemleri yapılabilecektir.

2-) Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adaylar, lisans öğrenimleri; Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kayıt yaptıracak adaylar ise, yüksek lisans öğrenimleri boyunca aldıkları bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamalarını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin 1 adet onaylı sureti.
(e-Devlet üzerinden alınan barkodlu Not Dökümü (transript) Belgesi geçerlidir)

* Yurt dışındaki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan aday, 1 adet transkript belgesini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.

3-) Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için YDS sonuç belgesinin ÖSYM’den alınmış 1 adet çıktısı veya YDS ile eşdeğer bir sınavın sonuç belgesinin aslı veya 1 adet onaylı sureti.

4-) 1 adet Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden alınacak belgeler geçerlidir.)

5-) 1 adet Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

6-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi.

7-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesinin (varsa) aslı veya onaylı sureti.

* Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

8- ) Adayın Son 6 ay içinde çekilmiş kolaylıkla tanınmasına elverişli 4 adet vesikalık fotoğrafı (4,5×6 cm.)

9-) Erkek adayların askerlik şubelerinden ya da e-devletten üzerinden alacakları 1 adet yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

* Eksik evrakı/evrakları olan adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
** Başvuru aşamasında sisteme online olarak yüklenen belgeler ile kesin kayıt işlemleri aşamasında Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilecek belgeler arasında bir uyuşmazlığın ya da eksikliğin tespiti durumunda aday bütün haklarından vazgeçmiş sayılacak ve kayıt işlemleri yapılmayacaktır.