50/D Statüsünde Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin
33/A Maddesine Göre Atanmaları Hakkında Duyuru

09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7437 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddesine “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.” hükmü eklenmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanması için 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerimizin ekteki dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.