Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt Duyurusu

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kayıt işlemleri 18-21 Eylül 2023 tarihleri arasında mesai bitimine (17.00) kadar, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri ise 25-26 Eylül 2023 tarihleri arasında mesai bitimine (17.00) kadar Enstitü Öğrenci İşleri Birimi’nde adayların şahsen başvurularıyla yapılacaktır.

Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacak olup herhangi bir sebeple mazeret kaydı yapılmayacaktır.

* Adayların farklı bir lisansüstü programa kayıtlı olduklarının tespiti halinde kayıtları işleme alınmayacak, durumun sonradan tespiti halinde ise kayıtları sistemden silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikle kayıtlı oldukları kurumdan ilişiğini kesmiş olması gereklidir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ve eksiksiz olarak, Enstitü Öğrenci İşleri Birimine şahsen teslim etmek zorundadırlar. Adayların kayıt için şahsen başvurmalarına engel bir durum olması halinde durumu ıslak imzalı dilekçe ile açıklamak ve belgelendirmek kaydıyla 1. Derece akrabalarından biri (Anne, Baba, Kardeş, Eş) veya noter-konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemleri yapılabilir (1. Derece akrabaların gerçekleştireceği kayıt işlemleri için e-devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği istenir).

Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1-) Yüksek Lisans Programlarına kayıt için, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin 1 adet onaylı sureti; Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kayıt için, Yüksek Lisans Diploması veya Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin 1 adet onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgeleri kabul edilir).

Yurt dışındaki bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan aday, 1 adet diploma ya da mezuniyet belgesini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının yurt dışında öğrenim gördükleri kurumların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını belgelemeleri gerekmektedir.

2-) Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adaylar, Lisans; Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kayıt yaptıracak adaylar ise Yüksek Lisans öğrenimleri boyunca aldıkları bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamalarını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin 1 adet onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu Not Dökümü (transript) Belgesi geçerlidir.)

Yurt dışındaki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan aday, 1 adet transkript belgesini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.

3-) ÖSYM sisteminden alınacak olan Yabancı dil sınav (YÖKDİL/ YDS) sonuç belgesi veya bunlara eşdeğer kabul edilen sınavların sonuç belgesinin aslı ya da onaylı sureti.

4-) Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden alınmalıdır)

5-) E-devlet üzerinden alınacak olan Nüfus Kayıt Örneği belgesi veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi (kayıt sırasında aslı ibraz edilmelidir). Yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.

6-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi.

7-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesinin (varsa) aslı veya onaylı sureti.

*Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

8- ) Adayın Son 6 ay içinde çekilmiş, kolaylıkla tanınmasına elverişli 4 adet vesikalık fotoğrafı (4,5×6 cm.)

9-) Erkek adaylar için askerlik şubelerinden ya da e-devletten üzerinden son 15 gün içinde almış olunan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

* Eksik evrak/evrakları olan adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

** Başvuru aşamasında sisteme online olarak yüklenen belgeler ile kesin kayıt işlemleri aşamasında Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilecek belgeler arasında bir uyuşmazlığın ya da eksikliğin tespiti durumunda aday bütün haklarından vazgeçmiş sayılacak ve kayıt işlemleri yapılmayacaktır.