Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Öğrenci Konseyi Seçim Duyurusu Kasım 2021

Üniversitemizde 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılları için öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler Fakülte Dekanlıklarının oluşturduğu Fakülte Seçim Kurulları tarafından gerçekleştirilecektir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında aranacak şartlar:

1) İlgili fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı(ders kaydını gerçekleştirmiş) öğrenci olması,
2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
3) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
4) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
6) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
7) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaklı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

SEÇİM SÜRECİ

1. Öncelikle, Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır. Fakülte Temsilci seçimi, Fakülte Seçim Kurulu’nun denetiminde, Bölüm Öğrenci Temsilcileri arasında gerçekleştirilir.
2. Öğrenci Konseyi Başkanlığını, fakülte adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen fakültenin öğrenci temsilcisi üstlenir.
3. Üniversitemiz Fakültelerinde aktif durumda ders kaydını gerçekleştirmiş öğrenciler oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.
4. Fakülte Öğrenci Temsilcileri seçimi yapıldıktan sonra, belirlenen öğrenciler Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun kendi aralarında seçeceği Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ile Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu organlarının oluşturulması için yeniden seçim yapacaktır.
5. Seçim takviminde belirtilen tarihlerde seçim sonucu ilan edilecektir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Seçimler Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Seçmenin, seçimlerin yapılacağı odada, ilgili tarihler arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) öğrenci kimliği ile pusulayı görevliden alıp temsilci olmasını istediği adayın ismini okunaklı bir şekilde yazdıktan sonra yine teslim aldığı zarfın içine bırakıp, zarfın ağzını kapalı halde seçim sandığına atması gerekmektedir.
2. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra seçmen isminin yazılı olduğu listeye imza atıp kimliğini görevliden teslim alacaktır. Öğrencinin; 1 adet verilen oy pusulasının hatalı oy pusulası olduğunu fark etmesi durumunda sandık görevlisine bildirmesi gerekmektedir.
3. Oyun boş atılması veya geçersiz olması durumunda herhangi bir adaya oy verilmediği anlamı taşıyacaktır.
4. Her seçim sandığı başında en az iki sandık görevlisi bulunacaktır. Ayrıca adaylar isterlerse, aday listelerinde bulunmayan birer öğrencinin durmasına izin verilecektir. Bu öğrenciler sadece seçim esnasında gözlemci olarak bulunacak, seçimin akışını bozacak davranışlarda bulunmayacaktır.
6. Oylar aşağıda belirtilen durumlarda geçersiz sayılır:

 Oy pusulalarının Logosuz ve mühürsüz olması,
 Birden fazla aday isminin yazılmış olması,
 Seçmenin kendi Bölümü dışında bir adayın ismini yazmış olması,
 Oy pusulalarının üzerinde karalama yapılmış olması,
 Farklı bir kişinin bilgileriyle oy kullanılmaya çalışılması

7. Oyların sayımı; oy kullanım işlemi tamamlandıktan sonra görevli personel tarafından yapılır ve her sandığa ait sayım sonucu bir tutanakla kayıt altına alınır. Oy pusulaları ve oy sayım tutanağı sandık görevlileri tarafından aynı gün Fakülte Seçim Kurulu’na teslim edilecektir.
8. Oylar sayılırken sandık başında isterlerse adaylar da bulunabilirler, adaylar dışında başka kişiler bulunamazlar.
9. Sayım sonrasında en fazla oy alan kişi Bölüm Temsilcisi olarak belirlenir.
10. Yukarda belirtilen usullere uymayanlar hakkında ilgili birimlerce gerekli disiplin soruşturması başlatılacaktır.
11. Yukarıda olmayan hususlar ile ilgili Fakülte Seçim Kurulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü yetkilidir.

Adaylarımıza seçimlerde başarılar dileriz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Ek Belgeler: