Sözleşmeli Personelin Memur Kadrolarına Atanması Hakkında

7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 3. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa GEÇİCİ 48. MADDE eklenmiş olup söz konusu maddede “(…) sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, (…) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemizde memur statüsüne geçmek isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin “B” fıkrası sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 27 Şubat 2023 tarihi mesai saati bitimine (saat:17:00) kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.