07/12/2021 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
07/12/2021 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi: https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe. (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

2. Özgeçmiş: (Sisteme PDF Formatında yüklenmelidir.)

3. Mezuniyet Belgeleri: (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

4. Transkript: Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı ve/veya kare kodlu belge. (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

5. ALES Belgesi: En az 70 puan değerinde e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak son 5 yıla ait belge (muafiyet kapsamındaki programlar hariç)

6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen belge.

7. Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir.)

8. Fotoğraf: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

9. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge: İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge (Tecrübeye göre SSK dökümü belgesi de istenecek.)

10. Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

11. Adli Sicil Kaydı Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

12. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (e Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

B) AÇIKLAMA:

(1) Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.mgu.edu.tr/tr) yayımlanacaktır. İlgili web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

E) BAŞVURU TAKVİMİ:
1 Başvuru Başlangıç Tarihi 07.12.2021 4 Giriş Sınavı Tarihi 29.12.2021
2 Son Başvuru Tarihi 21.12.2021 5 Nihai Değ. Açıklama Tarihi 05.01.2022
3 Ön değ. Açıklama Tarihi 24.12.2021
F) BAŞVURU YAPILACAK KADROLAR:
Birim Bölüm Abd/Asd/Pr. Kadro Unvanı Kadro Der. Kadro Adedi İlan Özel Şartları Asgari ALES Puanı Asgari YDS Puanı
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teknolojisi Bölümü Ses ve Kayıt Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 Konservatuvar mezunu olmak. Ses Teknolojileri alanında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 (beş) yıl Müzik alanında deneyime sahip olmak. 70 50
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teknolojisi Bölümü Ses ve Kayıt Teknolojileri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 7 1 Müzik Teknolojileri alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 70 50
Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Pr. Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 Geleneksel Türk Sanatları alanında Lisans ve Tezli Yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Geleneksel Türk El Sanatlarından Hat, Ebru ve Kalemişi Sanatlarında en az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak. Muaf Muaf
Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Görsel -İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Böl. Radyo Televizyon Pr. Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 Radyo-Televizyon ve Sinema alanında Lisans ve Tezli Yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Tezli Yüksek Lisans sonrası Film-Yapımı-Yönetim ve Animasyon konusunda en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. 70 Muaf
Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Görsel -İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Böl. Radyo Televizyon Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Radyo-Televizyon ve Sinema alanında Lisans ve Tezli Yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası televizyon stüdyo tekniği ve yayıncılığı konusunda en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak. 70 Muaf
Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
6 1 Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere; İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümleri veya Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden birinde Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrası Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus Koordinatörlüğünde çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 80 (Seksen) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bunun eş değeri bir puan almış olmak. 70 80