31/12/2022 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik Birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)
2. Nüfus Cüzdanı Sureti
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge
5. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
6. Lisansüstü Eğitim Gördüğüne dair onaylı belge (Araştırma Görevlisi kadroları için)
7. Lisans Eğitimi ile ilgili Transkript
8. ALES Belgesi
9. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
11. Tecrübe durumunu gösterir belge
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
13. Adli Sicil Kaydı Belgesi
* Başvurularda E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
3- Adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’teki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.
4- Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
8- Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçlarının açıklanma tarihi ilanda belirtilmiş olup, adaylar tarafından başvurunun yapılan birimlerin internet sayfasından yayımlanan sonuçların takip edilmesi gerekmektedir. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2023

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 20.01.2023

SINAV TARİHİ: 25.01.2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.02.2023

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT DALI ADET DERECE UNVAN YABANCI DİL PUANI ALES PUAN AÇIKLAMA
MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ 1 7 Araştırma Görevlisi 50 70 Konservatuarların Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve Sanatta Yeterlik öğrenimine devam ediyor olmak. Keman çalgısı üzerine akademik ve sanatsal çalışmaları olmak.