Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

2020-2021 Lisansüstü Sınavını Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt Duyurusu

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kayıtları 28-29 Eylül 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (17.00), yedek kayıt ise 01 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi (online) ya da dilenirse, yine aynı tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Anılan tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Çevrimiçi (online) asil aday kayıtları ile yedek kayıtları yukarıda belirtilen tarih aralığında https://obs.mgu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx linki üzerinden gerçekleştirilecektir.

*Online kayıt esnasında yüklenen evrakın asıllarının Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenip ilan edilecek ileri bir tarihe kadar Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerde bir uyuşmazlık ya da eksiklik tespit edilmesi halinde, öğrenci bütün haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ve eksiksiz olarak çevrimiçi (online) veya yüz yüze ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmek zorundadır. Eksik evrakı olan adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

1-) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir.

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin onaylı sureti. (1 adet)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

3-) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.

4-) Adayın kolaylıkla tanınmasına elverişli 5 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.) (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla) (Yüz yüze kayıtta teslim alınacaktır).

5-) Programların genel kontenjanlarına başvuran T.C. Uyruklu adaylardan Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan öğrencilerden, yurtdışında ikamet ettiklerine dair onaylı belge. (1 adet)

6-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

7-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi.

8- ) İkametgâh belgesi. (e-devletten alınabilir.)

9-) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak (e-devletten alınabilir.) yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

10-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesinin aslı veya onaylı sureti.

11-) Anılan tarihlerde kayıt yaptıracak adayların harç borçları olması durumunda (2. Üniversitede kaydı olanlar ve Yabancı Uyruklu adaylar), ders kayıtlarının yapılabilmesi için, harç ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. (Yatırılan harç ücretlerinin dekontları, Enstitü Öğrenci İşlerine bildirilecektir.*

*İBAN NO: TR86 0001 0019 7484 8861 2050 02 (Ziraat Bankası)